Till området Vård och vårdorganisation hör praktiknära forskning inom vård och omsorg som utvärderar effekterna av olika vårdvetenskapligt grundade interventioner på hälsan. Området omfattar också kartläggning av vårdbehov, vårdtillgång och vårdutnyttjande samt tekniska lösningar för att förbättra vårdprocesser, så kallad e-hälsa.

Att studera vårdens styrning, organisation och drift samt hur tjänster och verksamheter kan förbättras ingår också i området. Detta gäller både vården som system (makroperspektiv) och vårdprocessen, det vill säga mötet mellan patient och utförare (mikroperspektiv).

Andra exempel på vad som kan ingå är hälsoekonomiska analyser samt hur forskningsresultat nyttiggörs och implementeras i verksamheten.

Beredningsgruppens medlemmar 2022

 

 • Ordförande

 • Marit Kirkevold

  Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Norge

 • Ledamöter

 • Magdalena Andersson

  Malmö stad, Sverige

 • Johan Berlin

  Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst, Sverige

 • Karin Blomberg

  Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet, Sverige

 • Ing-Marie Carlsson

  Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad, Sverige

 • Sebastian Gabrielsson

  Institutionen för hälsa, lärande och teknik. Luleå tekniska universitet, Sverige

 • Jean-Luc af Geijerstam

  Myndigheten för vård-och omsorgsanalys, Sverige

 • Mats Holmberg

  Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, Sverige

 • Maria Hägglund

  Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala universitet, Sverige

 • Max Petzold

  Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, Sverige

 • Katarina Steen Carlsson

  Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet, Sverige

 • Helle Wijk

  Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa,
  Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet, Sverige