Det här är den strategiska agendan för det nationella forskningsprogrammet om arbetslivsforskning.

Forte har i uppdrag av regeringen att driva ett tioårigt nationellt forskningsprogram om arbetslivsforskning sedan 2017. Programmet ska arbeta strategiskt med forskningsfinansiering, nyttiggörande och samordning för att ge mervärde till forskningsfältet. Den strategiska agendan är central i forskningsprogrammet och revideras under de år programmet pågår. Den första versionen släpptes 2019.
Läs mer om det nationella programmet om arbetsliv. »

Uppdaterad version 2023

I den här tredje versionen av agendan, som beslutades av Fortes generaldirektör i december 2023, har vi förtydligat det arbete som görs inom programmet för att öka nyttiggörandet av den forskning programmet finansierar. Vi har också inkluderat en programlogik som ska underlätta uppföljning samt förtydligat programmets unika roll i forskningsfinansieringssystemet. Uppdateringarna är resultat av ett utvecklingsarbete som genomförts internt och i samråd med programkommittén – för att svara upp mot rekommendationerna som programmet fick i halvtidsutvärderingen av de nationella forskningsprogrammen som genomfördes 2022.

Forskningsagendan från 2019 finns även i en kortversion. »