Forte finansierar forskning genom ett antal olika bidragsformer, fördelade på fem olika stödformer. En del av dem ska bidra till att långsiktigt förstärka forskningsmiljöer, andra syftar till att främja forskares karriärutveckling eller underlätta kunskapsutbyte.

Här hittar du kort information om våra olika stöd- och bidragsformer. Under sidan aktuella utlysningar kan du se vilka som är möjliga att söka just nu.

Projektstöd

Projektstöd omfattar bidragsformer till en eller flera forskare för att genomföra ett avgränsat forskningsprojekt. Till stödformen hör också finansiering av olika typer av synteser eller sammanställningar av genomförda forskningsprojekt, med syfte att skapa en bild av kunskapsläget inom ett område.

Projektbidrag

Den största delen av Fortes finansiering delas ut genom projektbidrag. Dessa är, i huvudsak, två- till fyraåriga bidrag som ska bidra till ökad kunskap om en identifierad frågeställning. Omfattningen av projektbidrag kan variera mellan utlysningar. Projekt kan bedrivas av såväl enskilda forskare som av forskargrupper. Under 2020 var det genomsnittligt beviljade beloppet för projektbidrag 4,1 miljoner kronor.

Bidrag till forskningsöversikter

Bidrag till forskningsöversikter syftar till att summera kunskapsläget samt behov av forskning inom väl avgränsade frågeställningar med relevans för utlysningens inriktning. Beroende på utlysning kan det finnas krav på vilken metodik som ska användas. Detta specificeras då i instruktionerna för respektive utlysning.

Miljöstöd

Fortes miljöstöd omfattar bidragsformer som ska stärka befintliga miljöer eller möjliggöra uppbyggnaden av nya forskningsmiljöer med gemensamma forskningsfrågor och forskningsområden.

Programbidrag

Forte utlyser programbidrag för att bygga upp eller stärka forskningsmiljöer för en långsiktig kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling inom strategiska områden. Programbidrag ska göra det möjligt för forskargrupper att ta upp nya frågeställningar och bearbeta dem under en längre tid. Utöver att bidragen ska besvara specifika frågeställningar avser de också bidra till uppbyggnad, utveckling och konsolidering av forskargrupper. Bidraget delas vanligen ut över sex år.

Centrumbidrag

Denna bidragsform avser långsiktigt bidrag till särskilt starka forskningsmiljöer för att dessa ska kunna utvecklas, förnyas och stabiliseras. Bidraget ska bidra till att forskningsmiljön får en livskraftig organisatorisk bas som blir internationellt framträdande och som möjliggör fortsatt finansiering från andra källor. Med bidraget vill Forte ge långsiktigt stöd, initialt i upp till sex år, men med möjlighet till förlängning efter utvärdering. Bidraget söks av genomförande organisationer.

Bidrag till forskarskola

Bidrag till forskarskola är en bidragsform som är framtagen inom ramen för det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning. Detta bidrag ges till ett eller flera lärosäten för att en etablera en sammanhållen forskarutbildning. Kursprogrammet ska vara avsett att bygga upp eller stärka ett forskningsområde. Forskarskolan erbjuder utbildning till doktors- eller licentiatexamen. Studierna kan genomföras på hel- eller deltid. Bidraget söks av genomförande organisationer.

Karriärstöd

Karriärstöd syftar till att stärka enskilda forskares möjligheter till akademisk karriär. Bidrag inom karriärstöd fokuserar på forskaren som individ i olika faser av karriären.

Etableringsbidrag

Etableringsbidrag syftar till att stödja kompetens- och karriärutveckling för juniora forskare samt att främja forskarmobilitet. Du som är forskare i början av din karriär kan ansöka om etableringsbidrag för att driva ett eget forskningsprojekt på upp till tre år. Bidraget kan sökas upp till tre år efter att du avlagt din doktorsexamen, räknat från utlysningens stängningsdatum.

Samverkansstöd

Samverkansstöd omfattar bidrag för samarbete och erfarenhetsutbyte med syfte att utbyta, förmedla eller nyttiggöra kunskap om pågående forskning. Utbytet kan ske mellan akademi och praktik alternativt mellan forskare inom och utom Sverige.

Nyttiggörandebidrag

Bidraget syftar till att möjliggöra aktiviteter som stärker nyttiggörandet av ett befintligt forskningsprojekt eller forskningsprogram. Forte använder nyttiggörande som ett samlat begrepp för aktiviteter som genomförs för att kunskap och forskningsresultat ska tillgängliggöras för samhället och komma till användning.

Gästforskarbidrag

Syftet med Fortes gästforskarbidrag är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare, att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt att bidra till att svensk forskning sprids internationellt. Bidraget avser i första hand kortare vistelser för forskningssamarbete, erfarenhetsutbyte och konsultationer.

Nätverksbidrag

Syftet med nätverksbidraget är att underlätta för forskare från olika discipliner och olika delar av landet att samverka inom Fortes områden. Nätverksbidraget delas ut för maximalt tre år.

Konferensbidrag

Fortes konferensbidrag avser stöd för att genomföra konferenser med svenskt lärosäte eller vetenskaplig organisation som värd. Forte utlyser konferensbidrag två gånger per år.

Bidrag till praktiknära forskartjänst

Bidrag till praktiknära forskartjänster inrättades inom Fortes nationella program för tillämpad välfärdsforskning. Det ska ge disputerade personer som arbetar med socialtjänstfrågor utanför akademin möjlighet att producera forskning och omsätta forskningserfarenheter till praktik. Den sökande ska ha möjlighet att bedriva forskning på deltid. Bidraget syftar till att främja kopplingen mellan forskning och socialtjänstens praktik, omsättningen av forskningserfarenheter till praktiken och därmed främja ett kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete.

Samverkansbidrag

Bidraget stödjer samverkan mellan forskare och olika samhällsaktörer/verksamheter. Samverkan ska bidra till en kunskapsbaserad praktik eller till stärkta förutsättningar för framtida praktik- och verksamhetsnära forskning. Aktiviteter som kan stödjas är till exempel samverkan i verksamhetsnära kunskapsutveckling, verksamhetsutveckling med utgångspunkt i forskning och utveckling av hållbara samverkansstrukturer. Bidraget söks gemensamt av forskare och anställda inom verksamheter och organisationer.

Verksamhets- och infrastrukturstöd

Verksamhets- och infrastrukturstöd omfattar bidragsformer som ska bidra till att utveckla eller upprätthålla forskningens stödjande strukturer.

Planeringsbidrag

Planeringsbidrag ger möjlighet att förbereda för ett större forskningsprojekt, etablera samarbeten med forskare från olika forskningsdiscipliner, praktik och brukare samt möjlighet att pröva genomförbarheten i en pilotstudie.

Tidskriftsbidrag

Syftet med Fortes tidskriftsbidrag är att stödja vetenskaplig diskussion och publicering samt att främja spridning av vetenskaplig information inom Fortes områden. Tidskriftsbidrag delas ut för maximalt tre år.