Forte genomför flera långsiktiga satsningar och strategiska samarbeten. Många av dessa bedrivs i samverkan med andra forskningsfinansiärer och organisationer.

Agenda 2030

Forte har i uppdrag av regeringen att bidra till genomförandet av Agenda 2030. Arbetet sker genom att den forskning vi finansierar är relevant för agendans hållbarhetsmål, framför allt de mål som rör de sociala och ekonomiska dimensionerna.

Så arbetar vi med Agenda 20230 »

Barn och unga

Forte samordnar forskning kring barn och ungdomar genom hela uppväxten – från nyfödd till ung vuxen. Området är tvärvetenskapligt och innehåller bland annat studier om barns och ungdomars uppväxtvillkor och levnadsförhållanden.

Fortes arbete med frågor som rör barn och unga »

Jämställdhetsarbete

Forte ska främja lika villkor och jämställdhet, samt aktivt förebygga diskriminering. Detta gäller både i den egna organisationen och i myndighetens verksamhet.

Så främjar vi jämställdhet » 

Kvinnors hälsa och sjukdomar

Forte har kartlagt forskningsbehov om kvinnors hälsa och sjukdomar, och föreslår en betydande forskningssatsning om bland annat gravidas hälsa och förlossningsvård inklusive eftervård.

Regeringsuppdrag om kvinnors hälsa och sjukdomar »

Nationella forskningsprogram

På uppdrag av regeringen ansvarar Forte för tre nationella forskningsprogram. Programmen är tioåriga satsningar som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar och stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och samhällsaktörer.

Nationellt program för arbetslivsforskning »
Nationellt program för psykisk hälsa »
Nationellt program för tillämpad välfärdsforskning »

Prevention och folkhälsa

År 2020 fick Forte i uppdrag av regeringen att initiera en satsning på prevention och folkhälsa. Satsningen ska bidra till att öka kunskapen om hur en jämlik hälsa kan främjas, hur ohälsa kan förebyggas och hur effektiva insatser för att förbättra folkhälsan kan utformas och implementeras.

Forskning om prevention och folkhälsa »

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

År 2021 fick Forte ett särskilt regeringsuppdrag om att kartlägga forskning om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Uppdraget är en del av regeringens åtgärdspaket för att stärka det förebyggande arbetet och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Regeringsuppdrag om våld i nära relationer »

Äldre

Forte har ett särskilt uppdrag från regeringen inom äldreområdet och har länge finansierat forskning kring äldre och åldrande. Vi gör forskningssatsningar, kommunicerar forskning och arbetar tillsammans med andra för att forskningen ska få ett ökat genomslag i samhället med resultat som används.

Fortes uppdrag inom äldreforskning »