Regeringen kan via remisser be myndigheter, organisationer och andra remissinstanser att yttra sig över ett förslag. Här publicerar vi ett urval av Fortes remissvar från de senaste åren.

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2). Besvarad 2019-04-25

Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige – slutbetänkande av utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor (SOU 2018:78). Besvarad 2019-04-01

Samspel för hälsa – betänkande av utredning om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och socialförsäkring (SOU 2018:80). Besvarad 2019-04-01

Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47). Besvarad 2018-10-31

En lärande tillsyn (SOU 2018:48). Besvarad 2018-10-31

Yttrande över rapporten Kvalitetssäkring av forskning (2018:2). Besvarad 2018-06-15

En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3). Besvarad 2018-05-31

Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso-och sjukvården (DS 2018:5). Besvarad 2018-05-18

Alkoholreklam i sociala medier (SOU 2017:113). Besvarad 2018-04-23

Utkast till lagrådsremissen ”Behandling av personuppgifter för forskningsändamål”. Besvarad 2018-04-20

Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92). Besvarad 2018-03-15

Kompletterande promemoria till Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50). Besvarad 2017-12-10

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47). Besvarad 2017-11-23

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EUs dataskyddsförordning (SOU 2017:66). Besvarad 2017-11-06

Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52). Besvarad 2017-10-23

Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48). Besvarad 2017-10-17

Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre (SOU 2017:21). Besvarad 2017-09-26

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50). Besvarad 2017-09-14

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38). Besvarad 2017-09-11

Ny dataskyddslag (SOU 2017:39). Besvarad 2017-09-01