Till området Vård och vårdorganisation hör praktiknära forskning inom vård och omsorg som utvärderar effekterna av olika vårdvetenskapligt grundade interventioner på hälsan. Området omfattar också kartläggning av vårdbehov, vårdtillgång och vårdutnyttjande samt tekniska lösningar för att förbättra vårdprocesser, så kallad e-hälsa.

Att studera vårdens styrning, organisation och drift samt hur tjänster och verksamheter kan förbättras ingår också i området. Detta gäller både vården som system (makroperspektiv) och vårdprocessen, det vill säga mötet mellan patient och utförare (mikroperspektiv).

Andra exempel på vad som kan ingå är hälsoekonomiska analyser samt hur forskningsresultat nyttiggörs och implementeras i verksamheten.

Beredningsgruppens medlemmar 2023

 

 • Ordförande

 • Katarina Steen Carlsson

  Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Johan Berlin

  Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Karin Blomberg

  Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Ing-Marie Carlsson

  Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Sebastian Gabrielsson

  Institutionen för hälsa, lärande och teknik. Luleå tekniska universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Mats Holmberg

  Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Maria Hägglund

  Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Max Petzold

  Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, Sverige

  Vetenskaplig granskare

 • Maria Kristiansen

  Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Köpenhamns universitet

  Vetenskaplig granskare

 • Jessica Hemberg

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi

  Vetenskaplig granskare

 • Lilas Ali

  Sjuksköterskornas etiska råd, Svensk sjuksköterskeförening

  Samhällsrepresentant

 • Sven Oredsson

  Södra sjukvårdsregionen

  Samhällsrepresentant