På denna sida sammanfattas den forskning som beviljades finansiering från utlysningen ’Forskning om funktionshinder 2021’. Utlysningen resulterade i att 13 projektbidrag fick medel.

Projekt

Personer med dövblindhet – hälsa och insatser under Covid-19 pandemin
Projektledare: Mattias Ehn, Region Örebro län
Belopp:
4 160 000 SEK

Kommunikation på den digitala arbetsplatsen – påverkan på delaktighet för individer med hörselnedsättning och dövhet
Projektledare: Elisabeth Ingo, Linköpings universitet
Belopp: 4 440 000 SEK

Effekter av Covid-19 på familjer med personlig assistans
Projektledare: Henrik Danielsson, Linköpings universitet
Belopp: 4 450 000 SEK

Personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras tillfredsställelse, involvering och delaktighet med sina sociala insatser under COVID-19 pandemin 2020/2021
Projektledare: Lisa Palmqvist, Linköpings universitet
Belopp: 4 480 000 SEK

Stöd, vårdkonsumtion, vård i livets slut och dödsorsaker hos personer med intellektuella funktions-hinder: Effekter av Covid-19-pandemin
Projektledare: Anna Axmon, Lunds universitet
Belopp: 2 085 000 SEK

Representation i digitaliseringens tidevarv: Demokratiska konsekvenser av förändrat engagemang i den svenska funktionshinderrörelsen
Projektledare: Julia Bahner, Lunds universitet
Belopp: 4 400 000 SEK

Barn med funktionsnedsättning i skola och fritidshem: Erfarenheter av social inkludering och välbefinnande under Covid19-pandemin
Projektledare: Lina Söderman Lago, Linköpings universitet
Belopp: 3 825 000 SEK

Funktionsnedsättning och digital delaktighet i skuggan av en pandemi
Projektledare: Catharina Gustavsson, Region Dalarna
Belopp: 4 480 000 SEK

Arbetsliv under Covid-19 pandemin: lärande erfarenheter, designmöjligheter och framtida arbetsliv för personer med funktionsnedsättningar
Projektledare: Jörgen Lundälv, Göteborgs universitet
Belopp: 4 370 000 SEK

Digitala Dagliga Verksamheter. Det digitala språnget och dess effekt på individer med IF:s rätt till inkludering och delaktighet i skuggan av covid-19
Projektledare: Kristina Engwall, Uppsala universitet
Belopp: 4 095 000 SEK

Erfarenheter av förändringar i hälsorelaterad service under SARS-CoV-2 pandemin bland urfolk med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom i Sverige och Australien
Projektledare: Margaretha Uttjek, Umeå universitet
Belopp: 2 215 000 SEK

Hur kan behov av hälsa och aktivitet säkerställas för personer med intellektuell funktionsnedsättning med stöd enligt LSS, utifrån erfarenheter av Covid -19 pandemin?
Projektledare: Annika Sköld, Karolinska Institutet
Belopp: 4 392 000 SEK

Det nya normala? En studie om funktionshinder och möjliggörare, distansarbete och inkluderande arbetsmiljö med utgångspunkt i coronapandemin
Projektledare: Kristina Palm, Karlstads universitet
Belopp: 4 490 000 SEK