Coronakrisens långsiktiga konsekvenser är svåra att förutse och kunskapsbehovet är stort. Men trots att många frågor saknar svar kan existerande kunskap vara vägledande. I skriftserien Forte Fokus har Forte låtit ett antal forskare sammanfatta forskning med koppling till pandemin.

Även om pandemin innebär nya utmaningar för samhället kan befintliga kunskaper ge en uppfattning om förväntade effekter och problem. Därför har Forte tagit fram Forte Fokus – en serie korta skrifter där forskare sammanfattar forskning med koppling till coronapandemin. Forskarna ansvarar för urval och presentation av forskningen i Forte Fokus.

Socioekonomisk ojämlikhet gör att pandemin drabbar utrikesfödda hårdare

Ojämlikhet och hälsa Vissa grupper av utrikesfödda har visats vara mer sårbara och ha ökad dödlighet i covid-19 på grund av trångboddhet och socioekonomiska förhållanden. Det visar på behov av riktade insatser för att minska effekterna av den pågående pandemin liksom liknande smittspridning framöver.

Osäkra och tillfälliga sysselsättningsformer och ohälsa i coronakrisens spår

Ojämlikhet och hälsa Tidigare kriser har lett till ökad ohälsa kopplat till oro över privatekonomi och otrygga anställningar. Det är en viktig lärdom nu när arbetslösheten stiger samt osäkra och tillfälliga sysselsättningsformer ser ut att öka som en del av pandemins påverkan på arbetsmarknaden.

Skolgången viktig för unga med invandrarbakgrund i coronatider

Barn och unga Unga invandrare och barn till invandrare påverkas både direkt och på längre sikt av pandemin. Stängda skolor och undervisning på distans kan öka risken för utanförskap och marginalisering. Skolgången är central för denna grupps integration och framtida möjligheter, liksom för deras vardag.

Samhällseffekter av coronapandemin − psykisk ohälsa bland unga

Barn och unga De ekonomiska och sociala konsekvenserna av pandemin kan komma att förstärka den negativa trenden för ungas psykiska hälsa. Samtidigt är barn- och ungdomspsykiatrin och skolornas elevhälsa redan hårt belastade.

Digitalisering i äldreomsorgen i tider av pandemin

Äldre Många digitala satsningar i äldreomsorgen tar längre tid än förväntat att införa. Samtidigt är det oklart om de förbättrar arbetsmiljön eller ger ökad livskvalitet för de äldre. I samband med coronapandemin finns det anledning att uppmärksamma hur tekniken påverkar villkoren för äldre människor och för utövandet av äldreomsorg.

Bortom kronologisk ålder – riskprofiler, skörhet och multisjukdom i sårbarhet för covid-19

Äldre Trots att äldre har större sannolikhet än yngre att drabbas negativt av covid-19 så är det en heterogen grupp. Inte alla drabbas svårt, medan vissa drabbas värre. Att behandla alla äldre på samma sätt kan vara ineffektivt och leda till negativa konsekvenser. Aktuell kunskap om åldrande visar på sannolika förklaringar bortom den kronologiska åldern.