Till området Vård och vårdorganisation hör praktiknära forskning inom vård och omsorg som utvärderar effekterna av olika vårdvetenskapligt grundade interventioner på hälsan. Området omfattar också kartläggning av vårdbehov, vårdtillgång och vårdutnyttjande samt tekniska lösningar för att förbättra vårdprocesser, så kallad e-hälsa.

Att studera vårdens styrning, organisation och drift samt hur tjänster och verksamheter kan förbättras ingår också i området. Detta gäller både vården som system (makroperspektiv) och vårdprocessen, det vill säga mötet mellan patient och utförare (mikroperspektiv).

Andra exempel på vad som kan ingå är hälsoekonomiska analyser samt hur forskningsresultat nyttiggörs och implementeras i verksamheten.

Beredningsgruppens medlemmar 2024

 

 • Ordförande

 • Katarina Steen Carlsson

  Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Johan Berlin

  Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Karin Blomberg

  Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Ing-Marie Carlsson

  Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Maria Kristiansen

  Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Köpenhamns universitet, Danmark

  Vetenskaplig granskare

 • Jessica Hemberg

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi, Finland

  Vetenskaplig granskare

 • Lilas Ali

  Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Henrik Bøggild

  Institutionen för hälsovetenskap och teknik, Aalborg universitet, Danmark

  Vetenskaplig granskare

 • Johan Sanmartin Berglund

  Institutionen för hälsa, Blekinge tekniska högskola, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Maren Kristine Raknes Sogstad

  Centrum för vårdvetenskap, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU), Norge

  Vetenskaplig granskare

 • Frode Jacobsen

  Centre for Care Research, Western Norway University of Applied Sciences, Norge

  Vetenskaplig granskare

 • Jakob Kjellberg

  Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Danmark

  Vetenskaplig granskare

 • Albert Westergren

  Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap, Högskolan Kristianstad, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Sven Oredsson

  Södra sjukvårdsregionen, Sverige

  Samhällsrepresentant

 • Marie Lawrence

  Avdelningen för Vård och omsorg, Sveriges kommuner och regioner, Sverige

  Samhällsrepresentant

 • Oili Dahl

  Svensk Sjuksköterskeförening, Sverige

  Samhällsrepresentant