Forte har ett antal utlysningar som är regelbundet återkommande. Här hittar du övergripande information om dessa utlysningar. Detaljerad information samt instruktioner för ansökan publiceras när respektive utlysning öppnar.

Årliga utlysningar

Projektbidrag

En stor del av Fortes forskningsstöd delas ut genom en årligen återkommande utlysning om två- och treåriga projektbidrag. Utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Syftet med utlysningen är att möjliggöra analys av och bidra till en fördjupad kunskap inom avgränsade forskningsområden eller frågeställningar. Den forskning som stöds ska vara av hög vetenskaplig kvalitet och ha god potential att bidra till nytta i samhället på kort eller lång sikt.

Ansökningsprocessen för projektbidrag sker från och med 2022 års utlysningsperiod i ett steg. Utlysningen öppnar i december och stänger i februari varje år. När utlysningen stänger ska en fullständig ansökan ha lämnats in. Beslut om bidrag fattas av Fortes styrelse i september/oktober och projektstart är 1 januari följande år. Ansökningarna bedöms av tio beredningsgrupper med olika inriktningar.

Postdokbidrag

Den årliga utlysningen om tvååriga postdokbidrag riktar sig till forskare i början av sina karriärer och syftar till att stödja kompetens- och karriärutveckling samt främja forskarmobilitet. Bidraget kan sökas upp till två år efter doktorsexamen och ska motsvara en heltidslön.

Utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Tre bidragsformer erbjuds inom utlysningen: nationell postdok, utresande postdok samt inresande postdok. Nationell postdok är riktad till forskare i Sverige som vill förlägga sin postdokperiod i Sverige, utresande postdok är riktad till forskare i Sverige som vill förlägga sin postdokperiod utomlands och inresande postdok är riktad till forskare utomlands som vill förlägga sin postdokperiod i Sverige.

Utlysningen öppnar i december och stänger i februari varje år. Beslut om bidrag fattas av Fortes styrelse i maj och projektstart är 1 januari följande år. Ansökningarna bedöms av tre beredningsgrupper fördelade på Fortes huvudområden, hälsa, arbetsliv och välfärd.

Gästforskarbidrag

Fortes årliga gästforskarbidrag delas ut i första hand för kortare vistelser för forskningssamarbete, erfarenhetsutbyte och konsultationer. Syftet är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare, att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt att bidra till att svensk forskning sprids internationellt. Två bidragsformer erbjuds inom utlysningen: inresande gästforskare och utresande gästforskare. Utlysningarna är för närvarande pausade på grund av Covid-19-pandemin.

Löpande utlysningar

Konferensbidrag

Bidraget avser stöd för att genomföra konferenser med svenskt lärosäte eller vetenskaplig organisation som värd. Primärt är stödet tänkt för nationella konferenser, som dock gärna får ha internationella inslag. Syftet med konferensbidraget är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan forskare, att tillföra kunskaper från det nationella eller internationella forskarsamhället samt bidra till spridningen av svensk forskning. Utlysningen är öppen under hela året och inkomna ansökningar bereds löpande. Ansökningar kan endast initieras av innehavare av organisationskonton i Prisma, inte av enskilda forskare. Den som har initierat ansökan kan därefter bjuda in en projektledare för att fylla i ansökans innehåll.

Andra återkommande utlysningar

Nätverksbidrag

Syftet med nätverksbidraget är att underlätta för forskare från olika discipliner och olika delar av landet att samverka inom Fortes forsknings- eller samordningsområden. Bidrag ges för tre år och i första hand till nätverk som verkar för tvär- eller flervetenskapligt samarbete eller nätverk med syfte att verka för implementering och nyttiggörande av forskning. Nätverken bör ha bred sammansättning med avseende på ämneskompetens, karriärålder och kön. Utlysningen är öppen var tredje år och nästa gång är 2024.

Tidskriftsbidrag

Svenskspråkiga tidskrifter inom Fortes ansvarsområden (hälsa, arbetsliv och välfärd) kan söka om bidrag för redaktionellt arbete och utgivning. Syftet med tidskriftsbidraget är tvåfaldigt; att stödja vetenskaplig diskussion och publicering på svenska inom Fortes ansvarsområden, samt att främja spridning av vetenskaplig information inom Fortes ansvars- och samordningsområden och särskilt då resultat från forskning som finansierats av Forte. Utlysningen är öppen var tredje år och nästa gång är 2024. Ansökningar kan endast initieras av innehavare av organisationskonton i Prisma, inte av enskilda forskare. Den som har initierat ansökan kan därefter bjuda in en projektledare för att fylla i ansökans innehåll.