Förekomsten av psykiska problem bland barn och ungdomar diskuteras mycket, och det finns en allmän uppfattning om att problemen har blivit vanligare. Samtidigt finns det olika sätt att benämna och gradera psykisk hälsa, och det är en utmaningar att göra jämförelser mellan olika grupper av unga och över tid.

Rapporten sammanställer kunskapen om olika begrepp inom området psykisk hälsa, hur man mäter förekomst och hur förekomsten av psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd ser ut och har förändrats över tid för åldersgruppen barn och unga upp till 30 år.

Kunskapsöversikten bidrar med en övergripande bild av området för forskare och samhällsaktörer som arbetar för barns och ungas välbefinnande. Utan en gemensam förståelse av problemen, hur de utvecklas och vad de kan tänkas bero på blir svårt att föra en rimlig diskussion om lämpliga åtgärder. En sådan kunskapsgrund behövs för att kunna utforma, genomföra och utvärdera insatser som främjar psykisk hälsa bland barn och unga, samt förebygger och behandlar psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd.

Rapporten är är en uppdatering av en rapport från 2015. I denna uppdatering beskrivs de nu gällande begreppen inom området. Även unga vuxnas psykiska hälsa har inkluderats, liksom hur olika mått kan jämföras för att bedöma exempelvis barn och ungas vårdbehov samt utvecklingen över tid.

Film från lanseringen

Rapporten lanserades på ett webbinarium 25 november 2021 med två av författarna Christina Dalman och Johan Åhlén från Karolinska institutet och Region Stockholm.