Den ekonomiska periodiska rapporten är en årlig rapport för ansökningar som inkommer via Prisma. Den sista periodiska rapporten blir slutlig (efter dispositionstidens slut).

Nedanstående information att redovisa är aktuellt både för periodisk och slutlig rapportering till Forte. Den ekonomiska rapporten ska rapporteras av medelsförvaltaren. Projektledaren signerar (eller nekar) rapporten innan den går till Forte.

Erhållna medel

Redovisa utbetalade medel från Forte för det aktuella bidraget. Redovisas periodiskt per år, eller totalt vid endast slutlig rapport.

Förbrukade medel (direkta och indirekta kostnader)

Redovisa direkta och indirekta kostnader för det aktuella bidraget från Forte. Observera att om del av bidraget transfereras ska även dessa kostnader redovisas här fördelat på respektive kategori.

Direkta kostnader

  • Löner inklusive sociala avgifter med mera (projektledare, doktorander, övrig forskande personal, teknisk/administrativ personal)
  • Driftskostnader (kostnader för Open Access-publicering¹, resekostnader, materiel² med mera, övriga kostnader)
  • Avskrivning utrustning (avskrivningskostnader³)
  • Lokaler (kostnader för lokaler)

Indirekta kostnader

Redovisa indirekta kostnader.

Totalt förbrukade medel

Totalt direkta kostnader, totalt indirekta kostnader.

Kommentarer (max 1 500 tecken)

Eventuella kommentarer till Forte som rör denna rapport fylls i här.


Förtydliganden:
(1) Avser kostnad för författaravgift, ofta benämnd som APC, vilken tas ut av antingen en prenumerationsbaserad tidskrift som kräver en avgift för att lägga ut artikeln open access, eller den avgift som tas ut av open access-tidskrift. Avgifter till bokförlag som erbjuder open access-publicering av böcker mot en specificerad kostnad, ingår också.

(2) Avser sådan utrustning och annan forskningsmateriel som inte är anläggningstillgång, till exempel kemikalier,litteratur, programvaror.

(3) Det som ska rapporteras är den årliga avskrivningen, ej anskaffningskostnaden. Kostnader för direktavskrivna förbrukningsinventarier (såsom dator, telefon e.d.) rapporteras ej som avskrivning utan som Driftskostnader/Övriga kostnader.