År 2015 slöt Forte ett avtal med the Indian Council of Medical Research (ICMR) om ett forskningssamarbete inom åldrande och hälsa. I januari 2017 stängde vår första gemensamma utlysning för samarbetsprojekt inom området. I början av 2022 öppnade en ny gemensam utlysning.

Utlysning 2022

Den 25 januari 2022 öppnade Forte och Indian Council for Medical Research (ICMR) den gemensamma utlysningen: Hälsa och välfärd för en åldrande befolkning i Sverige och Indien 2022. Utlysningen är en enstegsutlysning som öppnade 25 januari 2022 och stängde 7 april.  Läs mer om utlysningen »

Tidigare projekt

Här hittar du information om de finansierade projekten. De pågick mellan 2017 och 2019, med dispositionstid till 2021.

Otium – hälsosamt åldrande i en globaliserad värld

Inom projektet ”Otium – hälsosamt åldrande i en globaliserad värld”, arbetar man med att implementera virtuella och mobila hälsorum på den indiska landsbygden. Syftet är att öka tillgängligheten till hälso- och sjukvård för en åldrande befolkning.

Projektledare: Pia Hedberg, Umeå universitet
Finansiering: 300 000 kr

Läs mer om projektet Otium

Yoga för ökat välbefinnande och (främjande av) hälsosamt åldrande bland äldre: en randomiserad kontrollerad studie

Detta samarbetsprojekt mellan Sverige och Indien syftar till att förbättra välbefinnande hos äldre vuxna genom yoga. Totalt kommer 180 personer mellan 65 och 85 år att rekryteras till studien, en tredjedel ska ingå i en kontrollgrupp, en tredjedel i en konditionsträningsgrupp och en tredjedel i en yogagrupp. Deltagarna i den sistnämnda gruppen ska genomgå ett tolv veckor långt yogaprogram, där effekterna av träningen utvärderas utifrån såväl medicinska faktorer som självskattad lycka.

Projektledare: Mats Hallgren, Karolinska Institutet
Finansiering: 2 908 189 kr

Läs mer om projektet ”Yoga för ökat välbefinnande och hälsosamt åldrande bland äldre”

Utveckling av värde-integrerande och hållbara modeller för äldreomsorg som utgår från hemmet

Studien fokuserar hållbara och värdeintegrerande modeller för äldreomsorg, som utgår från hemmet. Syftet är att utforska och utveckla modeller som integrerar brukarperspektiv med sociala och organisatoriska värden och förutsättningar.

Projektledare: Lotta Dellve, Göteborgs universitet
Finansiering: 3 000 000 kr

Läs mer om projektet ”Utveckling av värde-integrerande och hållbara modeller för äldreomsorg som utgår från hemmet”

Hantera tid vid demens – Effekter av tidshjälpmedel på tidsuppfattning, tidshantering i vardagen och välbefinnande hos personer med demens

Det finns studier som visar att tidshjälpmedel kan ha positiv effekter på välmående hos personer med demens och informella vårdgivare, men kunskapsbasen är för svag för evidensbaserad utveckling och implementation av effektiva tidshjälpmedel. Syftet med detta projekt är att undersöka och utveckla en modell som beskriver sambanden mellan hur tidshjälpmedel används av personer med demens, deras tidshantering och välbefinnande, samt att utforma strategier för att äldre med demens och deras informella vårdgivare ska acceptera och använda de hjälpmedel som är till nytta för dem.

Projektledare: Gunnel Janeslätt, Region Dalarna
Finansiering: 3 016 650 kr

Läs mer om projektet ”Hantera tid vid demens”

Multikulturella aspekter av aktivt åldrande: Ett kooperativt studie mellan Sverige och Indien

Inom projektet ska forskarna göra intervjuer i Sverige och Indien om äldres uppfattningar av vad aktivt åldrande är. Därefter ska materialet presenteras för vårdgivare och experter inom området, som i sin tur även delger sin kunskap och sina erfarenheter. Målet är att utveckla en metod för hur vårdgivare bättre kan förstå äldres perspektiv och behov.

Projektledare: Ildikó Asztalos Morell, Mälardalens högskola
Finansiering: 3 054 556 kr

Läs mer om projektet ”Multikulturella aspekter av aktiv åldrande”