De bidrag som Forte betalar ut ska förvaltas av en svensk organisation som uppfyller vissa kriterier. Kriterierna är framtagna i samråd med Formas och Vetenskapsrådet och utgör därmed en gemensam grund för de medelsförvaltare som godkänns som mottagare av forskningsrådens bidrag.

Kriterier för godkända medelsförvaltare

En godkänd medelsförvaltare ska:

1. Vara en juridisk person med ett svenskt organisationsnummer. Undantaget om råden ska utbetala bidrag till utländsk organisation enligt styrande dokument eller avtal.

2. Vara forskningsutförare. Att vara forskningsutförare innebär att medelsförvaltaren har en dokumenterad forskningsverksamhet och bedöms ha förmågan att klara åtaganden enligt de rådsgemensamma generella villkoren för bidrag till forskning. Dessa villkor föreskriver bl.a. att en projektledare ska vara anställd av medelsförvaltaren samt att medelsförvaltaren som arbetsgivare svarar för att erforderliga resurser för forskningsprojektet kan erhållas. Kriteriet att vara forskningsutförare avser de organisationer som är mottagare av bidrag för forskning.

Forskningsråden har även möjlighet att, i enlighet med regleringsbrev, ge bidrag till annan verksamhet än forskning t.ex. till informationsinsatser om forskning och råden har därmed möjlighet att ge dylika bidrag till icke forskningsutförande organisationer. Stödet till annan verksamhet än forskning måste dock uppfylla övriga kriterier.

3. Garantera den akademiska friheten inom ramen för sitt uppdrag genom att forskningsproblem får väljas fritt, forskningsmetoder fritt får utvecklas och forskningsresultat fritt får publiceras.

4. Se till att resultaten av forskning som genomförts med stöd av forskningsråden görs öppet tillgänglig för såväl andra forskare som den intresserade allmänheten och företag. Tillgänglighetskraven finns närmare beskrivna i forskningsrådens respektive generella bidragsvillkor.

5. En medelsförvaltare får inte använda bidrag till den ekonomiska delen i en verksamhet. Som huvudregel anses alla bolag bedriva ekonomisk verksamhet. Även föreningar och andra organisationer kan räknas hit, men det beror på den verksamhet de bedriver.

För organisationer som bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet gäller att man kan vara medelsförvaltare om medlen används i den icke-ekonomiska verksamheten. Medlen får inte användas i den ekonomiska verksamheten. Verksamheternas redovisningar måste vara separerade från varandra.

Du kan läsa mer om villkoren för medelsförvaltare på sidan ”Generella bidragsvillkor”.

Rutin för godkännande av nya medelsförvaltare

Tillkommande medelsförvaltare, utöver redan godkända, ska prövas mot de ovanstående kriterierna. Beslut fattas därefter av Fortes forskningschef.

En organisation kan endast godkännas som medelsförvaltare för bidrag från de(t) forskningsråd vars kriterier organisationen uppfyller. I praktiken betyder detta att forskare som är knutna till den aktuella medelsförvaltaren endast kan ansöka om bidrag från det forskningsråd vars kriterier är uppfyllda och som också har godkänt organisationen som medelsförvaltare.

Ansökan om att bli en godkänd medelsförvaltare görs genom forskningsrådens gemensamma ansöknings- och ärendehanteringssystem Prisma. Ansökan ska göras av en behörig företrädare för organisationens förvaltning som också kommer att agera som organisationskontoansvarig i fortsatta kontakter med forskningsråden.

OBS! Blanketten ”Underlag för ansökan om att bli medelsförvaltare” ska samtidigt skickas till Fortes registrator som nås via forte@forte.se. Enligt vad som också framgår i blanketten ska följande underlag bifogas:

  • senaste årsredovisningen
  • skattekontoutdrag för det senaste halvåret (beställs hos Skatteverket med postadress till Forte)
  • stadgar (gäller stiftelse eller förening)
  • bolagsordning (gäller aktiebolag)
  • dokument som styrker vem som är behörig företrädare för organisationen (firmatecknare)