Beredningsgruppen för Arbete och hälsa bedömer ansökningar kring arbetsmiljöns betydelse för att minska utanförskap och hälsoproblem relaterade till arbetslivet.

Området innefattar även påverkan av bakgrundsfaktorer som socioekonomiska villkor, sjuklighet, åldersförändringar, kön och etnicitet. Vidare innefattas samspelet mellan psykosocial arbetsmiljö och anställningsvillkor, samt forskning om det så kallade livspusslet, dvs. samspelet mellan arbete och familj.

Vidare ingår studier om arbetsorganisationens betydelse för arbetsmiljön, arbetsförmåga och prestation samt hur individens villkor och verksamhetens utveckling kopplas till varandra. Forskning om hur arbetsmiljön kan utvecklas med hänsyn till individens hälsa och säkerhet ingår, liksom företagshälsovårdens roll i detta. I området ingår också interventionsforskning och implementeringsforskning om förebyggande insatser för arbete och hälsa. Området omfattar också frågor om fysiska, kemiska och biologiska riskfaktorer i arbetsmiljön.

Beredningsgruppens delområden kan sammanfattas på följande sätt: psykosociala faktorer och hälsa, mobbning, kränkande särbehandling, stress, sömn, vanlig psykisk ohälsa, kroniska tillstånd såsom exempelvis hjärt-kärlsjukdom, sjukfrånvaro, sjuknärvaro, prestation, arbetsförmåga, arbetsgivarens ansvar kring rehabilitering, arbets-, familj-, vardagsvillkor i relation till hälsa och livskvalitet, fysiska belastningsskador, rehabilitering, hälsorisker i arbetsmiljön, säkerhet, hot och våld på arbetsplatsen.

Beredningsgruppens medlemmar 2024

 • Ordförande

 • Annika Vänje

  Avdelningen för arbetsvetenskap, Högskolan Dalarna, Sverige

 • Ledamöter

 • Claudia Bernhard-Oettel

  Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Nils Fallentin

  Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmark

  Vetenskaplig granskare

 • Magnus Falk

  Arbetsmiljöverket, Sverige

  Samhällsrepresentant

 • Maria Stanfors

  Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Mats Bohgard

  Ergonomi och aerosolteknologi, Lunds tekniska högskola, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Artur Tenenbaum

  Västra Götalandsregionen, Sverige

  Samhällsrepresentant

 • Arto Reiman

  Enheten för industriell ekonomi, University of Oulu, Finland

  Vetenskaplig granskare

 • Britt-Inger Keisu

  Sociologiska institutionen, Umeå universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Anna-Maria Teperi

  Arbetshälsoinstitutet, Finland

  Vetenskaplig granskare

 • Zara Ann Stokholm

  Institut for Klinisk Medicin – Arbejdsmedicin, Århus universitet, Danmark

  Vetenskaplig granskare

 • Lisa Björk

  Institutet för stressmedicin, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare