Här kan du läsa om de systematiska översikter som finansierats inom det nationella programmet Tillämpad välfärdsforskning. Samtliga länkar nedan leder till databasen Swecris. Där finns information om forskningsprojekt från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Start 2020

Är driftsformer viktiga för personal? En systematisk översikt av arbetsförhållanden och arbetsrelaterat välbefinnande bland personal i vinstdrivna och icke-vinstdrivna äldreboenden

Kan samverkan mellan region och kommun förbättra individnära utfall vid utskrivning av sköra äldre – En systematisk review

Start 2019

Faktorer som underlättar eller hindrar implementation av välfärdsteknik

Barn utsatta för övergrepp eller försummelse av en kvinnlig eller manlig omsorgsperson – Systematiska översikter av förekomst och socialtjänstens interventioner