Varje år tar Forte fram ett antal rapporter om aktuella ämnen inom våra forskningsområden. Här hittar du regeringsuppdrag, kunskapsöversikter och andra rapporter som vi har publicerat under de senaste åren.

 • Fritidens betydelse för ungas psykiska hälsa – rättigheter, möjligheter och hinder

  Fritidens betydelse för ungas psykiska hälsa – rättigheter, möjligheter och hinder

  En kunskapsöversikt som beskriver olika sociala, fysiska och digitala former av ungas fritid och friskfaktorer för ungas psykiska hälsa. Även förutsättningar för en meningsfull fritid tas upp kopplat till bostadsområde, socioekonomi, ålder, kön och funktionsnedsättning.

  Publicerad: 2023

  Läs mer
 • Strategisk forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om psykisk hälsa

  Strategisk forskningsagenda för psykisk hälsa

  Det nationella forskningsprogrammet om psykisk hälsa är ett tioårigt forskningsprogram som drivs av Forte. Den strategiska agendan beskriver programmets syfte och mål, prioriterade forskningsområden, bidragsformer och villkor för programmets utlysningar samt andra former av aktiviteter som är relevanta för att uppnå programmets mål.

  Publicerad: 2023

  Läs mer
 • Sociala utmaningar för unga i spåren av pandemin

  Sociala utmaningar för unga i spåren av pandemin

  En kunskapsöversikt som sammanställer aktuell kunskap om hur ungas utbildning, arbetsliv och etablering i samhället såväl i Sverige som internationellt påverkades av pandemin.

  Publicerad: 2022

  Läs mer
 • Ungas organisering och politiska deltagande

  Ungas organisering och politiska deltagande

  En kunskapsöversikt om resultatet av ett regeringsuppdrag till Forte som gick ut på att göra en samlad analys av kunskapsläget om ungas organisering och politiska deltagande.

  Publicerad: 2022

  Läs mer
 • Förebyggande arbete och riskhantering av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

  Förebyggande arbete och riskhantering av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

  Våld i nära relation, stalkning och hedersrelaterat våld och förtryck är olika former av våld som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Forte fick i augusti 2021 i uppdrag av regeringen att kartlägga forskningen om förebyggande arbete och riskhantering inom dessa områden. Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet, har varit huvudansvarig för att ta fram rapporten.

  Publicerad: 2022

  Läs mer
 • Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst

  Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst

  Rapporten sammanställer kunskapen om olika begrepp inom området psykisk hälsa, hur man mäter förekomst samt hur förekomsten av psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd ser ut och har förändrats över tid för åldersgruppen barn och unga upp till 30 år. Kunskapsöversikten är framtagen av en forskargrupp på uppdrag av Forte för att bidra till en gemensam kunskapsgrund inom området.

  Publicerad: 2021

  Läs mer
 • E-socialt arbete inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg – En systematisk litteraturöversikt

  E-socialt arbete inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg

  Förutsättningarna för att bedriva socialt arbete är i ständig förändring. Användandet av digitala verktyg i det sociala arbetet, så kallat e-socialt arbete, kan vara en viktig del i att hantera de utmaningar som verksamheterna står inför. Under 2021 har två forskare vid Socialhögskolan, Lunds universitet, genomfört en systematisk litteraturöversikt om e-socialt arbete, på uppdrag av Forte.

  Publicerad: 2021

  Läs mer
 • Svenska effektutvärderingar av beteendemässiga, psykologiska och sociala insatser

  Svenska effektutvärderingar av beteendemässiga, psykologiska och sociala insatser

  I dag används en mängd beteendemässiga, psykologiska och sociala insatser i Sverige, men vi vet lite om effekterna av dessa. I december 2019 gav Forte i uppdrag till två forskare att kartlägga svenska effektutvärderingar av beteendemässiga, psykologiska och sociala insatser som publicerats mellan 1990–2019. Resultatet av arbetet presenteras i denna rapport.

  Publicerad: 2021

  Läs mer
 • Grön omställning och arbetsliv – Kunskapsläge och fortsatta forskningsbehov

  Grön omställning och arbetsliv – Kunskapsläge och fortsatta forskningsbehov

  Det pågår en grön omställning i samhället för att motverka klimatförändringar och miljöförstöring och hantera dess konsekvenser. I rapporten ” Grön omställning och arbetsliv” beskriver författarna vad begreppet grön omställning kan innefatta, de pekar ut teoretiska riktningar och branscher som antas påverkas. I uppdraget ingick också att göra en översikt av befintlig forskning.

  Publicerad: 2021

  Läs mer
 • Unga som varken arbetar eller studerar – en kartläggning och kunskapsöversikt

  Unga som varken arbetar eller studerar – en kartläggning och kunskapsöversikt

  Ungas etablering på arbetsmarknaden är en betydelsefull process. Att som ung sakna arbete under längre period kan innebära negativa konsekvenser på både lång och kort sikt. Denna rapport beskriver gruppen unga som varken arbetar eller studerar (Uvas) och undersöker effekter av olika insatser inom skola och arbetsmarknad.

  Publicerad: 2020

  Läs mer
 • Våld i arbetslivet inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och utbildningssektorn

  Våld i arbetslivet inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och utbildningssektorn

  Förekomsten av våld är hög inom såväl hälso- och sjukvård, socialt arbete som inom utbildningssektorn i Sverige. Forskning visar att fysiskt och psykologiskt våld över tid leder till ökad psykisk ohälsa och sjukfrånvaro. I denna rapport presenteras aktuell forskning på området.

  Publicerad: 2020

  Läs mer
 • Övergången från ung till vuxen för personer med funktionsnedsättning

  Övergången från ung till vuxen för personer med funktionsnedsättning

  Att bli vuxen bär med sig förändringar inom många områden. Forskning visar att unga med funktionsnedsättning ges sämre villkor att klara de utmaningarna. I denna rapport redogör författarna Magnus Tideman, Veronica Lövgren och Johan Malmqvist för den senaste forskningen på området.

  Publicerad: 2020

  Läs mer
 • Arbetsvillkor och arbetsförhållanden inom gigekonomin

  Arbetsvillkor och arbetsförhållanden inom gigekonomin

  Ingen vet i dag exakt hur många som kan försörja sig inom gigekonomin. Forskning visar att arbetet inom gigekonomin är sammankopplat med flera risker som till exempel isolering, bristande stöd och otrygghet i arbetslivet. I den här rapporten sammanfattas kunskapsläget inom området gigekonomin.

  Publicerad: 2019

  Läs mer
 • Prioriteringar för forskning om socialtjänsten – Perspektiv från brukare, policy och praktik

  Prioriteringar för forskning om socialtjänsten

  Forte har i samarbete med SBU undersökt vad socialchefer och brukar- och intresseorganisationer anser vara viktiga forskningsfrågor inom socialtjänsten. Målet är att öka nyttan av forskningen genom att bidra till att den vetenskapliga kunskap som tas fram är relevant och efterfrågad.

  Publicerad: 2019

  Läs mer
 • Strategisk forskningsagenda för tillämpad välfärdsforskning

  Strategisk forskningsagenda för tillämpad välfärdsforskning

  Det nationella forskningsprogrammets syfte är att stärka klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden och finansiera en forskarskola för yrkesverksamma personer i socialtjänsten. Forskningsprogrammets kärna är den här strategiska forskningsagendan.

  Publicerad: 2022

  Läs mer
 • Strategisk forskningsagenda för arbetslivsforskning

  Strategisk forskningsagenda för arbetslivsforskning

  Det här är den strategiska agendan för det nationella forskningsprogrammet om arbetslivsforskning. Agendan är en färdplan som beskriver forskningsprogrammets syfte och mål, prioriterade forskningsområden, bidragsformer och villkor för programmets utlysningar samt andra former av aktiviteter som är relevanta för att uppnå programmets mål.

  Publicerad: 2023

  Läs mer
 • Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer – Vad vet vi och vilka forskningsbehov finns?

  Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer

  I rapporten sammanfattas de senaste årens internationella forskning kring hälsa och livsvillkor för hbtq-personer och kunskapen kring bestämningsfaktorer för hälsa inom gruppen. Förutom att ge en bild av det nuvarande kunskapsläget är ett viktigt syfte med rapporten även att identifiera kunskapsluckor och områden där mer kunskap och initiativ behövs.

