Sverige står inför betydande utmaningar där socialtjänsten spelar en central roll. Genom att utveckla kunskapen på detta område kan vi skapa en mer robust och stödjande struktur som gynnar alla som behöver socialtjänstens insatser. För att åstadkomma detta driver Forte sedan 2017 det tioåriga programmet Tillämpad välfärdsforskning.

Inom flera av socialtjänstens områden brister det i tillgången på vetenskapligt underbyggd kunskap. Det leder till osäkerhet kring effektiva tillvägagångssätt och prioritering av resurser. Ibland finns kunskapen men används inte optimalt i praktiken på grund av bristande spridning.

Målen med programmet är att:

  • Bygga upp praktik- och klientnära forskning av hög kvalitet som kan komma till användning inom socialtjänsten för att utveckla och förbättra såväl verksamheten som brukarnas livssituation och förutsättningar.
  • Öka andelen yrkesverksamma inom socialtjänsten som har en forskarutbildning så att kompetensen kan bidra till kunskapsuppbyggnaden inom socialtjänsten.
  • Öka samverkan mellan forskare, profession, brukare och anhöriga i forskningen för att öka forskningens relevans och kvalitet samt bidra till att sprida och implementera ny kunskap.

Seminarieserie: Utblick Socialtjänst

Evenemang Utblick Socialtjänst är en kostnadsfri seminarieserie om tillämpad forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden som arrangeras av Socialstyrelsen, SBU och Forte. Syftet är att stärka den tillämpade välfärdsforskningen, främja samarbete mellan forskning och praktik samt fånga upp kunskapsbehov och stimulera ny forskning.

Utlysningar

Utlysning Forte genomför regelbundet utlysningar för att stärka kunskapsläget inom socialtjänsten. Här kan du läsa om aktuella, kommande och tidigare utlysningar inom programmet för tillämpad välfärdsforskning.

Finansierad forskning

Läsning Forte har hittills fördelat strax under 800 miljoner kronor till forskning inom socialtjänsten inom ramen för programmet.

Aktuellt inom programmet

Senaste nytt Här har vi samlat Fortes nyheter, artiklar, publikationer och utlysningar inom programmet för tillämpad välfärdsforskning.

Publikationer

Läsning Forte har tagit fram ett flertal kunskapsrapporter och publikationer inom socialtjänstområdet.

Strategisk forskningsagenda

Läsning I forskningsagendan tydliggörs programmets vision och mål, strategier och arbetssätt samt forskningsområden och forskningsbehov.

Halvtidsutvärdering

Läsning Forte driver tre nationella forskningsprogram, varav tillämpad välfärdsforskning är ett. År 2022 gjordes en halvtidsutvärdering av två av dessa, och resultaten kan du läsa här.

Programkommitté & rådgivande grupp

Information Forte har tillsatt en programkommitté och en rådgivande grupp som stödjer Forte i arbetet med programmet. Här kan du se vilka organisationer och personer som medverkar.