Forte ska främja lika villkor och jämställdhet, samt aktivt förebygga diskriminering. Detta gäller både i den egna organisationen och i myndighetens verksamhet. På denna sida kan du läsa mer om vårt arbete med jämställdhetsintegrering.

Forte ska, enligt vår instruktion, integrera ett jämställdhetsperspektiv i vår verksamhet och främja jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel. Forte har också i uppdrag av regeringen att fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen, samt verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den forskning som
myndigheten finansierar.

Vi återrapporterar arbetet med jämställdhetsintegrering i vår årsredovisning. Du hittar alla våra årsredovisningar på sidan Årsredovisningar.

Styrande dokument i arbetet med jämställdhetsintegrering

Instruktion och regleringsbrev:

Interna styrdokument:

Forskning om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

2021 fick Forte ett särskilt regeringsuppdrag om att kartlägga forskning om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Uppdraget är en del av regeringens åtgärdspaket för att stärka det förebyggande arbetet och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Läs mer om regeringsuppdraget om våld i nära relationer »

Artiklar om jämställdhet