Fortes nya tioåriga program för psykisk hälsa ska finansiera tvärvetenskaplig forskning, skapa plattformar för att sprida och nyttiggöra resultat och stimulera strategisk samverkan inom området. Uppdraget att initiera forskningsprogrammet ingick i regeringens forskningsproposition 2020. Här kan du läsa mer om programmets inriktning och aktiviteter.

Om programmet

I regeringens forskningsproposition 2020 fick Forte i uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram om psykisk hälsa. Forskningsprogrammet ska bland annat fokusera på forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, förebyggande och tidiga insatser vid psykisk ohälsa, suicidprevention samt samordnade insatser för personer med svår psykiatrisk problematik.

Forskningen från programmet förväntas öka förståelsen om varför psykisk ohälsa ökar i samhället och ta fram metoder, insatser och behandlingar för att minska omfattningen och lindra konsekvenserna av psykisk ohälsa och olika psykiska sjukdomar, exempelvis posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ångest, utmattningssyndrom, depression, schizofreni eller personlighetssyndrom.

Genomförda och kommande aktiviteter

I uppdraget ingår att ta fram en strategisk forskningsagenda som ska vägleda arbetet inom programmet och vara ett underlag för kommande utlysningar av forskningsmedel. Denna agenda planeras att färdigställas under hösten 2022 och kommer att uppdateras kontinuerligt.

Tillsammans med experter, myndigheter, organisationer från civilsamhället, branschorganisationer och andra aktörer samlade Forte hösten 2021 in synpunkter om befintliga samhällsutmaningar, behov och kunskapsluckor. I november 2021 hölls en öppen konsultation på Fortes hemsida för att få in synpunkter och förslag på hur forskningen ska utformas.

I dag pågår 21 forskningsprojekt med finansiering genom det nationella programmet för forskning om psykisk hälsa. De har beviljats finansiering inom ramen för en utlysning om barns och ungas psykiska hälsa som genomfördes under 2022. I september öppnade en utlysning inom NordForsk som programmet medfinansierar med 14 miljoner kronor.

Pågående forskning inom det nationella programmet för forskning om psykisk hälsa »

Samarbetsutlysning om pandemins effekter på barn och unga i Norden, inom NordForsk »

Mer läsning

Regeringens proposition för forskning och innovation, 2020: Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (extern sida)