Det nationella forskningsprogrammet om psykisk hälsa genomför regelbundet utlysningar för att stärka kunskapsläget om psykisk hälsa och ohälsa. Här kan du läsa om aktuella, kommande och tidigare utlysningar inom programmet.

Om forskningsprogrammets utlysningar

Forskningsprogrammet initierar och stödjer forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom våra områden och verkar samtidigt för att forskningen bidrar till samhällets förmåga att hantera de olika utmaningar som finns inom dessa områden. Utlysningarna ska utgå från prioriterade forskningsområden samt identifierade forskningsbehov och kunskapsluckor.

Bidragsformerna och villkoren i utlysningarna ska formuleras så att de främjar programmets mål, samt ha ett särskilt fokus på samverkan, nyttiggörande och tvärvetenskap. Många samhällsutmaningar är komplexa och människors hälsa, arbete och välfärd är sammanflätade och påverkas av förhållandena i olika samhällssektorer. Den forskning som finansieras ska ha en tvärvetenskaplig och tvärsektoriell ansats, och vara praktik- och klientnära när så är relevant.

Bidragsformer

Det är viktigt att de medel som finns inom ramen för forskningsprogrammets budget används på ett sätt som bidrar till att programmets uppsatta mål uppfylls. En del i att säkerställa detta är att möjliggöra relevanta bidragsformer och satsningar. Inom programmet har det därför identifierats flera förslag på bidragsformer (se lista nedan).

Det finns även andra bidragsformer som kan främja att forskningsprogrammets mål uppfylls, exempelvis gästforskarbidrag som syftar till att underlätta kontakter, erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan svenska och utländska forskarmiljöer, samt stärkt karriärutveckling för juniora forskare. Nätverksbidrag som knyter samman forskare och forskargrupper som beviljats medel, men också nationella och regionala nätverk för forskare, praktiker och brukarföreträdare är också en möjlighet.

Samarbeten inom Norden och internationellt kan också etableras genom gemensamma utlysningar, kurser eller nätverk för att stärka forskningsområdet. Det är samtidigt viktigt att tydliggöra att detta är förslag som inte nödvändigtvis kommer att erbjudas i sin helhet och som forskningsprogrammet inte heller är begränsat till.

Möjliga bidragsformer

  • Projektbidrag: Syftar till ökad kunskap om en identifierad frågeställning. Den vanligaste bidragsformen på Forte, i regel 2–4-åriga bidrag.
  • Programbidrag: Syftar till att bygga upp eller stärka forskningsmiljöer för en långsiktig kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling inom strategiska områden.
  • Implementerings- och nyttiggörandebidrag: Syftar till att aktiviteter genomförs som ökar möjligheterna för att Forte-finansierad forskning tillgängliggörs för samhället och kommer till användning.
  • Forskningsöversikter: Syftar till att summera kunskapsläget och behov av forskning inom väl avgränsade frågeställningar.
  • Etableringsbidrag: Syftar till att stödja kompetens- och karriärutveckling för juniora forskare samt att främja forskarmobilitet.
  • Planeringsbidrag: Möjliggör att förbereda för ett större forskningsprojekt, etablera samarbeten mellan bland annat olika forskningsdiscipliner, praktik och brukare samt pröva genomförbarheten av projektet i en mindre skala. Detta kan även omfatta implementering av kunskap i praktisk verksamhet.

Läs mer om Fortes bidragsformer >>
Läs mer om att söka bidrag på Forte >>