En kunskapsöversikt som ska bidra till gemensamma begrepp och definitioner kring barns och ungdomars psykiska hälsa för att underlätta vidare forsknings och konstruktiv dialog på samhällsnivå.

För att skapa bättre kunskap om psykisk hälsa bland barn och ungdom har Formas, Forte, Vetenskapsrådet och VINNOVA sedan några år gått samman i en satsning på forskning inom området. Ett antal forskningsprogram och projekt belyser nu dessa frågor i ett tvärvetenskapligt perspektiv. I samband med att pågående projekt följs upp har det väckts behov av en mer grundläggande genomgång av begrepp, definitioner och statistik inom området.

Förekomsten av psykiska problem bland barn och ungdomar diskuteras mycket, och det finns en allmän uppfattning om att dessa problem ökar. Ibland sammanblandas olika begrepp i debatten, och det råder inte full klarhet i vad som menas med psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd. Frågan är också hur dessa tillstånd mäts och hur utveckling över tid kan beskrivas på ett tillförlitligt sätt.

För att få en tydligare grund att stå på i det fortsatta arbetet med forskningssatsningen har de fyra finansiärerna tagit initiativ till denna kunskapsöversikt. Gemensamma definitioner är viktiga för att bedriva forskning inom området och för att föra en konstruktiv dialog på samhällsnivå. Det behövs flera slags insatser för att barn och unga ska må bra: sådana som främjar psykisk hälsa samt sådana som förebygger och behandlar psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd. Bara om vi är överens om grundbegrepp och mätmetoder går det att utvärdera vilka insatser som är mest effektiva och sedan diskutera och implementera resultaten.

I den här skriften ges en bild av kunskapsläget när det gäller begrepp inom området, metoder för att mäta förekomst och beskrivningar av utvecklingen av förekomsten över tid. Översikten avser primärt åldrarna noll till arton år vilket är barnkonventionens definition av barn. I Sverige är ungdomar i åldrarna tretton till tjugofem år, enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Några delar av framställningen behandlar därför även ungdomar över arton års ålder.