Forte ska främja lika villkor och jämställdhet, samt aktivt förebygga diskriminering. Detta gäller både i den egna organisationen och i myndighetens verksamhet. På denna sida kan du läsa mer om vårt jämställdhetsarbete.

Forte ska, enligt vår instruktion, integrera ett jämställdhetsperspektiv i vår verksamhet och främja jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel. Forte har också i uppdrag av regeringen att fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen, samt verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den forskning som
myndigheten finansierar.

Vi återrapporterar arbetet med jämställdhetsintegrering i vår årsredovisning. Du hittar alla våra årsredovisningar på sidan Årsredovisningar.

Styrande dokument för Fortes jämställdhetsarbete

Instruktion och regleringsbrev:

Interna styrdokument: