De bidrag som Forte betalar ut ska förvaltas av en svensk organisation som uppfyller vissa kriterier. Kriterierna är framtagna i samråd med Formas och Vetenskapsrådet och utgör därmed en gemensam grund för de medelsförvaltare som godkänns som mottagare av forskningsrådens bidrag. Kriterierna gäller från och med den 4 december 2019.

Kriterier för godkända medelsförvaltare

En godkänd medelsförvaltare ska:

1. Vara en juridisk person med ett svenskt organisationsnummer. Undantaget om råden ska utbetala bidrag till utländsk organisation enligt styrande dokument eller avtal.

2. Vara forskningsutförare. Att vara forskningsutförare innebär att medelsförvaltaren har en dokumenterad forskningsverksamhet och bedöms ha förmågan att klara åtaganden enligt de rådsgemensamma generella villkoren för bidrag till forskning. Dessa villkor föreskriver bl.a. att en projektledare ska vara anställd av medelsförvaltaren samt att medelsförvaltaren som arbetsgivare svarar för att erforderliga resurser för forskningsprojektet kan erhållas. Kriteriet att vara forskningsutförare avser de organisationer som är mottagare av bidrag för forskning. Forskningsråden har även möjlighet att, i enlighet med regleringsbrev, ge bidrag till annan verksamhet än forskning t.ex. till informationsinsatser om forskning och råden har därmed möjlighet att ge dylika bidrag till icke forskningsutförande organisationer. Stödet till annan verksamhet än forskning måste dock uppfylla övriga kriterier.

3. Garantera den akademiska friheten inom ramen för sitt uppdrag genom att forskningsproblem får väljas fritt, forskningsmetoder fritt får utvecklas och forskningsresultat fritt får publiceras.

4. Se till att resultaten av forskning som genomförts med stöd av forskningsråden görs öppet tillgänglig för såväl andra forskare som den intresserade allmänheten och företag. Tillgänglighetskraven finns närmare beskrivna i forskningsrådens respektive generella bidragsvillkor.

5. Inte vara en organisatorisk enhet som bedriver ekonomisk verksamhet.

Rutin för godkännande av nya medelsförvaltare

Tillkommande medelsförvaltare, utöver redan godkända, ska prövas mot de ovanstående kriterierna. Beslut fattas därefter av avdelningschefen för Forskning och utvärdering.

En organisation kan endast godkännas som medelsförvaltare för bidrag från de(t) forskningsråd vars kriterier organisationen uppfyller. I praktiken betyder detta att forskare som är knutna till den aktuella medelsförvaltaren endast kan ansöka om bidrag från det forskningsråd vars kriterier är uppfyllda och som också har godkänt organisationen som medelsförvaltare.

Ansökan om att bli en godkänd medelsförvaltare görs normalt genom ansökan om ett godkänt organisationskonto i forskningsrådens gemensamma ansöknings- och ärendehanteringssystem Prisma. Ansökan ska göras av en behörig företrädare för organisationens förvaltning som också kommer att agera som organisationskontoansvarig i fortsatta kontakter med forskningsråden.