Forte finansierar svenska forskare i olika europeiska forskningssamarbeten, och deltar i flera forskningsprogram, kommittéer, projekt och nätverk för att öka samverkan och det svenska deltagandet på den europeiska forskningsarenan. Här kan du läsa mer om våra europeiska samarbeten.

Horisont Europa – EU:s ramprogram för forskning och innovation

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation, för perioden 2021–2027. Forte ingår i den svenska organisationen för Horisont Europa och deltar i arbetet i med att föra fram Sveriges ståndpunkter i EU-kommissionens programkommittéer. Vi lyfter aktuella kunskapsbehov inom våra områden, hälsa, arbetsliv och välfärd. Den röda tråden i Fortes arbete i Horisont Europa är den sociala dimensionen av hållbar utveckling.  Portalparagrafen i Agenda 2030 ”att inte lämna någon utanför ” är viktig att påminna om när forsknings-och innovationsinriktningar väljs och satsningar utformas.

Läs mer om Forte i Horisont Europa »

Gemensam programplanering – ett initiativ inom European Research Area (ERA)

Gemensam programplanering, eller Joint Programming, ska ge EU:s medlemsländer samlad kraft att möta dagens samhällsutmaningar. Inom gemensam programplanering tar medlemsländerna tillsammans fram och driver gemensamma forskningsstrategier samt genomför forskningssatsningar inom utvalda strategiska områden.

Gemensam programplanering är ett initiativ som bidrar till ”European Research Area” (ERA) – ett Europa med fri rörlighet och fri tillgång till vetenskaplig kunskap. För att realisera ERA finns ett system av åtgärder och program som syftar till att eliminera hinder och sammanföra vetenskapliga resurser hos EU:s medlemsländer. Läs mer om ERA

Forte deltar i två initiativ inom gemensam programplanering:

Joint Programme More Years Better Lives (JPI MYBL) – forskning kring utmaningar och möjligheter till följd av en växande andel äldre personer i vår befolkning. Läs mer MYBL

Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND) – forskning riktad mot att hitta orsaker, utveckla botemedel och identifiera vårdformer för patienter med neurodegenerativa sjukdomar. Läs mer om JPND

Mer om gemensam programplanering

Satsningar för forskningsinfrastruktur

För att den europeiska forskningen ska hålla hög kvalitet och kunna möta samhällets behov måste det finnas material att basera forskningen på. Att stödja forskningsinfrastruktur inom Fortes ansvarsområden är därför en viktig del i vårt internationella arbete. Vi arbetar för att främja forskningsinfrastrukturen i Europa genom att engagera oss i:

LIS Cross-National Data Center – en ideell organisation som driver en internationell databas med information om inkomstförhållanden i olika länder. Databasen ska hjälpa Europa att bättre kunna undersöka inkomstskillnader mellan länder. Läs mer om LIS

Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) – ett råd vid Vetenskapsrådet som arbetar för ökat fokus på internationell samverkan kring infrastruktur. Läs mer om RFI

Science Europe

Science Europe är en förening för forskningsfinansiärer och forskningsutförare i Europa som Forte aktivt deltar i. Föreningen arbetar för att stärka den europeiska forskningen och underlätta samarbete mellan olika forskningsaktörer. Läs mer om Science Europe

NORFACE – Samhälls- och beteendevetenskaplig forskning

Nätverket NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) består av ett partnerskap av nationella forskningsfinansiärer från 16 europeiska länder med inriktning på forskning inom områden samhälls- och beteendevetenskap. Forte och Vetenskapsrådet är Sveriges representanter I NORFACE. Läs mer om NORFACE