Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, är en statlig forskningsfinansiär. Vi främjar och finansierar forskning inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd, och arbetar för att forskningen ska komma till nytta i samhället. Fortes arbete utgår från vår vision om morgondagens mer jämlika och socialt hållbara samhälle.

Vad vi gör

Forskningsfinansiering

Varje år förmedlar Forte cirka 800 miljoner kronor till både grundläggande och behovsstyrd forskning. Det handlar om allt från enskilda projektbidrag till satsningar för att bygga upp forskningsmiljöer i världsklass. Forte arbetar också aktivt för att stimulera forskningssamarbeten över gränserna, både inom EU och i övriga världen.

Forskningsområden »

Analys

I Fortes uppdrag ingår också att identifiera områden där mer forskning behövs, samt att ta initiativ till forskning som kan möta kunskapsbehoven. Vi kartlägger kunskapsläget inom Fortes områden genom utvärderingar, kunskapsöversikter och kontinuerlig dialog med forskare och andra samhällsaktörer. Detta skapar förutsättningar för att forskningen kommer till nytta i samhället.

Kommunikation

Forte ska också ansvara för kommunikation av forskning och forskningsresultat. Vi arrangerar exempelvis seminarier och konferenser där forskare, beslutsfattare och andra aktörer kan mötas och utbyta kunskap. Vi främjar och tar initiativ till vetenskaplig publicering, kunskapsförmedling och dialog om den forskning vi finansierar. På så sätt vill Forte bidra till att forskningsresultat förs ut och kommer till nytta i samhället.

Så styrs Forte

Forte är en styrelsemyndighet. Det betyder att Forte leds av en styrelse med fullt ansvar för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Fortes styrelse »

Styrande dokument

Fortes verksamhet styrs av vår instruktion från regeringen och det årliga regleringsbrevet. Utöver de uppdrag som beskrivs i instruktionen och regleringsbrevet kan Forte få separata regeringsuppdrag från regeringen.

Läs mer