Forte ser positivt på internationell forskningssamverkan. Fortes områden rymmer komplexa samhällsutmaningar där internationell forskningssamverkan och forskarmobilitet kan ge viktiga bidrag.

Fortes bidrag kan användas för att finansiera forskning där vissa delar bedrivs i andra länder, men forskningen ska vara initierad, ledd och i huvudsak utförd från Sverige eller tydlig del i samarbetsforskning (om inget annat anges i utlysningstexten). Forskningen ska också vara av relevans för Sverige och svenska förhållanden, vilket ska motiveras i ansökan. Vid internationell forskningssamverkan ska alltid försvars- och säkerhetspolitiska aspekter beaktas.

Ansökningar som innehåller internationella samarbeten bedöms med samma kriterier som övriga forskningsansökningar och av samma beredningsgrupper.

Bidraget från Forte får användas av medelsförvaltaren för att täcka kostnader för utländsk personal eller aktiviteter och tjänster som utförs i andra länder.

Det är huvudsökandes ansvar att ta reda på hur den egna medelsförvaltaren ställer sig till att ansvara för forskning där vissa delar bedrivs i andra länder och att finna lämpliga former för hur samarbetet ska gå till i varje specifikt fall.