Det nationella programmet om psykisk hälsa är ett tioårigt forskningsprogram som drivs av Forte. Programmet är en del i den svenska regeringens satsning om att främja psykiskt välbefinnande och förebygga och behandla psykisk ohälsa genom forskning och innovation. Här kan du läsa mer om programmets inriktning och aktiviteter.

Om programmet

I regeringens forskningsproposition 2020 fick Forte i uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram om psykisk hälsa. Forskningsprogrammet ska finansiera forskning med hög kvalitet och hög relevans inom prioriterade forskningsområden och på så sätt bidra till att forskningsfältet utvecklas och stärks. Programmet ska också bidra till att forskning och evidensbaserad kunskap når ut till relevanta aktörer och målgrupper så att den kommer till nytta. Forskningen från programmet förväntas öka förståelsen om den psykiska hälsans och ohälsans utveckling i olika grupper. Forskningen ska också bidra till att ta fram metoder, insatser och behandlingar för att minska omfattningen och lindra konsekvenserna av psykisk ohälsa och olika psykiska sjukdomar, exempelvis posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ångest, utmattningssyndrom, depression, schizofreni eller personlighetssyndrom.

Utlysningar

Forte genomför regelbundet utlysningar inom programmet för att stärka kunskapsläget om psykisk hälsa och ohälsa.

Läs om aktuella, kommande och tidigare utlysningar inom programmet

Forskning som finansierats

I dag pågår 21 forskningsprojekt med finansiering genom det nationella programmet för forskning om psykisk hälsa. De har beviljats finansiering inom ramen för en utlysning om barns och ungas psykiska hälsa som genomfördes under 2022.

Se pågående forskning inom det nationella programmet för forskning om psykisk hälsa »

Strategisk forskningsagenda

I uppdraget ingår att ta fram en strategisk forskningsagenda som ska vägleda arbetet inom programmet och vara ett underlag för kommande utlysningar av forskningsmedel. Denna agenda planeras att färdigställas under våren 2023 och kommer att uppdateras kontinuerligt. Tillsammans med experter, myndigheter, organisationer från civilsamhället, branschorganisationer och andra aktörer samlade Forte hösten 2021 in synpunkter om befintliga samhällsutmaningar, behov och kunskapsluckor. I november 2021 hölls en öppen konsultation på Fortes hemsida för att få in synpunkter och förslag på hur forskningen ska utformas.

Mer läsning

Regeringens proposition för forskning och innovation, 2020: Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (extern sida)