Alla som deltar i handläggningen av ansökningar måste följa Fortes jävspolicy och riktlinjer för jäv. Denna jävspolicy beslutades av Fortes styrelse den 18 november 2020 och gäller tillsvidare.

Enligt 1 kap. 9 § regeringsformen ska bl.a. förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. Allmänhetens tilltro till myndigheternas opartiskhet förutsätter att det finns rättsregler som gör det möjligt att hindra en jävig företrädare för en myndighet från att ta del i handläggningen av ett ärende. Bestämmelser om jäv återfinns i 16-18 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Denna jävspolicy har tagits fram för att säkerställa att Forte lever upp till kraven i förvaltningslagen och för att förhindra att företrädare för myndigheten hamnar i intressekonflikter i vilka företrädarnas objektivitet kan ifrågasättas.

Följande gäller hos Forte:

  • Varje form av deltagande i handläggningen av ärenden hos Forte ska präglas av saklighet och opartiskhet.
  • Forte ska arbeta aktivt och kontinuerligt för att myndighetens företrädare inte ska hamna i intressekonflikter som innebär att objektiviteten hos företrädarna eller förtroendet för myndigheten kan ifrågasättas.
  • Forte ska hantera uppkomna jävssituationer enligt gällande rätt.
  • Forte ska ha riktlinjer för hantering av jäv. Riktlinjerna ska följas upp och utvärderas kontinuerligt.
  • Forte ska verka för att samtliga personer som företräder myndigheten har en god kunskap om jävsfrågor samt har tagit del av och förstår jävspolicyn samt riktlinjerna för hantering av jäv.
  • Frågor om jäv ska kommuniceras och diskuteras löpande i verksamheten.
  • Ansvaret för att jävspolicyn och riktlinjerna för hantering av jäv följs ligger på myndigheten och alla som deltar i handläggningen av myndighetens ärenden. Det innebär bland annat att myndighetens styrelseledamöter, medarbetare, ledamöter i beredningsgrupper och andra företrädare för Forte ska känna till och följa jävspolicyn och riktlinjerna för hantering av jäv.