Forte är samordnare av forskningsområdet funktionshinder. Det innebär att Forte skapar en överblick av forskningen som pågår inom området samt strävar efter att bidra till att forskningsresultaten kommer samhället till nytta.

Funktionshinder är resultatet av ett samspel mellan personer med funktionsnedsättningar och hinder som är betingade av samhället, miljön samt attityder. Begreppet personer med funktionsnedsättning syftar till att beskriva individens funktionsförmåga.

Som samordnare av forskningsområdet funktionshinder, strävar Forte efter att öka kunskapen om funktionshinder och samspelet mellan individen och miljö, arbetsliv samt aktivt medborgarskap. För att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva oberoende och delta fullt och jämlikt i samhället, är tillgänglighet en förutsättning. Universell utformning, där största möjliga hänsyn till människors olika behov och förmågor tas, är viktig som princip för att nya barriärer inte ska skapas. Stereotypa uppfattningar och fördomar leder till negativa bilder av förmåga och kapacitet hos personer med funktionsnedsättningar, och som hindrar eller försvårar tillträdet till exempelvis arbetslivet. Arbetslivet är en central arena för att förverkliga ett socialt och aktivt medborgarskap, liksom välfärdssystemets olika insatser i form av sociala rättigheter och skyldigheter.

Funktionsrättskonventionen

Sedan 2009 följer Sverige FN:s Konvention om Rättigheter för Personer med Funktionsnedsättning. Konventionen reglerar vilka livsmöjligheter personer med funktionsnedsättning ska ha, vilka hinder som finns och hur dessa ska avhjälpas. Den spänner över alla livsområden och sträcker sig från principiella ställningstaganden såsom tillgänglighet, jämlikhet, deltagande och självbestämmande i till detaljerade krav på hur en viss rättighet ska förverkligas. Funktionsrättskonventionen har 2017 identifierats som vägledande för svensk funktionshinderpolitik och för vilken forskning som behövs.

Läs om vilken Forte-finansierad forskning som pågår inom området: