Den ekonomiska periodiska rapporten är en årlig rapport för ansökningar som inkommer via Prisma. Den sista periodiska rapporten blir slutlig (efter dispositionstidens slut). Nedanstående information ska redovisas i formuläret:

För ekonomisk slutrapport redovisas (förutom de punkter som listas under Årlig ekonomisk rapport) även oförbrukade medel och eventuella medel att återbetala.

I samband med att den slutliga ekonomiska återrapporteringen lämnas in ska outnyttjat bidrag återbetalas till Forte.

Om oförbrukade medel överstiger ett halvt prisbasbelopp ska det i sin helhet återbetalas till Forte på bankgiro 5185–3703. Ange tydligt att betalningen gäller outnyttjade medel, samt vilket bidrag (dnr) det avser.

Om oförbrukade medel understiger ett halvt prisbasbelopp får det dock behållas och användas för forskningsändamål liknande det som bidraget avsåg.

Fyll i hur mycket av bidraget som ska återbetalas (skriv en nolla om ingen återbetalning ska ske).