Resultat av offentligt finansierad forskning ska vara tillgängliga för alla. Därför är Forte en del av cOAlition S, en internationell sammanslutning av forskningsfinansiärer som verkar för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Tillsammans står vi bakom initiativet Plan S.

Plan S och cOAlition S

Plan S var ett initiativ för publicering med öppen tillgång som lanserades 2018 av Science Europe, ett samarbetsorgan för europeiska forskningsfinansiärer. Målet med Plan S var att resultat från forskning som har bedrivits med bidrag från offentliga forskningsfinansiärer ska publiceras med omedelbar öppen tillgång, så kallad open access (OA).

Planen stöttades av cOAlition S, en internationell sammanslutning av forskningsfinansiärer där Forte, Vinnova och Formas ingår. cOAlition S är en fristående aktör inom området, men stöttas administrativt och delar kontor med European Science Foundation (ESF) i Strasbourg. 

Syftet med Plan S

Att så många som möjligt kan ta del av resultaten från offentligt finansierad forskning är viktigt. Ökad tillgänglighet till forskningsresultat förbättrar forskarnas möjlighet att ta del av och bygga vidare på tidigare forskning. Men det är också en viktig faktor i nyttiggörandet av forskning. När Plan S lanserades var ambitionen att komma tillrätta med ett system för vetenskaplig publicering som innebar att en stor del av resultaten från forskning var inlåsta bakom kostsamma betalväggar. Dessa hinder gjorde att forskningsresultaten inte kunde nå ut till myndigheter, organisationer och övriga brukare av forskningsresultat. Systemet innebar också att forskarna förlorade rättigheten till sina publikationer och att förlag kunde ta ut kostnader för återanvändning av material från artiklar.

När implementerades Plan S?

Plan S implementerades 2021 och kom att påverka alla de finansierade aktiviteter som Forte beslutat om från det året. I klartext betyder det att Forte ställer krav på att resultat av forskning som beviljats medel från och med 2021 eller senare ska publiceras med öppen tillgång. För finansierade aktiviteter fram till och med 2020 gäller att forskningsresultaten ska publiceras fritt tillgängliga med högst sex månaders fördröjning.

Fortes riktlinjer för publicering med öppen tillgång »

Vad innebär omställningen?

En bärande punkt i omställningen är att kostnader för publicering med öppen tillgång inte ska belasta enskilda forskare, utan täckas med gemensamma finansieringslösningar mellan forskningsfinansiärer, bibliotek och förlag. Forte har därför arbetat aktivt inom såväl det svenska som det internationella systemet för att bidra till gemensam finansiering av open access-tidskrifter och för att stötta alternativa publiceringsvägar.

En viktig aktör i omställningen mot öppen tillgång är Bibsamkonsortiet, som är lärosätenas och forskningsinstitutioners samarbetsorgan för prenumerationer och avtal med förlag. Redan i dag har Bibsamkonsortiet, tillsammans med Kungliga Biblioteket, förhandlat fram avtal med ett antal stora förlag. Avtalen innefattar både prenumeration för läsning och publicering med öppen tillgång.

Forte deltar också i den europeiska diskussionen om utveckling av publiceringsplattformen Open Research Europe (ORE). Denna plattform utvecklades för det europeiska ramprogrammet Horisont 2020 och Horisont Europa, men det finns en ambition att vidareutveckla plattormen och öppna upp den för nationella aktörer.

Hur vet jag om en tidskrift uppfyller kraven?

cOAlition S har utvecklat ett digitalt verktyg, ”Journal Checker Tool”, där forskare enkelt kan få information om huruvida en tidskrift går i linje med kraven i Plan S.