Forte arbetar i flera forskningsprogram, kommittéer, projekt och nätverk för att öka samverkan och svenskt deltagande på den europeiska arenan. Här kan du läsa mer om våra europeiska samarbeten.

Horisont 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Det är världens största satsning för forskning och innovation, med en budget på över 80 miljarder euro. Forte ingår i den svenska organisationen för Horisont 2020 och deltar i arbetet i två programkommittéer. Målen med Fortes engagemang inom Horisont 2020 är att föra in svenska prioriteringar i ramprogrammet, stimulera svensk forskning på den internationella arenan och att främja det internationella forskningsutbytet.

COFAS  – ett unikt program för internationalisering

Fortes International Postdoc Fellowship Programme (COFAS) är ett program som ska skapa möjligheter för samarbete och kunskapsutbyte mellan forskare och institutioner i olika länder. Programmet gör det lättare för forskare att arbeta över gränserna, genom att erbjuda ekonomiskt stöd för arbete i andra länder. COFAS stöds av Marie Sklodowska-Curie-programmet inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling (FP7).

Gemensam programplanering – ett initiativ inom European Research Area (ERA)

Gemensam programplanering, eller Joint Programming, är ett initiativ för att bidra till ”European Research Area” (ERA) – ett Europa med fri rörlighet och fri tillgång till vetenskaplig kunskap. För att realisera ERA finns ett system av åtgärder och program som syftar till att eliminera hinder och sammanföra vetenskapliga resurser hos EU:s medlemsländer.

Gemensam programplanering ska ge EU:s medlemsländer samlad kraft att möta dagens samhällsutmaningar. Inom gemensam programplanering tar medlemsländerna tillsammans fram och driver gemensamma forskningsstrategier samt genomför forskningssatsningar inom utvalda strategiska områden.

Forte deltar i två initiativ inom gemensam programplanering:

Joint Programme More Years Better Lives (JPI MYBL) – forskning kring utmaningar och möjligheter till följd av en växande andel äldre personer i vår befolkning.

Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND) – forskning riktad mot att hitta orsaker, utveckla botemedel och identifiera vårdformer för patienter med neurodegenerativa sjukdomar.

Satsningar för forskningsinfrastruktur

För att den europeiska forskningen ska hålla hög kvalitet och kunna möta samhällets behov måste det finnas material att basera forskningen på. Att stödja forskningsinfrastruktur inom Fortes ansvarsområden är därför en viktig del i vårt internationella arbete. Vi arbetar för att främja forskningsinfrastrukturen i Europa genom att engagera oss i:

LIS Cross-National Data Center – en ideell organisation som driver en internationell databas med information om inkomstförhållanden i olika länder. Databasen ska hjälpa Europa att bättre kunna undersöka inkomstskillnader mellan länder.

Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) – ett råd vid Vetenskapsrådet som arbetar för ökat fokus på internationell samverkan kring infrastruktur.

Föreningar för att stärka den Europeiska forskningen

Forte är medlem i två föreningar som arbetar för att stärka den europeiska forskningen och underlätta samarbete mellan olika forskningsaktörer:

Science Europe – en förening för forskningsfinansiärer och forskningsutförare i Europa

European Science Foundation (ESF) – ett samarbetsorgan för europeiska forskningsråd och akademier