En rapport om att utveckla formerna för kommunikationen med relevanta målgrupper om behov och nyttiggörande av forskningsresultat.

Regeringen beslutade den 19 juni 2014 att ge Forte i uppdrag att utveckla former för kommunikationen med relevanta målgrupper om behov och nyttiggörandet av forskningsresultat. I denna rapport redovisas uppdraget till Socialdepartementet.

I denna rapport redovisar vi hur Forte i större utsträckning kan vara en brygga mellan forskning och praktik. Vi lägger också tio förslag till prioriterade åtgärder för att mer effektivt och målgruppsanpassat utveckla och förmedla kunskap inom folkhälsoområdet. Syftet är att på ett bättre sätt kunna möta de komplexa behov av insatser som kommer att krävas i morgondagens samhälle.