Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Den forskning som Forte finansierar i dag lägger grunden till morgondagens mer jämlika och hållbara samhälle.

Forte är ett forskningsråd och en statlig myndighet under Socialdepartementet. Vår verksamhet styrs av vår instruktion från regeringen och det årliga regleringsbrevet. På uppdrag av regeringen initierar och finansierar vi forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Vi utvärderar forskningens effekter och hur resultaten kan omsättas i praktiken. Vi arbetar dessutom med aktiv kunskapsspridning. Forte skapar mötesplatser där forskning och framtid står i fokus.

Finansiering av forskning i Sverige och världen

Varje år förmedlar Forte ca 700 miljoner kronor till både grundläggande och behovsstyrd forskning. Det handlar om allt från enskilda projektbidrag till satsningar för att bygga upp forskningsmiljöer i världsklass. Forte fördelar också pengar med syfte att stimulera forskningssamarbeten över gränserna, både inom EU och i övriga världen.

Forskning för framtidens samhälle

I Fortes uppdrag ingår också att identifiera områden där mer forskning behövs. Vårt samhälle står inför många utmaningar, till exempel om den demografiska utvecklingen, förändringar på arbetsmarknaden och ökade klyftor i samhället. Forte främjar forskning som ger oss kunskap att möta dessa utmaningar. Vi verkar för en kunskapsbaserad utveckling mot ett samhälle med god hälsa, hållbart arbetsliv och hög välfärd.

Forskning tillgänglig för alla

Forte är den viktiga länken mellan vetenskaplig forskning och praktisk tillämpning. Vi utvärderar och granskar forskningsresultat, och gör dem tillgängliga för alla. Vi arrangerar också exempelvis frukostseminarier och konferenser där forskare, beslutsfattare och andra aktörer kan mötas och utbyta kunskap. På så sätt främjar vi en aktiv dialog kring hälsa, arbetsliv och välfärd.

Här kan du ta del av våra styrande dokument: