Forskning i korthet är en serie publikationer från Forte som kort beskriver kunskapsläget inom ett utvalt samhällsrelevant område. Varje publikation tas fram av en grupp forskare och samhällsföreträdare och granskas av minst en utomstående forskare.

 • Forskning i korthet: Äldre och läkemedel

  Forskning i korthet: Äldre och läkemedel

  Läkemedel är den vanligaste behandlingsformen för äldre personer. Många framsteg har gjorts och läkemedel är viktiga för att förlänga liv och ge en bra vardag. Läkemedelsbehandling för äldre är dock en utmaning av olika orsaker. Bland annat behöver den individanpassas mer än som sker i dag.

  Publicerad: 2024

  Läs mer
 • Forskning i korthet: Förskolans roll för att främja psykisk hälsa

  Forskning i korthet: Förskolans roll för att främja psykisk hälsa

  En bra förskola gynnar barns sociala, kognitiva och språkliga utveckling och bidrar till psykiskt välbefinnande. Barn som gått i förskola med hög kvalitet lyckas bättre i skolan, har bättre kunskapsutveckling samt bättre social utveckling.

  Publicerad: 2023

  Läs mer
 • Forskning i korthet: Tillgängligt arbetsliv

  Forskning i korthet: Tillgängligt arbetsliv

  Arbetsmarknaden ska vara inkluderande och tillgänglig, med lika villkor för alla. Trots det är arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning hög.

  Publicerad: 2021

  Läs mer
 • Forskning i korthet: Integration av nyanlända på arbetsmarknaden

  Forskning i korthet: Integration av nyanlända på arbetsmarknaden

  Arbetsgivare har en viktig roll för nyanländas integration på arbetsmarknaden och på arbetsplatser. Men det behövs mer forskning kring hur integrationsprocesserna organiseras och vilka konsekvenserna blir för de nyanlända. I den här kunskapsöversikten presenteras aktuell forskning på området.

  Publicerad: 2020

  Läs mer
 • Forskning i korthet: Hemlöshet

  Forskning i korthet: Hemlöshet

  Hemlösheten i Sverige har ökat sedan den första nationella kartläggningen genomfördes 1993 och i dag har vi en högre andel hemlösa jämfört med våra nordiska grannländer. I den här översikten presenteras aktuell forskning om hemlöshetens orsaker, omfattning, utveckling och konsekvenser samt  vilka kunskapsbehov som finns.

  Publicerad: 2020

  Läs mer
 • Forskning i korthet: Fitnessdopning och gymkultur

  Forskning i korthet: Fitnessdopning och gymkultur

  Att använda dopningspreparat betraktas i dag som ett växande folkhälsoproblem i många västerländska länder. I den här kunskapsöversikten redogör vi för vad aktuell forskning visar när det gäller fitnessdopning och gymkultur.

  Publicerad: 2019

  Läs mer
 • Forskning i korthet: Cannabis – harmlös rekreation eller farlig drog?

  Forskning i korthet: Cannabis – harmlös rekreation eller farlig drog?

  Frågor kring cannabis hälsoeffekter och skadeverkningar är omdebatterade såväl i Sverige som internationellt. Ofta präglas debatten av en polariserad retorik. Den här kunskapsöversikten redogör för vad aktuell forskning visar när det gäller cannabis och hälsa, cannabis och sociala förhållanden samt cannabis som medicin.

  Publicerad: 2019

  Läs mer
 • Forskning i korthet: Spädbarns utveckling och behov av en trygg bas

  Forskning i korthet: Spädbarns utveckling och behov av en trygg bas

  I den här kunskapsöversikten sammanfattas forskning kring spädbarns tidiga utveckling kopplat till tänkandets processer och relationen till omvårdnadspersoner. Översikten ger exempel på kunskap som kan vara till stöd för föräldrar, professionella och samhällsinstanser, men också vilka kunskapsbehov som finns.

  Publicerad: 2018

  Läs mer
 • Forskning i korthet: Intellektuell funktionsnedsättning och arbete (Lättläst version)

  Forskning i korthet: Intellektuell funktionsnedsättning och arbete (Lättläst version)

  Det här är en lättläst version av skriften ”Intellektuell funktionsnedsättning och arbete”. I den här trycksaken skriver vi om forskning som handlar om arbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

  Publicerad: 2017

  Läs mer
 • Forskning i korthet: Intellektuell funktionsnedsättning och arbete

  Forskning i korthet #10: Intellektuell funktionsnedsättning och arbete

  Majoriteten av unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden. Men många fler vill och kan arbeta. Om andelen i arbete ska öka krävs nya forskningsbaserade kunskaper och insatser framöver.

  Publicerad: 2017

  Läs mer
 • Forskning i korthet: Segregation – vad menas och hur mäts den?

  Forskning i korthet: Segregation – vad menas och hur mäts den?

  Sedan början av 1990-talet märks en ökande segregation i många regioner i landet. Den segregation vi ser är dubbel, både inkomstmässig och etnisk. Det finns en stor mängd kunskap om segregation, men fortfarande återstår många frågetecken att räta ut.

  Publicerad: 2017

  Läs mer
 • Forskning i korthet: Ångest och depression hos äldre

  Forskning i korthet: Ångest och depression hos äldre

  I Sverige lider runt 150 000 personer över 65 år av depression. Förekomsten av ångestsyndrom i samma åldersgrupp brukar anges till mellan 6 och 12 procent. Men inom psykiatriforskningen och vården är psykiskt sjuka äldre ofta en bortglömd grupp.

  Publicerad: 2017

  Läs mer
 • Forskning i korthet: Mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Forskning i korthet: Mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem, vars omfattning är svår att uppskatta. Men konsekvenserna för den utsatta kvinnan och för barnen är mycket allvarliga. Denna Forskning i korthet ger en kort överblick av kunskapsläget inom området.

  Publicerad: 2016

  Läs mer
 • Forskning i korthet: Problemet självmord

  Forskning i korthet: Problemet självmord

  600 av 10 000 vuxna i Sverige har under år 2013 tänkt på självmord, 100 av 10 000 har gjort försök att ta sitt liv och 1,6 av 10 000 har genomfört ett självmord. I detta nummer av forskning i korthet presenterar författarna forskning om självmord.

  Publicerad: 2015

  Läs mer
 • Forskning i korthet: Brukarmedverkan

  Forskning i korthet: Brukarmedverkan

  Under senare år har brukarmedverkan uppmärksammats alltmer som en viktig del av forskningen. I detta nummer av forskning i korthet presenterar författarna forskning med och om brukarmedverkan.

  Publicerad: 2015

  Läs mer
 • Forskning i korthet: Barn och unga i samhällets vård

  Forskning i korthet: Barn och unga i samhällets vård

  Bland personer födda på 70- och 80-talet blev motsvarande ett barn i en genomsnittlig skolklass någon gång placerat i social dygnsvård. Det finns stora kunskapsluckor om effekten av både familjehemsvård och institutionsvård.

  Publicerad: 2015

  Läs mer
 • Forskning i korthet: Åldrande och minne

  Forskning i korthet: Åldrande och minne

  Idag lever ungefär 160 000 med demens. Antalet personer med demens förväntas fördubblas till år 2050. Det finns stora kunskapsluckor om hjärnförändringar som leder till kognitivt åldrande.

  Publicerad: 2014

  Läs mer
 • Forskning i korthet: Spelberoende

  Forskning i korthet: Spelberoende

  I Sverige är cirka 164 000 personer problemspelare, viket utgör ett betydande folkhälsoproblem. Ungdomar, personer med låg socioekonomisk status och utrikes födda har i allmänhet mer spelproblem än andra. Detta nummer av forskning i korthet handlar om spelberoende och forskning för en hållbar spelpolitik.

  Publicerad: 2013

  Läs mer
 • Forskning i korthet: Alkohol

  Forskning i korthet: Alkohol

  Alkohol spelar en stor roll för folkhälsan och svarar för betydande sjuklighet och dödlighet i flertalet länder i världen. Dessutom orsakar alkohol stora sociala problem som ofta även drabbar dem som inte dricker. Detta nummer av forskning i korthet handlar om alkoholforskning och politik.

  Publicerad: 2012

  Läs mer