Forte är en myndighet med cirka 35 anställda indelade i 3 olika avdelningar. Vårt arbete leds av en styrelse med fullt ansvar och generaldirektör Jonas Björck som myndighetschef.

Styrelse

Fortes styrelse har det yttersta ansvaret i alla beslut som rör Fortes verksamhet. Styrelsen består av en ordförande och tolv ledamöter med en mandatperiod på tre år.

Läs mer om Fortes styrelse »

Stab

Staben är en rådgivande och samordnande stödfunktion till Fortes generaldirektör. I staben ingår Fortes huvudsekreterare, med vetenskapligt ansvar för Fortes verksamhet. Stabens ansvarsområden omfattar bland annat HR-frågor, ekonomisk planering och redovisning, upphandlingar och avtal samt kontorsservice. Staben har också ansvar att förvalta och utveckla Fortes övergripande administration.

Kommunikation

Avdelningen för kommunikation ansvarar för all intern och extern kommunikation som rör Fortes verksamhet och den forskning som vi finansierar. Avdelningen arbetar för en aktiv dialog och samverkan kring våra ansvarsområden, och ska bidra till att forskningsresultat förs ut och kommer till nytta i samhället.

Forskning och utvärdering

Avdelningen för forskning och utvärdering ansvarar för utlysningar av forskningsmedel, internationella samarbeten, samt att kartlägga och identifiera forskningsbehov inom Fortes ansvarsområden. Här ingår också administrativa processer och rutiner kopplat till beredningsarbetet för att säkerställa en effektiv, transparent och rättssäker process.

Kontaktuppgifter till Fortes medarbetare »