Forte har ett antal utlysningar som är regelbundet återkommande. Här hittar du övergripande information om dessa utlysningar. Detaljerad information samt instruktioner för ansökan publiceras när respektive utlysning öppnar.

Årliga utlysningar

Projektbidrag

En stor del av Fortes forskningsstöd delas ut genom en årligen återkommande utlysning om två- och treåriga projektbidrag. Utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande områden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Syftet med utlysningen är att möjliggöra analys av och bidra till en fördjupad kunskap inom avgränsade forskningsområden eller frågeställningar. Den forskning som stöds ska vara av hög vetenskaplig kvalitet och ha god potential att bidra till nytta i samhället på kort eller lång sikt.

Den årliga utlysningen av projektbidrag har beredningsgrupper inom nio tematiska områden. Sökanden anger vilken beredningsgrupp de vill att ansökan ska beredas i.

Etableringsbidrag

Den årliga utlysningen av etableringsbidrag syftar till att stödja kompetens- och karriärutveckling samt att främja forskarmobilitet. Du som är forskare i början av din karriär kan ansöka om etableringsbidrag för att driva ett eget forskningsprojekt på upp till tre år. Bidraget kan sökas upp till tre år efter att du avlagt din doktorsexamen, räknat från utlysningens stängningsdatum.

Utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande områden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Du kan ansöka om maximalt 1,25 miljoner kronor per år, och din aktivitetsgrad i projektet ska vara minst 50 procent av heltid.

Nästa utlysning av etableringsbidrag öppnar i januari 2024 och stänger i mars samma år. Ansökningarna bedöms av tre separata beredningsgrupper.

Konferensbidrag

Bidraget avser stöd för att genomföra konferenser med svenskt lärosäte eller vetenskaplig organisation som värd. Primärt är stödet tänkt för nationella konferenser, som dock gärna får ha internationella inslag. Syftet med konferensbidraget är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan forskare, att tillföra kunskaper från det nationella eller internationella forskarsamhället samt bidra till spridningen av svensk forskning.

Utlysningen är öppen under två perioder per år.

Gästforskarbidrag

Syftet med Fortes gästforskarbidrag är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare, att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt att bidra till att svensk forskning sprids internationellt.

Bidraget avser i första hand kortare vistelser för forskningssamarbete, erfarenhetsutbyte och konsultationer. Det ska framgå av ansökan på vilket sätt det sökta bidraget stärker den forskning eller forskningsmiljö som ansökan gäller.

Andra återkommande utlysningar

Nätverksbidrag

Syftet med nätverksbidraget är att underlätta för forskare från olika discipliner och olika delar av landet att samverka inom Fortes forsknings- eller samordningsområden. Bidrag ges för tre år och i första hand till nätverk som verkar för tvär- eller flervetenskapligt samarbete eller nätverk med syfte att verka för implementering och nyttiggörande av forskning. Nätverken bör ha bred sammansättning med avseende på ämneskompetens, karriärålder och kön. Utlysningen är öppen var tredje år och nästa gång är 2024.

Tidskriftsbidrag

Svenskspråkiga tidskrifter inom Fortes områden (hälsa, arbetsliv och välfärd) kan söka om bidrag för redaktionellt arbete och utgivning. Syftet med tidskriftsbidraget är tvåfaldigt; att stödja vetenskaplig diskussion och publicering på svenska inom Fortes forskningsområden, samt att främja spridning av vetenskaplig information inom Fortes ansvars- och samordningsområden och särskilt då resultat från forskning som finansierats av Forte. Utlysningen är öppen var tredje år och nästa gång är 2024. Ansökningar kan endast initieras av innehavare av organisationskonton i Prisma, inte av enskilda forskare. Den som har initierat ansökan kan därefter bjuda in en projektledare för att fylla i ansökans innehåll.