Fortes samordningsområde kring barn och ungdomar är tvärvetenskapligt och innehåller bland annat studier om barns och ungdomars uppväxtvillkor och levnadsförhållanden. Särskilt viktiga områden är forskning om barns och ungdomars hälsa samt forskning om utsatta barn och ungdomar. Studier inom området kan bland annat vara inriktade på familj, föräldraförsäkring, barnomsorg, fritid och skola.

Barn och ungas hälsa och livsvillkor är en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle och Sveriges framtida välfärd och konkurrenskraft. Många barn och unga i Sverige lever med goda uppväxtvillkor men det finns också stora grupper av barn och unga som inte har tillgång till den generellt höga levnadsstandarden. Det finns också nya och ökande hälsoutmaningar och social problematik även bland barn och unga med hög materiell och social levnadsstandard.

Viktigt med mer forskning

Barnkonventionen är sedan 2018 inkorporerad i svensk lagstiftning och slår fast alla barns lika värde och rättigheter, skydd mot diskriminering och principen om att barnets bästa ska beaktas i alla åtgärder som rör barn. Det behövs ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete för att säkerställa att konventionen efterlevs, vilket behöver utgå från vetenskapligt grundad kunskap.

Forte har haft flera uppdrag att ta fram kunskapsöversikter och arbeta med att förmedla kunskap om barn och ungas hälsa och livsvillkor. Sedan våren 2023 arbetar vi till exempel med ett regeringsuppdrag om insatser för unga med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa, som varken arbetar eller studerar.

Frågor som rör barn och unga ingår även delvis i Fortes nationella program och särskilda satsningar, till exempel:

Utlysningar om barn och unga

Inom Fortes befintliga satsningar och program har en del utlysningar haft barn eller unga som inriktning på ett eller annat sätt. Under 2022 hade utlysningarna Barns och ungas välfärd i det post-pandemiska Norden och Barns och ungas psykiska hälsa särskilt fokus på unga. Även inom den årliga utlysningen av projektbidrag beviljas många forskningsprojekt som rör området.

Läs om alla våra utlysningar här


Aktuella publikationer:

 • Fritidens betydelse för ungas psykiska hälsa – rättigheter, möjligheter och hinder

  Fritidens betydelse för ungas psykiska hälsa

  Att röra på sig och vara fysiskt aktiv på sin fritid är en viktig friskfaktor för ungas psykiska hälsa. Förutom rörelse är glädje och socialt samspel viktigt för välbefinnande. Att vara del av ett sammanhang är centralt för att må bra och utvecklas. Utrymme för vila och fritid som låter tankarna vandra är ytterligare en viktig friskfaktor.

  Publicerad: 2023

  Läs mer
 • Forskning i korthet: Förskolans roll för att främja psykisk hälsa

  Förskolans roll för att främja psykisk hälsa

  En bra förskola gynnar barns sociala, kognitiva och språkliga utveckling och bidrar till psykiskt välbefinnande. Barn som gått i förskola med hög kvalitet lyckas bättre i skolan, har bättre kunskapsutveckling samt bättre social utveckling. Forskning i korthet: Förskolans roll för att främja psykisk hälsa sammanfattar aktuell forskning på området. Kunskapsöversikten redogör också för vilka kunskapsluckor som finns.

  Publicerad: 2023

  Läs mer
 • Sociala utmaningar för unga i spåren av pandemin

  Sociala utmaningar för unga i spåren av pandemin

  Hur påverkade coronapandemin ungas möjligheter till utbildning och att etablera sig i samhället? Har vissa grupper unga blivit särskilt hårt drabbade? Vad går att lära av tidigare kriser och vad har varit nytt? Den här rapporten sammanställer aktuell kunskap om hur unga både i Sverige och internationellt har påverkats av pandemin.

  Publicerad: 2022

  Läs mer
 • Forte Magasin nr 1/2022

  Hur mår våra barn och unga - egentligen? Forte Magasin

  Befolkningsstudier visar att de flesta barn och unga i Sverige mår bra. Men det är inte verkligheten för alla. För det finns samtidigt tecken på att psykiska besvär som svår ångest, oro och nedstämdhet har ökat kraftigt bland barn, ungdomar och unga vuxna under de senaste decennierna. Det är en oroväckande utveckling.

  Publicerad: 2022

  Läs mer
 • Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst

  Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos barn och unga

  Förekomsten av psykiska problem bland barn och ungdomar diskuteras mycket, och det finns en allmän uppfattning om att problemen har blivit vanligare. Rapporten sammanställer kunskapen om olika begrepp inom området psykisk hälsa, hur man mäter förekomst och hur förekomsten av psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd ser ut och har förändrats över tid för åldersgruppen barn och unga upp till 30 år.

  Publicerad: 2021

  Läs mer
 • Unga som varken arbetar eller studerar – en kartläggning och kunskapsöversikt

  Unga som varken arbetar eller studerar

  Ungas etablering på arbetsmarknaden är en betydelsefull process. Att som ung sakna arbete under längre period kan innebära negativa konsekvenser på både lång och kort sikt. Denna rapport beskriver gruppen unga som varken arbetar eller studerar (Uvas) och undersöker effekter av olika insatser inom skola och arbetsmarknad.

  Publicerad: 2020

  Läs mer