Fortes tioåriga nationella forskningsprogram Tillämpad välfärdsforskning initierades 2017, och ska verka för att förbättra kunskapsläget inom socialtjänsten. Programmet är en del i regeringens satsning på att hantera de stora samhällsutmaningarna genom forskning och innovation. Här kan du läsa mer om programmet, utlysningar inom ramen för det och den forskning som beviljats finansiering.

Syfte med programmet

Det nationella forskningsprogrammets syfte är att stärka klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden, och att finansiera en forskarskola för yrkesverksamma inom socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om programmet »

Utlysningar

Forte genomför regelbundet utlysningar inom programmet för att stärka kunskapsläget inom socialtjänsten. Forte har till och med 2022 genomfört sex utlysningar inom ramen för programmet  

Läs om kommande och tidigare utlysningar inom programmet »

Forskning som finansierats

Inom ramen för det nationella programmet har Forte till och med år 2022 beviljat drygt 600 miljoner kronor till forskning fördelat på 52 forskningsprojekt, fem praktiknära forskartjänster, fyra postdoktjänster, nio forskningsprogram, 31 planeringsbidrag, fyra systematiska översikter, tre nätverksbidrag och en forskarskola.

Läs om den forskning som finansieras inom programmet »

Halvtidsutvärdering

De sju nationella forskningsprogram som pågått sedan 2017 har under 2022 utvärderats var för sig och resultaten redovisas i separata rapporter. Det har också gjorts en sammanfattande övergripande utvärdering som lyfter fram samlade slutsatser och reflektioner kring hur de nationella forskningsprogrammen fungerat som finansieringsinstrument.

Läs mer och ta del av utvärderingen av programmet för tillämpad välfärdsforskning »

Relaterat innehåll