Forte genomför flera långsiktiga satsningar och strategiska samarbeten. Många av dessa bedrivs i samverkan med andra forskningsfinansiärer och organisationer.

Nationella forskningsprogram

På uppdrag av regeringen ansvarar Forte för tre nationella forskningsprogram. Programmen är tioåriga satsningar som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar och stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och samhällsaktörer.

Läs mer om det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning »
Läs mer om det nationella programmet för arbetslivsforskning »
Läs mer om det nationella programmet för psykisk hälsa »

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

År 2021 fick Forte ett särskilt regeringsuppdrag om att kartlägga forskning om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Uppdraget är en del av regeringens åtgärdspaket för att stärka det förebyggande arbetet och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Läs mer om regeringsuppdraget om våld i nära relationer »

Prevention och folkhälsa

År 2020 fick Forte i uppdrag av regeringen att initiera en satsning på prevention och folkhälsa. Satsningen knyter an till den övergripande inriktningen av folkhälsopolitiken som antagits av riksdagen. Det politiska målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de hälsoklyftor som är möjliga att påverka, inom en generation.

Läs mer om satsningen på prevention och folkhälsa »

Äldre

Forte har ett särskilt uppdrag från regeringen inom äldreområdet och har länge finansierat forskning kring äldre och åldrande. Hit hör till exempel studier av åldrandets sjukdomar, de äldres välfärd och levnadsförhållanden liksom de äldres roll i samhället. Vi gör forskningssatsningar, kommunicerar forskning och arbetar tillsammans med andra för att forskningen ska få ett ökat genomslag i samhället med resultat som används.

Läs mer om Fortes uppdrag inom äldreforskning »

Välfärdens kvalitet, organisation och processer

I forskningspropositionen 2016 fick Forte i uppdrag att genomföra en särskild satsning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Satsningen ska ge en vetenskapligt underbyggd kunskapsbas om organisering och styrning av hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Läs mer om satsningen på välfärdens kvalitet, organisation och processer »