Här kan du läsa om den forskning som beviljats finansiering inom det nationella programmet för arbetslivsforskning 2017. Samtliga länkar nedan leder till databasen Swecris. Där finns information om forskningsprojekt från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Arbetslivsforskning 2017

Totalt avsätts 61 miljoner kronor under 2017-2019.

Beviljade projekt

Invandrares rättsliga status, integration och livscykel mönster i Sverige

Tidiga arbetsmarknadsutfall för unga vuxna (YOUNGWORK)

Hur har 2010-talets reformer i den svenska skolan påverkat lärarnas arbetsmarknad och ungas inträde på arbetsmarknaden?

Inkluderingsinsatser för de som står längst från arbetsmarknaden

Exkludering av etniska minoriteter från arbetsmarknaden – vilken roll spelar sociala nätverk?

Sjukfrånvaro bland förvärvarsbetande över 65: kohortstudier över hela Sveriges befolkning

Swecris – Läkares attityder till sjukersättning för psykiska sjukdomar: en vinjettbaserad undersökning

Tillbaka till arbete? Sjukas upplevelser av den svenska sjukförsäkringspolitiken

Starkare tillsammans? Ett mikroperspektiv på svensk arbetarrörelse och arbetsliv kring förra sekelskiftet

Nätjournal med patientåtkomst: hur påverkas läkarnas yrkesutövning, profession och patientrelation?

Att styra sjukvård med siffror

Korta vilotider mellan arbetsskift inom hälso- och sjukvården – effekter på sömn, trötthet, hälsa och prestation

Egenföretagande, prekärt arbete och ojämlikhet i hälsa i Sverige

Att bryta sig ur byråkratins järnbur: Politiska program för administrativ förenkling

Exponering för svetsrök på svenska arbetsplatser och risk för lungcancer (WELDCANCER)

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och yrkesexponeringar klassificerat med jobbexponeringsmatriser (JEM) i 17 länder

Betydelsen av skift- och nattarbete för risken att insjukna i hjärtinfarkt, hypertoni, förmaksflimmer, stroke och diabetes. En kohortstudie av sjukvårdspersonal i Stockholm

Företagsekonomiska nyckeltal som riskfaktorer för arbetsplatsolyckor (KIROS)

Stress i arbetslivet och utveckling av diabetes

Betydelsen av fysisk belastning i arbetet för besvärsutveckling, arbetsförmåga och utträde från arbetslivet för arbetstagare med besvär från rörelseorganen – en 12-årsuppföljning

Effekt av inhalerbart damm på lipidsamansättningen i vätskan som täcker de små luftvägarna

Läs mer

Bidragsbeslut för utlysningen ”Arbetslivsforskning 2017” (PDF)