Fortes nya tioåriga program om psykisk hälsa ska finansiera tvärvetenskaplig forskning, skapa plattformar för att sprida och nyttiggöra resultat och stimulera strategisk samverkan inom området. Uppdraget att initiera forskningsprogrammet ingick i regeringens forskningsproposition 2020. Här kan du läsa mer om programmets inriktning och kommande aktiviteter.

Om programmet

I regeringens forskningsproposition 2020 fick Forte i uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram om psykisk hälsa. Forskningsprogrammet ska bland annat fokusera på forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, förebyggande och tidiga insatser vid psykisk ohälsa, suicidprevention samt samordnade insatser för personer med svår psykiatrisk problematik.

Forskningen från programmet förväntas öka förståelsen om varför psykisk ohälsa ökar i samhället och ta fram metoder, insatser och behandlingar för att minska omfattningen och lindra konsekvenserna av psykisk ohälsa och olika psykiska sjukdomar, exempelvis posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ångest, utmattningssyndrom, depression, schizofreni eller personlighetssyndrom.

Vad händer härnäst?

I uppdraget ingår att ta fram en strategisk forskningsagenda som ska vägleda arbetet inom programmet och vara ett underlag för kommande utlysningar av forskningsmedel. Denna agenda planeras att färdigställas under våren 2022 och kommer att uppdateras kontinuerligt.

Arbetet under hösten 2021 kommer att fokusera på att tillsammans med experter, myndigheter, organisationer från civilsamhället, branschorganisationer och andra aktörer samla in synpunkter om befintliga samhällsutmaningar, behov och kunskapsluckor.

Under november 2021 kommer en öppen konsultation upprättas på Fortes hemsida för att bjuda in intresserade att vara med och påverka forskningen.

Mer läsning:

Regeringens proposition för forskning och innovation, 2020: Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (extern sida)