Forskning har en betydande roll för utvecklingen av såväl jämställdhet som kvinnors hälsa. Forte har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera forskningsbehov på området kvinnors hälsa och sjukdomar. I vår slutrapport, som lämnades till regeringen i november, föreslår vi bland annat att det behövs en forskningssatsning på området. Här kan du läsa mer om förslaget, uppdraget och vad som händer framöver.

Förslag på forskningssatsning

Som ett resultat av ett regeringsuppdrag om att kartlägga och analysera forskningsbehov föreslår Forte en satsning på området kvinnors hälsa och sjukdomar med en budget på 60-80 miljoner kronor per år med en tidsram på 7-8 år. Forskningssatsningens syfte bör vara att stärka kunskapsläget om kvinnors hälsa och sjukdomar för att på sikt kunna förbättra kvinnors hälsa. Den bör inriktas på att:

  • Främja långsiktig kunskapsuppbyggnad.
  • Bidra till att bygga upp eller stärka konkurrenskraftiga och långsiktigt hållbara forskningsmiljöer.

Satsningen bör vara bred och inkludera såväl grundforskning som tillämpad och praktik-och klientnära forskning. Den bör fokusera på två huvudsakliga ämnesområden:

  • Sjukdomar och hälsotillstånd som är unika för eller vanligare bland kvinnor.
  • Gravidas hälsa och förlossningsvård inklusive eftervård.

Satsningen välkomnar särskilt en rad tvärgående perspektiv:

  • Livsloppsperspektiv inklusive longitudinella studier.
  • Genusperspektiv och intersektionalitet.
  • Samverkan eller samskapande med patienter och andra relevanta aktörer i hela eller delar av forskningsprocessen.
  • Mång- och tvärvetenskapliga samarbeten.

Regeringsuppdrag

På uppdrag av regeringen har Forte och Vetenskapsrådet kartlagt och analyserat forskningsbehov på området kvinnors hälsa och sjukdomar. Forskningsbehoven har inventerats i samverkan med forskare från olika discipliner, olika professioner och representanter från civilsamhällesorganisationer. Regeringsuppdraget hade sin deadline 1 november 2023.

Slutrapporten har redovisats och lämnats över till Socialdepartementet. Läs och ladda ner rapporten

Vad händer nu?

Nu inväntar vi återkoppling på förslaget från regeringen genom den forskningspolitiska propositionen som presenteras hösten 2024. Tills vidare hänvisar vi forskare att söka medel från Fortes andra satsningar och utlysningar som kan vara relevanta för frågor om kvinnors hälsa och sjukdomar. Till exempel: