Forte genomför flera långsiktiga satsningar och strategiska samarbeten. Många av dessa bedrivs i samverkan med andra forskningsfinansiärer och organisationer.

Nationella forskningsprogram

Regeringen har i samband med forskningspropositionen 2016 inrättat sju nationella forskningsprogram. Programmen är tioåriga satsningar som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar och stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. Forte ansvarar för två av forskningsprogrammen: Tillämpad välfärdsforskning och Arbetslivsforskning.

Läs mer om det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning »
Läs mer om det nationella programmet för arbetslivsforskning »

Välfärdens kvalitet, organisation och processer

I forskningspropositionen 2016 fick Forte även i uppdrag att genomföra en särskild satsning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Satsningen ska ge en vetenskapligt underbyggd kunskapsbas om organisering och styrning av hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Läs mer om satsningen på välfärdens kvalitet, organisation och processer »

Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv

Under 2017–2019 samverkar Forte med Svenska ESF-rådet, som förvaltar Europeiska socialfonden, i en temaplattform för att bidra till ett hållbart arbetsliv.Temaplattformen ska bidra till ett effektivare genomförande av Europeiska socialfonden i Sverige, genom att samla kunskap från socialfondens utvecklingsprojekt och relatera till befintlig kunskap och forskning.

Läs mer om Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv »

Forte-centra

Forte-centra är forskningsmiljöer som är särskilt framstående inom Fortes ansvarsområden. Till våra Forte-centra ger vi finansiellt stöd som ska komplettera universitetens basresurser och ge större möjlighet till långsiktiga och strategiska satsningar på forskning.

Läs mer om Forte-centra »

Vinnvård

Forte är part i och administrativt ansvarig för forskningsprogrammet Vinnvård. Vinnvård stödjer forskningsprojekt och forskare som vill öka samverkan mellan hälso- och sjukvård, social omsorg, forskning och näringsliv för att se till att forskningsresultat omsätts till praktik. Programmet, som startade 2006, omfattar totalt 150 miljoner kronor och 20 forskningsprojekt, ett fellowship-program samt forskarskola.

Läs mer om Vinnvård »