Alla som deltar i handläggningen av ansökningar måste följa Fortes jävspolicy och riktlinjer för jäv. Riktlinjerna ska utgöra ett stöd för ledamöter i beredningsgrupper och externa bedömare. De beslutades den 22 november 2021 och gäller tillsvidare.

1. Utgångspunkter

Forte har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsstyrd forskning på arbetslivsområdet samt inom social- och folkhälsovetenskap. Centralt i myndighetens verksamhet är att fördela medel till forskning.

Handläggningen av ärenden som rör forskningsmedel innefattar en rad moment som kan påverka ärendenas utgång. Bland dessa kan nämnas kontroll av formella villkor, beslut om att avvisa en ansökan, fördelning av ansökningar på olika beredningsgrupper eller beslut om att bevilja eller avslå en ansökan.

Frågor om jäv kan aktualiseras i samtliga ärendetyper som förekommer hos Forte. Följande riktlinjer ska utgöra ett stöd för ledamöter i beredningsgrupper och externa bedömare i handläggningen av forskningsansökningar med mera. Riktlinjerna utgår från de bestämmelser om jäv som finns i 16–18 §§ Förvaltningslagen (2017:900).

2. Förvaltningslagens bestämmelser om jäv

Bestämmelser om jäv finns i 16–18 §§ förvaltningslagen. Forte ska i egenskap av förvaltningsmyndighet följa bestämmelserna vid all handläggning av ärenden. Bedömningen av forskningsansökningar är en grundläggande del av Fortes ärendehandläggning.

16 – 18 §§ Förvaltningslagen

16 § Den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett sätt som kan påverka myndighetens beslut i ärendet är jävig om…

 1. han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
 2. han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
 3. han eller hon har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos en annan myndighet och till följd av detta redan har tagit ställning till frågor som myndigheten ska pröva i egenskap av överordnad instans, eller
 4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.

Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska myndigheten bortse från jäv.

17 § Den som är jävig får inte ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs. Han eller hon får dock utföra sådana uppgifter som inte någon annan kan utföra utan att handläggningen försenas avsevärt.

18 § Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig ska omedelbart anmäla detta till myndigheten.

En myndighet ska pröva en jävsfråga så snart som möjligt. Den som jävet gäller får ta del i prövningen av jävsfrågan endast om det krävs för att myndigheten ska vara beslutsför och någon ersättare inte kan kallas in utan att prövningen försenas avsevärt.

3. Förebygga jävssituationer

Centralt i arbetet med jäv vid Forte är att förebygga att jävssituationer överhuvudtaget uppstår. Följande gäller för att förebygga jävssituationer hos Forte i beredningsgruppsarbetet.

3.1 Information om jävsförhållanden

 • Den som känner till en omständighet som kan innebära att hen är jävig ska självmant informera Forte om detta omedelbart.
 • Ordföranden och ledamöter i beredningsgrupper samt externa bedömare ska lämna information om jävsförhållanden till ansvarig handläggare vid Forte.

3.2 Särskilt om ärenden som rör ansökningar om forskningsmedel

 • Alla som deltar i handläggningen av ansökningar om forskningsmedel ska lämna information om eventuella jävsförhållanden som rör sökanden samt medverkande forskare som anges i ansökan. Dessutom bör, i så stor utsträckning som möjligt, information lämnas om jävsförhållanden som rör övriga personer som enligt ansökan ska delta i forskningen.
 • Ansökningar om forskningsstöd från ledamöter i beredningsgrupper ska inte beredas i den grupp där ledamoten är ordförande eller ledamot. Detta gäller oavsett om ledamoten är sökande eller medverkande forskare som anges i ansökan.

4. Stöd för bedömning av om jäv föreligger

En bedömning av om jäv föreligger ska alltid göras med utgångspunkt i förvaltningslagens jävsbestämmelser. Bestämmelserna omfattar alla personer som för Fortes räkning tar del i handläggningen av ett ärende vilket inkluderar ledamöter av en beredningsgrupp.

Det är inte tjänstebenämningen eller arbetsbeskrivningen utan agerandet i det enskilda ärendet som är avgörande för om förvaltningslagens regler om jäv är tillämpliga.

I vissa situationer är det tydligt att det är frågan om jäv. Som exempel kan nämnas att den som ska delta i handläggningen och bedömningen av forskningsansökningar, kunskapsöversikter m.m…

 • …är part i ärendet (så kallat partsjäv)
 • …är närstående till part (så kallat närståendejäv)
 • …är ställföreträdare för part (ställföreträdarjäv), eller
 • …annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning (så
  kallat intressejäv).

Andra situationer kan uppfattas som mer oklara eller svårbedömda. Det gäller särskilt fall av så kallade delikatessjäv där det finns någon annan omständighet som gör att opartiskheten kan ifrågasättas. Exempel på omständigheter där delikatessjäv kan föreligga är nära vänskap, engagemang i en sak på ett sådant sätt att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning, beroendeförhållande till den som saken angår osv.

Det är viktigt att alla potentiella jävssituationer hanteras och bedöms utifrån förhållandena i det enskilda fallet samt att både arten, omfattningen och varaktigheten beträffande de förhållanden som kan antas utgöra jäv tas i beaktande. Det finns inga på förhand helt givna rätt eller fel. Det är därför viktigt med en tidig dialog mellan ledamöter och tjänstemän på Forte om hur ett eventuellt jäv ska bedömas.

4.1 Exempel på situationer där det kan föreligga jäv

 • Vid ekonomiska eller andra beroendeförhållanden. Som exempel på det senare kan nämnas situationer i vilka en sökande eller medverkande forskare har uppdrag som utvärderare av den som deltar i handläggningens kompetens, ansökan, institution eller ämne.
 • Vid pågående eller nyligen avslutade nära samarbeten, till exempel i form av lärar- eller studentförhållande, gemensamt bedriven forskning eller gemensamt författarskap. Avgörande är om det i professionell mening varit fråga om ett nära samarbete, vilket får bedömas från fall till fall.
 • Vid aktuella chefs- eller medarbetarförhållanden.
 • Vid uppenbar vänskap, ovänskap eller meningsskiljaktighet.
 • När den som deltar i handläggningen i ett annat sammanhang har handlagt någon fråga som ärendet rör, till exempel i egenskap av företrädare för annan myndighet eller organisation.
 • När den som deltar i handläggningen av ett ärende tillhör samma ekonomiska enhet som en sökande eller medverkande och där det även kan finnas direkta fördelar för den som deltar i handläggningen.

5. Hantering av jävssituationer

Följande gäller vid hantering av jävssituationer hos Forte.

 • Den som är jävig får inte närvara när ärendet avgörs.
 • Jävssituationer, både när jäv ansetts föreligga och jäv prövats men inte ansetts föreligga, ska dokumenteras under hela handläggningsprocessen.
 • Om en fråga om jäv har väckts av någon utomstående, eller om jävsfrågan rör någon som inte själv anser sig vara jävig, eller det i annat fall råder delade meningar om personen är jävig, ska prövningen av jävsfrågan snarast överlämnas till myndigheten för avgörande.
 • Ordförande för en beredningsgrupp och den eller de tjänstemän vid Forte som ansvar för beredningsgruppen ska löpande diskutera jävsfrågor.

6. Fördjupning om jäv i offentlig tjänst

Fördjupningar i regelverket om jäv finns bland annat i följande rapport från Statskontoret: Jäv i offentlig tjänst (statskontoret.se) »