I denna nya kunskapsöversikt presenteras resultatet av ett regeringsuppdrag som gick ut på att göra en samlad analys av kunskapsläget om ungas organisering och politiska deltagande.

Sammanfattning

Det finns i dag en allmän föreställning om att unga är mindre politiskt intresserade än andra åldersgrupper, och en oro över ungdomarnas ovillighet att bli medlemmar i partier, ung­domsförbund och folkrörelser. De flesta ungdomar tycks visserligen inte vara medlem­mar i någon politisk eller social organisation, men samtidigt är nästan tre av fyra engagerade i någon form av politisk eller medborgerlig aktivitet. Dagens unga skiljer sig inte nämnvärt i nivåer av politiskt intresse och engagemang i jämförelse med tidigare ungdomsgenerationer eller ens i förhållande till vuxna.

Forskningen om ungdomars politiska delta­gande är omfattande, både i Sverige och internationellt. Ett genomgående resultat är att social och ekonomisk ojämlikhet redan i tonåren och det unga vuxenlivet spelar en avgörande roll i vilka som mobiliseras, organi­seras och deltar. Politiskt intresse är ojämnt fördelat och beroende av främst familjebak­grund och utbildningsnivå. Skolan framstår som den viktigaste kompenserande kraften för unga med mindre socioekonomiska resurser. Det som framför allt tycks göra skillnad är klassrumsklimat som bland annat är öppna för kontroversiella ämnen, och lärare som behand­lar eleverna rättvist.

Förutom att ge en bild av det nuvarande kunskapsläget är ett viktigt syfte att identifiera kunskapsluckor och områden där mer forskning behövs. Rapporten kan därför sannolikt fungera som ett kunskapsbaserat underlag för diskussioner och beslutsfattande.

Om skribenterna

Författare till rapporten är Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap vid Örebro universitet och Anna Helander, forskningsassistent. Hanna Wass, docent vid Helsingfors universitet, har granskat rapporten

Populärvetenskaplig artikel: Svårfångat ungt engagemang

Foto: Alamy Stock Photo/TT

Unga människor är lika engagerade i samhällsutvecklingen i dag som för trettio år sedan. Däremot är det svårt för forskarsamhället att fånga upp allt politiskt deltagande.

Forskningen som ligger till grund för rapporten var med i vårt populärvetenskapliga Forte Magasin våren 2021. Både Erik Amnå och Anna Helander medverkade i artikeln.

Läs artikeln i Forte Magasin »