Här listar vi de projekt som fått finansiering inom satsningen äldre 2023. Länkarna under beviljade projekt leder till databasen Swecris. Där finns information om forskningsprojekt från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande 2023

Totalt avsätts omkring 200 miljoner kronor för perioden 1 juli 2023–30 juni 2029.

Beviljad forskning

Framtidens hälsosamma åldrande- ett program för prevention och interventioner genom god och nära vård som stödjer ett bra vardagligt liv

När grunden för ett gemensamt liv förändras: Hur par som lever med demens kan stödjas i deras hantering av kommunikativa och interaktionella problem över tid

Beteendeaktivering för behandling av depression hos äldre. En randomiserad kontrollerad multicenterstudie i primärvården, DepActive

Särskilda boenden som teknologiska habitat – Digital teknik som stöd för medborgerlighet, delaktighet och värdighet för äldre som bor på särskilt boende

Självmordsrisker, självskadebeteende och ensamhet hos äldre: påverkan av läkemedel, förluster och demens

Stress under livet och dess samband med psykisk hälsa och ensamhet i hög ålder

Psykisk hälsa, ofrivillig ensamhet och social isolering bland äldre HBTQ-personer

Depression hos äldre: förbättra förebyggande åtgärder och vård genom att ta hänsyn till övergångar över hela spektrumet av depressiva symtom

Meningsskapande samtal på ålderns höst: Utveckling av självmordspreventivt samtalsstöd för ett produktivt bemötande av äldre personer på telefonlinjer

Äldre personer med demenssjukdomar – upptäcker vi dem, får de adekvat vård och hur ser deras kliniska resultat ut? Ett projekt med fokus på primärvården och sårbara grupper baserat på både kvantitat

Åldrande, ensamhet och psykisk hälsa: att förstå sambanden och möjliggöra förändring

Hur bidrar välfärdsteknik till trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet inom äldre omsorgen?

Att tänka nytt om miljöer i demensboenden – bana väg för en jämlik vård

Välfärdsteknik och elektronisk tidmätning i svensk äldreomsorg

Välfärdsteknik i fronten i äldreomsorgen: uppväxling, omställning eller nedväxling av kompetens? (FRONT)

(Hur) anpassas den svenska äldreomsorgen till personer som lever med demenssjukdom i ordinärt boende? En mixed method studie om beviljade SoL-insatser samt hur de utförs och tas emot

Införande och användning av GPS-larm inom kommunal hälso- och sjukvård: En arbetsmetod

ASSIP-OA en kort psykologisk intervention för suicidala äldre

Främjande av aktivt åldrande och delaktighet hos äldre personer och personer med Parkinsons sjukdom genom digital teknik – patient, anhörig och vårdgivarperspektiv

Planering och samordning av vård och omsorgstjänster för äldre personer med demenssjukdom vid utskrivning från slutenvård

Övergrepp mot äldre personer på särskilda boenden och bland omsorgstagare i hemtjänst i Sverige: uppfattningar, upplevelser, prevalens och prevention

Vård bortom mediciner – ett systematiskt arbetssätt för högkvalitativ palliativ vård genom demensresan

Läs mer

Om utlysningen ”Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande 2023”

Bidragsbeslut i utlysningen ”Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande 2023” (PDF)