Här kan du läsa om de praktiknära forskartjänster som beviljats finansiering inom det nationella forskningsprogrammet Tillämpad välfärdsforskning. Samtliga länkar nedan leder till databasen Swecris. Där finns information om forskningsprojekt från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Start 2019

Effekter av behandlingsmetoder för män som utövar våld i nära relationer, en praktiknära interventionsstudie med pretest-posttest-kontrollgruppsdesign

Identiteter, inflytande och inkludering inom kommunalt försörjningsstöd. Utveckling av en evidensbaserad praktik med lokal kunskapsutveckling till gagn för klienter

Prediktorer för hållbart utvecklingsarbete i en fragmenterad organisatorisk kontext – En kvalitativ och kvantitativ studie av långsiktig implementering av ett nytt arbetssätt (IBIC) i socialtjänsten

Start 2018

Att anpassa det kommunala stödet till personer med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteenden: hinder och facilitatorer i utvecklingen av ett högkvalitativt stöd till en utsatt grupp

Undervisning om socialtjänsten i skolan – lärande utvärdering av en social innovation som syftar till att öka socialtjänstens tillgänglighet för barn och unga