Här kan du läsa om den forskning som beviljats finansiering från utlysningen med temat Aktivt medborgarskap – livet, välfärd, digital teknik och antidiskriminering 2018. Utlysningen resulterade i att sju projektbidrag, fyra juniorforskarbidrag och tre postdokbidrag fick medel. Samtliga länkar nedan leder till databasen Swecris. Där finns information om forskningsprojekt från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Projekt

Beviljade projekt

Funktionshindrade barns rätt till fritid – En studie av aktiviteter och deltagande i verksamhet för yngre barn med neuropsykiatriska funktionshinder

Nödvändighet eller (o)möjlighet – entreprenörskap och egenföretagande bland personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga

Likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse-framgångsfaktorer för ökad inkludering inom idrottsområdet

Supported employment ur ett genusperspektiv – hur påverkar kön en arbetslivsinriktad rehabiliteringsprocess för personer med psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar?

Inträdet i vuxenlivet – sysselsättningsmönster och individuella förutsättningar för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige

Socialt hållbar bostadspolitik för personer som åldras med funktionsnedsättning: Utveckling av en kunskapsbas som stödjer delaktighet och aktivt medborgarskap

Att realisera den dolda potentialen – Hur personer med funktionsnedsättningar kan bli delaktiga i och dra nytta av universellt utformade tjänster för e-hälsa genom samskapande i designprocessen

Juniorforskare

Beviljade projekt

Bättre kommunikation hos individer med medfödd dövblindhet

Socialt stöd och vård för människor med funktionshinder som varit föremål för intimt partnervåld

Hållbar Utveckling av Inkluderande Förskolor: Tvärvetenskaplig Samproduktionsforskning för Barn med Funktionsnedsättning och Lärarprofessionen i Framtidens Förskola

Dödsfall i onödan? Förväntad livslängd för intellektuellt funktionshindrade som en politisk fråga

Postdok

Beviljade projekt

Förbud mot bristande tillgänglighet – rättsliga möjligheter och begränsningar gällande ett aktivt deltagande för personer med funktionsnedsättning

Sexualitet – en tillgänglighetsfråga

Mekanismer och processer inom funktionshinderomsorgen inflytande på tillgängliggörandet av informations-och kommunikationsteknik för personer med utvecklingsstörning