Forte genomför flera långsiktiga satsningar och strategiska samarbeten. Många av dessa bedrivs i samverkan med andra forskningsfinansiärer och organisationer.

Nationella forskningsprogram

På uppdrag av regeringen ansvarar Forte för tre nationella forskningsprogram. Programmen är tioåriga satsningar som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar och stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och samhällsaktörer.

Läs mer om det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning »
Läs mer om det nationella programmet för arbetslivsforskning »
Läs mer om det nationella programmet för psykisk hälsa »

Forskning om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

2021 fick Forte ett särskilt regeringsuppdrag om att kartlägga forskning om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Uppdraget är en del av regeringens åtgärdspaket för att stärka det förebyggande arbetet och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Läs mer om regeringsuppdraget om våld i nära relationer »

Välfärdens kvalitet, organisation och processer

I forskningspropositionen 2016 fick Forte även i uppdrag att genomföra en särskild satsning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Satsningen ska ge en vetenskapligt underbyggd kunskapsbas om organisering och styrning av hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Läs mer om satsningen på välfärdens kvalitet, organisation och processer »

Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv

Under 2017–2021 samverkade Forte med Svenska ESF-rådet, som förvaltar Europeiska socialfonden, i en temaplattform för att bidra till ett hållbart arbetsliv.Temaplattformens syfte var att bidra till ett effektivare genomförande av Europeiska socialfonden i Sverige, genom att samla kunskap från socialfondens utvecklingsprojekt och relatera till befintlig kunskap och forskning.

Läs mer om Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv »