Resultaten av offentligt finansierad forskning ska vara tillgängliga för alla. Därför ställer Forte krav på att resultat från Forte-finansierad forskning ska publiceras med öppen tillgång (open access). På den här sidan kan du läsa om vilka villkor som gäller. Riktlinjerna började gälla 1 oktober 2020.

Alla sakkunnigbedömda konferens-och tidskriftspublikationer som resulterar från forskning som helt eller delvis finansierats av Forte ska publiceras fritt tillgängligt för alla. I budgetpropositionen 2019 angav regeringen att vetenskapliga publikationer som tagits fram med offentliga medel senast från och med 2020 ska bli öppet tillgängliga direkt då de har publicerats. Regeringen framhåller även behovet av att lärosäten och forskningsfinansiärer tar gemensamt ansvar för att verka för att den nationella målbilden för öppen tillgång uppfylls.

För medel beviljade av Forte fram till och med 2020 gäller att resultat av forskning som bedrivits med medel från Forte ska publiceras fritt tillgängligt för alla (open access) med högst sex månaders fördröjning. Antingen sker detta genom att arkivera en version av en redan publicerad artikel i ett öppet sökbart arkiv och då senast sex månader efter publicering, eller genom att publikationen blir omedelbart öppet tillgänglig i en tidskrift som tillämpar open access (ren open access eller hybrid).

För medel beviljade av Forte från och med 2021 gäller att resultat av forskning som bedrivits med medel från Forte, ska publiceras fritt tillgängligt för alla (open access) omedelbart vid publicering. Det ska ske genom publicering på något av följande sätt:

  • i öppet tillgängliga tidskrifter och på öppet tillgängliga plattformar,
  • i transformativa tidskrifter eller i tidskrifter under transformativa avtal, eller
  • i prenumerationstidskrifter, under förutsättning att den slutliga publicerade versionen av artikeln eller en sakkunniggranskad och författargodkänd version av artikeln samtidigt, och utan fördröjning, deponeras i ett öppet tillgängligt arkiv (repositorium).

Publicering ska ske med öppen licens (CC-BY), vilket ska anges i samtliga versioner av manuskript som lämnas in för publicering. Det innebär att upphovsrätten stannar hos författaren/författarna. Följande text ska inkluderas i manuskriptet:

This research was funded in whole or in part by Forte [Grant number]. For the purpose of Open Access, the author has applied a CC BY public copyright licence to any Author Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission.

Creative Commons licens CC BY, är en öppen licens som innebär att upphovsmannen tillåter andra att dela och bearbeta artikeln i vilket syfte som helst. Denna licens kräver att författaren omnämns vid spridning och att eventuella ändringar i den ursprungliga artikeln framgår.

Under förutsättning att bidragsmottagaren uttryckligen efterfrågar det och att denne ger godtagbara skäl härför, kan i undantagsfall publicering med Creative Commons CC BY-ND accepteras. I korthet innebär denna licens samma användningsvillkor som CC BY, men att bearbetningar inte får ske utan författarens tillåtelse, dvs. den som återanvänder artikeln får annars endast vidarepublicera exakt samma version av artikeln.

Innehåll som ägs av tredje man, exempelvis bilder och illustrationer, omfattas inte av kraven på öppen licens.

Monografier och antologier är för närvarande undantagna från kraven på öppen tillgång.

Kostnader för publicering

Forte täcker inte kostnader för publicering inom ramen för de forskningsbidrag vi beviljar. Kostnader för publicering ska därför inte ingå i ansökningar om forskningsbidrag från Forte. Många lärosäten och forskningsorganisationer är anslutna till avtal med förlag som möjliggör publicering med öppen tillgång utan extra kostnad för organisationens anställda. Forte bidrar med finansiering av avtal med förlag som enbart publicerar med öppen tillgång.

Läs mer om Bibsamkonsortiets avtal för tidskrifter och databaser på Kungliga Bibliotekets webbplats » 

Uppföljning

I samband med vetenskaplig slutrapportering av forskningsprojekt som beviljas från och med 2021 kommer Forte att efterfråga om projektets resultat har publicerats med öppen tillgång i enlighet med denna anvisning.

Publiceringsbidrag

För tidskrifter som söker publiceringsbidrag från Forte kan endast de tidskrifter som är öppet tillgängliga, och som inte har embargotider, komma ifråga för publiceringsbidrag. Bidrag till hybridtidskrifter kan beviljas bara om dessa ingår i transformativa avtal.