Forte finansierar forskning inom tre områden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Det är forskning som berör oss alla och ger oss kunskap att utvecklas, både som individer och som samhälle. Här kan du läsa mer om våra forskningsområden och hur de kan göra skillnad för morgondagens samhälle.

Hälsa

Vi finansierar forskning för både befolkningens och individens hälsa. Forskning inom detta område omfattar förekomst av sjukdomar och vilka faktorer som påverkar risken för att drabbas. Den omfattar även insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa, rehabilitering och omvårdnad samt hälso- och sjukvårdens processer och system.

Även vårdforskning ingår i området hälsa. Vårdforskning syftar till att utveckla vården och omsorgen av patienter, sjuka samt deras anhöriga. För att förbättra kliniska resultat behövs en samordnad forskning om vården som sektor och en utvärdering av effektiva metoder för implementering.

Arbetsliv

Den forskning vi finansierar inom arbetslivsområdet omfattar såväl studier om arbetsmarknad och arbetsorganisation som hälsa i arbetet. En av de stora utmaningarna för framtiden är att bättre förstå den svenska arbetsmarknadens funktionssätt, de risker och möjligheter som finns kopplat till den fysiska och psykiska arbetsmiljön samt organisering och styrning av arbetet för att uppnå ett hållbart arbetsliv.

Samhällsförändringar såsom immigration, urbanisering och teknikutveckling påverkar arbetsorganisationer, arbetets förutsättningar och anställningsformer vilket medför ett stort behov av forskning.

Välfärd

Sverige har ett väl utbyggt välfärdssystem som står inför ett flertal utmaningar. Forskning behövs för att möta utmaningarna och arbeta för en hög och kontinuerligt förbättrad välfärd. Inom välfärdsområdet finansierar vi forskning om socialpolitikens och socialförsäkringens mål, lagstiftning och institutioner, samt hur de påverkar välfärdssystemet.

Inom området ingår också studier av välfärd och levnadsvillkor för särskilda grupper. För att främja en gynnsam utveckling av sociala relationer i samhället krävs ny och utvecklad kunskap om bland annat etniska relationer, barn och ungdomars livssituation och om förutsättningarna för fullt deltagande i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Fem samordningsområden

Inom Fortes områden, hälsa arbetsliv och välfärd har Forte i uppdrag av regeringen att samordna den nationella forskningen inom fem utpekade områden. De fem samordningsområdena är barn och unga, äldre, internationell migration och etniska relationer (IMER), funktionshinder samt socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning.

Läs mer om Fortes samordningsområden »