Forte finansierar forskning genom ett antal olika bidragsformer. En del av dem ska bidra till att långsiktigt förstärka forskningsmiljöer, andra syftar till att främja forskares karriärutveckling eller underlätta kunskapsutbyte.

Här hittar du kort information om våra olika bidragsformer. Under sidan aktuella utlysningar kan du se vilka som är möjliga att söka just nu.

Projektstöd

Projektbidrag

Den största delen av Fortes finansiering delas ut genom projektbidrag. Dessa är, i huvudsak, två- till treåriga bidrag som ska bidra till ökad kunskap om en identifierad frågeställning. Omfattningen av projektbidrag kan variera mellan utlysningar. 2020 var det genomsnittligt beviljade beloppet för projektbidrag 4,1 miljoner kronor.

Planeringsbidrag

Planeringsbidrag ger möjlighet att förbereda för ett större forskningsprojekt, etablera samarbeten med forskare från olika forskningsdiscipliner, praktik och brukare samt möjlighet att pröva genomförbarheten i en pilotstudie. Planeringsbidraget omfattar en miljon kronor i ett år.

Karriärutveckling och mobilitet

Juniorforskarbidrag

Juniorforskarbidrag är en särskild form av projektbidrag som är avsedd att främja nydisputerade forskare, max sex år efter disputation. Bidraget ska täcka minst 40 procent av lönen för juniorforskaren och delas ut för fyra år. Från och med 2022 erbjuder Forte inte längre denna bidragsform.

Postdokbidrag

Postdokbidraget är en bidragsform som syftar till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Bidraget delas ut för två år och är avsett att täcka en heltidslön.

Bidrag till praktiknära forskartjänst

Bidrag till praktiknära forskartjänster används inom Fortes nationella program för tillämpad välfärdsforskning. Det ska ge disputerade personer som arbetar med socialtjänstfrågor utanför akademin möjlighet att producera forskning och omsätta forskningserfarenheter till praktik. Den sökande ska ha möjlighet att bedriva forskning på deltid. Bidraget syftar till att främja kopplingen mellan forskning och socialtjänstens praktik, omsättningen av forskningserfarenheter till praktiken och därmed främja ett kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete. Bidraget omfattar 500 000 kronor i tre år, som avser täcka kostnaden för en halvtidslön.

Gästforskarbidrag

Forte utlyser gästforskarbidrag varje år, med syfte att underlätta kontakter, erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan svenska och utländska forskarmiljöer, samt att underlätta karriärutveckling för juniora forskare. Gästforskarbidraget finns i två former, för utresande respektive inresande forskare. Bidraget avser vistelser i Sverige eller utomlands under maximalt sex månader.

Långsiktig finansiering

Programbidrag

Forte utlyser programbidrag för att förstärka och bygga ut forskarmiljöer inom forskningsområden som bedöms som särskilt angelägna. Programbidrag ska göra det möjligt för forskargrupper att ta upp nya frågeställningar och bearbeta dem under en längre tid.

Centrumbidrag

Bidrag till så kallade Forte-centra är stöd till forskningsmiljöer som är särskilt fram-stående inom Fortes ansvarsområden. Med bidraget vill vi ge långsiktigt stöd, normalt tio år, till forskarmiljöer för att dessa ska kunna utvecklas, förnyas och stabiliseras genom att dra till sig finansiering också från andra källor. Inga nya utlysningar av centrumbidrag planeras inom de närmsta åren.

Kunskapsutbyte och kommunikation

Nätverksbidrag

Syftet med nätverksbidraget är att underlätta för forskare från olika discipliner och olika delar av landet att samverka inom Fortes ansvars- eller samordningsområden. Nätverksbidraget delas ut för maximalt tre år.

Konferensbidrag

Fortes konferensbidrag avser stöd för att genomföra konferenser med svenskt lärosäte eller vetenskaplig organisation som värd. Ansökningar om konferensbidrag bereds löpande under hela året.

Tidskriftsbidrag

Syftet med Fortes tidskriftsbidrag är att stödja vetenskaplig diskussion och publicering samt att främja spridning av vetenskaplig information inom Fortes ansvars- och samordningsområden. Tidskriftsbidrag delas ut för maximalt tre år.

Övriga bidragsformer

Bidrag till systematiska översikter

Bidrag till systematiska översikter syftar till att summera kunskapsläget samt behov av forskning inom väl avgränsade frågeställningar med relevans för utlysningens inriktning. Beroende på utlysning kan det finnas krav på vilken metodik som ska användas. Detta specificeras då i instruktionerna för respektive utlysning. Bidraget omfattar en miljon kronor under ett år.