De bidrag som Forte betalar ut ska förvaltas av en svensk organisation som uppfyller vissa kriterier. Kriterierna gäller från den 1 maj 2023.

Ansök om att bli medelsförvaltare

Ansökan om att bli en godkänd medelsförvaltare görs genom ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma. Ansökan ska göras av en behörig företrädare för organisationens förvaltning som också kommer att agera som organisationskontoansvarig i fortsatta kontakter med Forte.

I samband med att ansökan görs via Prisma ska organisationen även fylla i blanketten ”Underlag för ansökan om att bli medelsförvaltare”. Ifylld blankett ska skickas till Fortes registrator (forte@forte.se).

Om din organisation vill bli godkänd som medelsförvaltare för att kunna söka medel i en specifik utlysning måste ansökan via Prisma och underlag via e-post inkomma till Forte senast tre veckor (21 dagar) före utlysningens sista ansökningsdag.

En organisation kan endast godkännas som medelsförvaltare för bidrag om den uppfyller Fortes kriterier för medelsförvaltare. I praktiken betyder detta att forskare som är knutna till den aktuella medelsförvaltaren endast kan ansöka om bidrag från Forte om kriterierna är uppfyllda och organisationen är godkänd som medelsförvaltare.

Beslut om godkännande av ny medelsförvaltare fattas av chefen för forskningsavdelningen på Forte.

Kriterier för godkända medelsförvaltare

En godkänd medelsförvaltare ska:

1. Vara en juridisk person med ett svenskt organisationsnummer. Undantaget om råden ska utbetala bidrag till utländsk organisation enligt styrande dokument eller avtal.

2. Vara forskningsutförare. Att vara forskningsutförare innebär att medelsförvaltaren har en dokumenterad forskningsverksamhet och bedöms ha förmågan att klara åtaganden enligt de generella villkoren för bidrag till forskning (Generella bidragsvillkor – Forte). Dessa villkor föreskriver bland annat att en projektledare ska vara anställd av medelsförvaltaren samt att medelsförvaltaren som arbetsgivare svarar för att erforderliga resurser för forskningsprojektet kan erhållas. Kriteriet att vara forskningsutförare avser de organisationer som är mottagare av bidrag för forskning.

3. Utföra forskning som är relevant i relation till Fortes forskningsområden och inriktning på Fortes utlysningar. Om forskning inte bedrivs inom Fortes områden i dag men avsikten är att göra det, ska en redovisning göras av hur sådan forskning avses bedrivas och förutsättningarna för det.

Läs mer om Fortes forskningsområden

4. Garantera den akademiska friheten inom ramen för sitt uppdrag genom att forskningsproblem får väljas fritt, forskningsmetoder fritt får utvecklas och forskningsresultat fritt får publiceras.

5. Se till att resultaten av forskning som genomförts med stöd av Forte görs öppet tillgänglig för såväl andra forskare som den intresserade allmänheten och företag. Tillgänglighetskraven finns närmare beskrivna i Fortes generella bidragsvillkor.

6. En medelsförvaltare får inte använda bidrag till den ekonomiska delen i en verksamhet. Som huvudregel anses alla bolag bedriva ekonomisk verksamhet. Även föreningar och andra organisationer kan räknas hit, men det beror på den verksamhet de bedriver.

För organisationer som bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet gäller att man kan vara medelsförvaltare om medlen används i den icke-ekonomiska verksamheten. Medlen får inte användas i den ekonomiska verksamheten. Verksamheternas redovisningar måste vara separerade från varandra.

Du kan läsa mer om villkoren för medelsförvaltare på sidan ”Generella2 Forte-underlag-for-ansokan-om-att-bli-medelsforvaltare 2024 bidragsvillkor”.