Regeringen har gett Forte i uppdrag att i samarbete med Vetenskapsrådet analysera forskningsbehovet inom området kvinnors hälsa och sjukdomar. Förutom att inventera kunskapsbehov ska arbetet resultera i ett förslag på hur en forskningssatsning på området skulle kunna utformas.

För att inventera utmaningar och forskningsbehov inom området kommer Forte och Vetenskapsrådet bland annat att ordna möten med forskare från olika discipliner och kunskapstraditioner, och representanter från olika myndigheter och professioner. Ett mål är att ta fram ett förslag på hur en forskningssatsning på området skulle kunna utformas, inklusive inriktning, bidragsformer, budget och tidshorisonter. I november 2023 ska regeringsuppdraget redovisas för Socialdepartementet.

Dialogmöte med experter

20 april hölls ett dialogmöte där närmare 70 praktiker, forskare och andra aktörer deltog.

Deltagarna bestod till stor del av forskare och professioner verksamma inom områden kopplade till sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR), psykisk hälsa, våld eller arbetsliv. En mindre andel deltagare representerade civilsamhällesorganisationer, med inriktning främst mot SRHR och våld. Två deltagare angav att de var män och 61 att de var kvinnor.

Under samtalen identifierade deltagarna kunskapsluckor kring kvinnors hälsa, och kom med både övergripande och mer specifika forskningsidéer och förslag. Gällande forskningsbehov lyftes vikten av:

 • mer långsiktig finansiering för att kunna genomföra longitudinella studier
 • tvärvetenskapliga och tvärprofessionella samarbeten
 • att inkludera patienter/brukare i hela processen
 • mer fokus på sårbara grupper
 • att integrera ett genus- och intersektionellt perspektiv i forskningen.

Det främsta samtalsämnet under dialogmötet var dock kunskapsöverföring och implementering av evidensbaserade metoder. Alla grupper lyfte att den stora mängd kunskap som redan finns varken når ut eller implementeras på ett effektivt sätt i praktiken.

Annan kunskapsinhämtning

Som en del av att inventera utmaningar och forskningsbehov på området görs även en rapportsammanställning, en litteraturöversikt, en dataanalys och en enkätundersökning.

Referensgrupp

Inom uppdraget finns en referensgrupp bestående av representanter från myndigheter och ideella verksamheter. Syftet med referensgruppen är att kvalitetssäkra och förankra genomförandet och fånga upp viktiga perspektiv. I referensgruppen ingår representanter från:

 • SKR, Sveriges kommuner och regioner
 • SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering
 • Försäkringskassan
 • Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet
 • Vård- och omsorgsanalys
 • Jämställdhetsmyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten
 • E-hälsomyndigheten
 • SFOG, svensk förening för obstetrik och gynekologi
 • Socialstyrelsen
 • Kvinnliga läkares förening
 • MUCF, myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor
 • Svenska barnmorskeförbundet
 • Läkemedelsverket
 • Niejda
 • Endometriosföreningen