Beredningsgruppen för Arbete och hälsa bedömer ansökningar kring arbetsmiljöns betydelse för att minska utanförskap och hälsoproblem relaterade till arbetslivet.

Området innefattar även påverkan av bakgrundsfaktorer som socioekonomiska villkor, sjuklighet, åldersförändringar, kön och etnicitet. Vidare innefattas samspelet mellan psykosocial arbetsmiljö och anställningsvillkor, samt forskning om det så kallade livspusslet, dvs. samspelet mellan arbete och familj.

Vidare ingår studier om arbetsorganisationens betydelse för arbetsmiljön, arbetsförmåga och prestation samt hur individens villkor och verksamhetens utveckling kopplas till varandra. Forskning om hur arbetsmiljön kan utvecklas med hänsyn till individens hälsa och säkerhet ingår, liksom företagshälsovårdens roll i detta. I området ingår också interventionsforskning och implementeringsforskning om förebyggande insatser för arbete och hälsa. Området omfattar också frågor om fysiska, kemiska och biologiska riskfaktorer i arbetsmiljön.

Beredningsgruppens delområden kan sammanfattas på följande sätt: psykosociala faktorer och hälsa, mobbning, kränkande särbehandling, stress, sömn, vanlig psykisk ohälsa, kroniska tillstånd såsom exempelvis hjärt-kärlsjukdom, sjukfrånvaro, sjuknärvaro, prestation, arbetsförmåga, arbetsgivarens ansvar kring rehabilitering, arbets-, familj-, vardagsvillkor i relation till hälsa och livskvalitet, fysiska belastningsskador, rehabilitering, hälsorisker i arbetsmiljön, säkerhet, hot och våld på arbetsplatsen.

Beredningsgruppens medlemmar för utlysningen 2022

 • Ordförande

 • Annika Vänje

  Avdelningen för arbetsvetenskap, Högskolan Dalarna, Sverige

 • Ledamöter

 • Claudia Bernhard-Oettel

  Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Sverige

 • Kaj Bo Veiersted

  Avdeling for arbeidspsykologi- og fysiologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Norge

 • Nils Fallentin

  Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmark

 • Per Nylén

  Arbetsmiljöverket, Sverige

 • Vivi Schlünssen

  Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Danmark

 • Artur Tenenbaum

  Västra Götalandsregionen, Sverige

 • Lydia Kwak

  Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Sverige

 • Peter Hasle

  Institutionen för teknik och innovation, Syddansk Universitet, Danmark

 • Britt-Inger Keisu

  Sociologiska institutionen, Umeå universitet, Sverige