Inom programmet gör Forte kunskapssammanställningar och analyserar forskningsbehov på området. Här hittar du alla publikationer inom programmet.

 • Halvtidsutvärdering av det nationella forskningsprogrammet om arbetslivsforskning

  Halvtidsutvärdering av det nationella forskningsprogrammet om arbetslivsforskning

  Fortes nationella forskningsprogram inom arbetsliv ska bidra till att öka förståelsen för hur vi skapar en väl fungerande arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv. Programmet initierades 2017, och under 2022 genomfördes denna halvtidsutvärdering av programmet.

  Publicerad: 2022

  Läs mer
 • Grön omställning och arbetsliv – Kunskapsläge och fortsatta forskningsbehov

  Grön omställning och arbetsliv – Kunskapsläge och fortsatta forskningsbehov

  I rapporten ”Grön omställning och arbetsliv” beskriver författarna vad begreppet grön omställning kan innefatta, de pekar ut teoretiska riktningar, och branscher som antas påverkas.

  Publicerad: 2021

  Läs mer
 • Forskning i korthet: Integration av nyanlända på arbetsmarknaden

  Forskning i korthet: Integration av nyanlända på arbetsmarknaden

  Arbetsgivare har en viktig roll för nyanländas integration på arbetsmarknaden och på arbetsplatser. Men det behövs mer forskning kring hur integrationsprocesserna organiseras och vilka konsekvenserna blir för de nyanlända. I den här kunskapsöversikten presenteras aktuell forskning på området.

  Publicerad: 2020

  Läs mer
 • Våld i arbetslivet inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och utbildningssektorn

  Våld i arbetslivet inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och utbildningssektorn

  Förekomsten av våld är hög inom såväl hälso- och sjukvård, socialt arbete som inom utbildningssektorn i Sverige. Forskning visar att fysiskt och psykologiskt våld över tid leder till ökad psykisk ohälsa och sjukfrånvaro. I denna rapport presenteras aktuell forskning på området.

  Publicerad: 2020

  Läs mer
 • Arbetsvillkor och arbetsförhållanden inom gigekonomin

  Arbetsvillkor och arbetsförhållanden inom gigekonomin

  Frihet och flexibilitet värderas i dag högt på arbetsmarknaden. Att ta tillfälliga uppdrag – gig – via olika appar eller plattformar lockar därför många. I den här rapporten redogörs för de senaste årens forskning på området.

  Publicerad: 2019

  Läs mer
 • Strategisk forskningsagenda för arbetslivsforskning

  Strategisk forskningsagenda för arbetslivsforskning

  Inriktningen för arbetslivsprogrammet bestäms av dess strategiska agenda. Agendan beskriver programmets syfte och mål, prioriterade forskningsområden, bidragsformer och villkor för programmets utlysningar samt andra former av aktiviteter som är relevanta för att uppnå programmets mål.

  Publicerad: 2023

  Läs mer
 • Strategisk forskningsagenda för arbetslivsforskning (kortversion)

  Strategisk forskningsagenda för arbetslivsforskning (kortversion)

  Den här publikationen är en kortversion av den strategiska agendan för det nationella forskningsprogrammet om arbetslivsforskning.

  Agendan är en färdplan som beskriver forskningsprogrammets syfte och mål, prioriterade forskningsområden, bidragsformer och villkor för programmets utlysningar samt andra former av aktiviteter som är relevanta för att uppnå programmets mål.

  Publicerad: 2019

  Läs mer