Forte har i uppdrag av regeringen att samordna den nationella forskningen inom fem olika områden: barn och unga, äldre, internationell migration och etniska relationer (IMER), funktionshinder samt socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning. På denna sida kan du läsa mer om varje samordningsområde och om Fortes roll som samordningsansvarig.

Samordning för ökat genomslag och samhällsnytta

Som samordnare arbetar Forte för att skapa en överblick över forskningen inom våra samordningsområden, identifiera kunskapsluckor och bidra till att forskningsresultaten kommer samhället till nytta. Samordningsansvaret gäller den forskning som har koppling till Fortes övergripande områden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Vi arbetar också för att öka samverkan mellan olika aktörer med koppling till våra samordningsområden, till exempel forskarsamhället, forskningsfinansiärer, myndigheter och brukarorganisationer.

Fortes samordningsansvar ska på lång sikt öka genomslaget av forskning i olika samhällssektorer och stimulera implementeringen av forskningsresultat. Det gör vi genom att överbrygga avståndet mellan forskning, policy och praktik.

Fortes samordningsområden

Barn och unga

Forte samordnar forskning kring barn och ungdomar genom hela uppväxten – från nyfödd till ung vuxen. Området är tvärvetenskapligt och innehåller bland annat studier om barns och ungdomars uppväxtvillkor och levnadsförhållanden. Särskilt viktiga områden är forskning om barns och ungdomars hälsa samt forskning om utsatta barn och ungdomar. Studier inom området kan bland annat vara inriktade på familj, föräldraförsäkring, barnomsorg, fritid och skola.

Läs mer om barn och unga

Äldre

Äldreforskning är ett brett och tvärvetenskapligt forskningsområde. Hit hör till exempel studier av åldrandets sjukdomar liksom de äldres välfärd och roll i samhället. Forskning kan också röra frågor som ofrivillig ensamhet och äldres psykiska hälsa, gränsdragningar och samverkan mellan sjukvård och äldreomsorg, eller välfärdsteknikens utmaningar och möjligheter.

Läs mer om äldreforskning

Internationell migration och etniska relationer (IMER)

Forskningsfältet IMER omfattar forskning som rör den internationella migrationen samt dess orsaker och konsekvenser. Det innefattar till exempel frågeställningar kring integration, segregation, rasism och attityder, men också frågor om migrationspolitik och medborgarskap.

Funktionshinder

Forskning om funktionshinder är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som inrymmer ett flertal olika teoretiska perspektiv. Forskningen fokuserar på relationen mellan personer med funktionsnedsättning och deras omgivning. Det kan till exempel gälla faktorer och processer i samhälle och miljö som gör funktionsnedsättningar till funktionshinder.

Läs mer om funktionshinder

Socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning

Inom samordningsområdet socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning ingår både grundforskning och tillämpad forskning av socialvetenskaplig och tvärvetenskaplig karaktär. Exempel på forskning inom området är studier som rör frågor om bruk och missbruk i befolkningen, alkohol- och narkotikapolitik eller effekter av förebyggande insatser.