Sverige står inför betydande utmaningar där socialtjänsten spelar en central roll. Genom att utveckla kunskapen på detta område kan vi skapa en mer robust och stödjande struktur som ger verklig nytta för de människor som är i behov av socialtjänstens insatser. För att åstadkomma detta driver Forte sedan 2017 det tioåriga programmet Tillämpad välfärdsforskning.

Inom flera av socialtjänstens områden brister det i tillgången på vetenskapligt underbyggd kunskap. Det råder ofta osäkerhet kring vilka bedömningsmetoder och interventioner som är mest effektiva, och vilka som bör undvikas. Sådan kunskap är av stor betydelse för att samhället ska kunna prioritera och använda sina begränsade resurser på ett optimalt sätt till gagn för de personer som är i behov av stöd. Ibland existerar den vetenskapliga kunskapen, men den implementeras inte fullt ut i den praktiska verksamheten på grund av att den inte har spridits tillräckligt väl.

För att möta kunskapsbehoven genomför Forte denna forskningssatsning. Målen med programmet är att:

  • Bygga upp praktik- och klientnära forskning av hög kvalitet som kan komma till användning inom socialtjänsten för att utveckla och förbättra såväl verksamheten som brukarnas livssituation och förutsättningar.
  • Öka andelen yrkesverksamma inom socialtjänsten som har en forskarutbildning så att kompetensen kan bidra till kunskapsuppbyggnaden inom socialtjänsten.
  • Öka samverkan mellan forskare, profession, brukare och anhöriga i forskningen för att öka forskningens relevans och kvalitet samt bidra till att sprida och implementera ny kunskap.

Seminarieserie

Evenemang Tillsammans med Socialstyrelsen och SBU arrangerar Forte återkommande seminarier om effektutvärderingar av insatser inom socialtjänstens verksamhetsområden. Läs mer om vad som är på gång och anmäl dig - det är givetvis kostnadsfritt!

Utlysningar

Utlysning Forte genomför regelbundet utlysningar för att stärka kunskapsläget inom socialtjänsten. Här kan du läsa om aktuella, kommande och tidigare utlysningar inom programmet för tillämpad välfärdsforskning.

Finansierad forskning

Läsning Forte har hittills fördelat strax under 800 miljoner kronor till forskning inom socialtjänsten inom ramen för programmet.

Aktuellt inom programmet

Senaste nytt Här har vi samlat Fortes nyheter, artiklar, publikationer och utlysningar inom programmet för tillämpad välfärdsforskning.

Publikationer

Läsning Forte har tagit fram ett flertal kunskapsrapporter och publikationer inom socialtjänstområdet.

Strategisk forskningsagenda

Läsning I forskningsagendan tydliggörs programmets vision och mål, strategier och arbetssätt samt forskningsområden och forskningsbehov.

Halvtidsutvärdering

Läsning Forte driver tre nationella forskningsprogram, varav tillämpad välfärdsforskning är ett. År 2022 gjordes en halvtidsutvärdering av två av dessa, och resultaten kan du läsa här.

Programkommitté & rådgivande grupp

Information Forte har tillsatt en programkommitté och en rådgivande grupp som stödjer Forte i arbetet med programmet. Här kan du se vilka organisationer och personer som medverkar.