Regeringen kan via remisser be myndigheter, organisationer och andra remissinstanser att yttra sig över ett förslag. Här publicerar vi ett urval av Fortes remissvar från de senaste åren.

Samlad kunskap – stärkt handläggning (SOU 2017:25). Besvarad 2017-08-25

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10). Besvarad 2017-08-09

Ett nationell centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28). Besvarad 2017-06-27

För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4). Besvarad 2017-05-23

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9). Besvarad 2017-05-17

Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle. Besvarad 2017-04-28

En ny organisation för etikprövning av forskning (DS 2016:46). Besvarad 2017-03-17

Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Besvarad 2017-03-06

Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62). Besvarad 2017-02-20

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41). Besvarad 2016-10-11

Justerad indikator för vetenskaplig produktion och citeringar. Besvarad 2016-10-05

Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet. Besvarad 2016-06-23

Trygghet och-attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29). Besvarad 2016-06-17

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna (Ds 2016:8). Besvarad 2016-05-31

Effektiv vård (SOU 2016:2). Besvarad 2016-05-27

Långtidsutredningen 2015 (SOU 2015:104). Besvarad 2016-04-27

Bostäder att bo kvar i – Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer (SOU 2015:85). Besvarad 2016-02-29

Förebyggande och behandling av spelmissbruk (DS 2015:48). Besvarad 2016-01-22

Rapport ”Research quality evaluation in Sweden – FOKUS”. Besvarad 2016-01-11

Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet (SOU 2015:56). Besvarad 2015-12-21

Myndighetsdatalag (SOU 2015:39). Besvarad 2015-11-20

Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32). Besvarad 2015-10-16

Systematiska jämförelser – för lärande i staten (SOU 2015:36). Besvarad 2015-08-28

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). Besvarad 2015-08-17

Utredningen om Matchningsanställningar (A 2014:D). Besvarad 2015-06-29

För kvalitet – Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17). Besvarad 2015-06-18

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16). Näringsdepartements dnr N2015/2421/IF. Besvarad 2015-06-08

Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7). Besvarad 2015-06-02

Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel. Besvarad 2015-05-18

Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45). Besvarad 2015-01-28