  Publicerad: 2018

  Läs mer
 • Ungdomars och unga vuxnas levnadsvillkor i Sverige – En kunskapsöversikt med fokus på ojämlikhet

  Ungdomars och unga vuxnas levnadsvillkor i Sverige

  Forte fick i uppdrag av regeringen att kartlägga och sammanfatta svensk forskning om ungdomar från 2008 till 2016. Rapporten visar att majoriteten ungdomar och unga vuxna i Sverige har goda uppväxt- och levnadsvillkor. Välståndet har ökat de senaste tjugo åren, men samtidigt har den fattigaste delen av befolkningen blivit större.

  Publicerad: 2018

  Läs mer
 • Rehabilitering och samordning – slutrapport

  Rehabilitering och samordning – slutrapport

  Rehsam var ett forskningsprogram som initierades av regeringen år 2009. Som en uppföljning av satsningen fick Forte 2014 i uppdrag att göra en vetenskaplig kvalitetsbedömning av den forskning som genomförts inom Rehsam-satsningen. Den här utvärderingen omfattar 21 projekt och är en slutrapport av uppdraget.

  Publicerad: 2017

  Läs mer
 • Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen

  Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen

  Den här rapporten riktar blicken mot den svenska mottagningen av nyanlända barn under hösten 2015. Rapporten utgör ett kunskapsbaserat underlag till den fortsatta diskussionen om hur arbetet med mottagning av unga flyktingar kan utformas framöver.

  Publicerad: 2016

  Läs mer
 • Förstudie inför utlysning av forskningsmedel rörande arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer

  Förstudie inför utlysning av forskningsmedel rörande arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer

  I denna förstudie ingår en kartläggning av vilken vetenskaplig kunskap som finns och vilka som är de stora kunskapsluckorna. Förstudien innehåller även förslag till lämpliga utlysningsformer.

  Publicerad: 2016

  Läs mer
 • Kunskapsöversikt om behandling mot sexuella övergrepp mot barn

  Kunskapsöversikt om behandling mot sexuella övergrepp mot barn

  En vetenskaplig kunskapsöversikt av behandlingsinsatser för personer som begått eller riskerar att begå sexuella övergrepp mot barn. Översikten innefattar även bedömningsmetoder av vuxnas risk att begå sexuella övergrepp mot barn, deras behov av behandling och deras mottaglighet för den.

  Publicerad: 2015

  Läs mer
 • Forskning möter samhälle

  Forskning möter samhälle

  Fortes underlag till regeringens forskningspolitiska proposition.

  Publicerad: 2015

  Läs mer
 • Swedish Research on Work Organization 2007-2013

  Swedish Research on Work Organization 2007-2013

  Rapporten utvärderar svensk forsknings vetenskapliga kvalitet och identifierar luckor, svagheter och styrkor i svensk arbetsorganisationsforskning ur ett internationellt perspektiv.

  Publicerad: 2015

  Läs mer
 • Rehabilitering och samordning - delrapport 2

  Rehabilitering och samordning - delrapport 2

  Ett regeringsuppdrag om att utvärdera, sammanställa och analysera resultat från forskningsprogrammet Rehsam. Detta är delrapport nummer två med fokus på kvalitetsbedömning av forskningen inom Rehsam-satsningen.

  Publicerad: 2015

  Läs mer
 • Rehabilitering och samordning - delrapport 1

  Rehabilitering och samordning - delrapport 1

  Ett regeringsuppdrag om att utvärdera, sammanställa och analysera resultat från forskningsprogrammet Rehsam. Detta är delrapport nummer ett som är en kunskapssammanställning av forskningen inom Rehsam.

  Publicerad: 2015

  Läs mer
 • Från fokus på innehåll till fokus på nytta

  Från fokus på innehåll till fokus på nytta

  En rapport om att utveckla formerna för kommunikationen med relevanta målgrupper om behov och nyttiggörande av forskningsresultat.

  Publicerad: 2015

  Läs mer