Regeringen kan via remisser be myndigheter, organisationer och andra remissinstanser att yttra sig över ett förslag. Här publicerar vi ett urval av Fortes remissvar.

Från delar till helhet: En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93). Besvarad 2022-04-27

Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34). Besvarad: 2021-09-30

God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6). Besvarad: 2021-09-30

Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre (SOU 2020:69). Besvarad: 2021-06-07

Innovation som drivkraft – från forskning till nytta (SOU 2020:59). Besvarad: 2021-04-26

En gemensam angelägenhet, Jämlikhetskommissionens betänkande (SOU 2020:46). Besvarad: 2021-03-23

Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66). Besvarad: 2021-03-19

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70). Besvarad: 2021-03-15

Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning (SOU 2020:53). Besvarad: 2021-02-11

EU-kommissionens meddelande om en läkemedelsstrategi för Europa (COM(2020) 761 final). Besvarad: 2021-02-08

Införandet av en familjevecka påbörjas – familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal (Ds 2020:24). Besvarad 2021-02-02

Hållbar socialtjänst –En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Besvarad 2021-02-01

Innovation genom Information (I2020/02346). Besvarad 2020-12-15

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet (U2020/03053/UH). Besvarad 2020-08-31