På denna sida sammanfattas den forskning som beviljades finansiering från utlysningen ’Forskning om funktionshinder 2021’. Utlysningen resulterade i att 13 projektbidrag fick medel. Samtliga länkar nedan leder till databasen Swecris. Där finns information om forskningsprojekt från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Projekt

Personer med dövblindhet – hälsa och insatser under Covid-19 pandemin

Kommunikation på den digitala arbetsplatsen – påverkan på delaktighet för individer med hörselnedsättning och dövhet

Effekter av Covid-19 på familjer med personlig assistans

Personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras tillfredsställelse, involvering och delaktighet med sina sociala insatser under COVID-19 pandemin 2020/2021

Stöd, vårdkonsumtion, vård i livets slut och dödsorsaker hos personer med intellektuella funktions-hinder: Effekter av Covid-19-pandemin

Representation i digitaliseringens tidevarv: Demokratiska konsekvenser av förändrat engagemang i den svenska funktionshinderrörelsen

Barn med funktionsnedsättning i skola och fritidshem: Erfarenheter av social inkludering och välbefinnande under Covid19-pandemin

Funktionsnedsättning och digital delaktighet i skuggan av en pandemi

Arbetsliv under Covid-19 pandemin: lärande erfarenheter, designmöjligheter och framtida arbetsliv för personer med funktionsnedsättningar

Digitala Dagliga Verksamheter. Det digitala språnget och dess effekt på individer med IF:s rätt till inkludering och delaktighet i skuggan av covid-19

Erfarenheter av förändringar i hälsorelaterad service under SARS-CoV-2 pandemin bland urfolk med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom i Sverige och Australien

Hur kan behov av hälsa och aktivitet säkerställas för personer med intellektuell funktionsnedsättning med stöd enligt LSS, utifrån erfarenheter av Covid -19 pandemin?

Det nya normala? En studie om funktionshinder och möjliggörare, distansarbete och inkluderande arbetsmiljö med utgångspunkt i coronapandemin

Läs mer

Mer om utlysningen ”Forskning om funktionshinder 2021”

Bidragsbeslut för utlysningen ”Forskning om funktionshinder 2021”

Forte beviljar rekordsummor till ny forskning