Här kan du läsa om den forskning som beviljats finansiering inom det nationella programmet för arbetslivsforskning 2019. Samtliga länkar nedan leder till databasen Swecris. Där finns information om forskningsprojekt från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Arbetslivets utmaningar 2019

Totalt avsätts 200 miljoner kronor för åren 2019–2024.

Beviljade projekt

”Det blev dålig stämning” – Vardagsritualer, konflikter och motsägelser i mångnationellt svenskt kontorsliv

Högkvalificerade flyktingars integration på arbetsplatsen

Hur görs migranter anställningsbara? En analys av hur organisationer konstruerar anställningsbarhet i rekryteringsarbete

Arbetsmarknads- och hälsoproblem hos vuxna med en familjemedlem som har en kronisk sjukdom: vilken roll spelar familjeegenskaper och användandet av socialtjänsten?

Innovativ inkludering i den ideella sektorns arbetsliv

Förekomsten av psykisk ohälsa i relation till yrken och exponeringar i arbetsmiljön bland svenska kvinnor och män: ett longitudinellt perspektiv

Kommunikation, en utmaning för äldre i aktivt arbetsliv: Identifiering av den kommunikationsstödjande arbetsplatsen

Hållbart arbete i en åldrande befolkning (SWAP): Multinationella analyser av sociala, arbets- och hälsorelaterade bestämningsfaktorer för förväntad arbetslivslängd

Integration är en process! Invandrares arbetsmarknadskarriär genom successiva steg

SWEPPE – stöd för en hållbar arbetstagare. Ett innovativt digitalt stöd för personer med långvarig smärta och deras arbetsgivare

Hållbart arbetsliv: tidiga och sena prediktorer – en longitudinell studie med tvillingar

VITALIS – Långtidsuppföljning av ett interventionsprojekt för återgång i arbete och förbättrad hälsa för långtidssjukskrivna personer

Exkludering och ojämlikhet i den senare delen av arbetslivet: Evidens för politisk innovation mot ett inkluderande förlängt arbetsliv och hållbara arbetsförhållanden i Sverige och Europa – EIWO

En jämlik arbetsmarknad i teori och praktik

ALL-INCLUSIVE? Sammanhållning och exkludering i arbetslivets förändring

Det tvärvetenskapliga nätverket för forskning om arbetsliv och åldrande (IDEAR)

Efter krisen. Migration, utbildning och arbetsliv i tvärvetenskaplig belysning

Efter krisen. Migration, utbildning och arbetsliv i tvärvetenskaplig belysning

THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN´ – uthållig kompetensförsörjning i en hälso- och sjukvård stadd i förändring

Kampen om värderingarna när professionerna ska stärkas: Värdegrundsarbete och professionsetik på kollisionskurs i offentlig sektor?

Lärares digitala arbete – i balans mellan krav och stöd?

Byråkratisering av offentliga organisationer? En jämförande studie av organisationsprofessionella i Sverige och Nya Zeeland

Effekter av atypiska anställningsformer på hälsa, arbete och familjer – lösningar för framtiden i Sverige

Anställningskontrakt, otrygghet, fackligt medlemskap, arbetsvillkor, arbetsrelaterade attityder och hälsa bland kvinnor och män på en flexibel arbetsmarknad

Flexibelt arbete – Möjlighet och utmaning

Digitalisering, möjligheter och utmaningar för den Nordiska modellen

ProWorkNet – ett internationellt nätverk för arbetshälsoforskning med fokus på organisation och sociala relationers betydelse för arbete och hälsa

Negativ social utsatthet på jobbet – organisatoriska riskfaktorer, konsekvenser och reducerande åtgärder

Yrkesrelaterat våld i öppna sociala insatser: uppfattningar, reaktioner och rapportering av klientrelaterat hot och våld inom fyra olika områden inom socialtjänsten

Exponering för arbetsrelaterade negativa sociala beteenden– utökad kunskap om dess psykosociala arbetsrelaterade- och organisatoriska bestämningsfaktorer och risk för morbiditet och mortalitet

Läs mer

Bidragsbeslut för utlysningen ”Arbetslivets utmaningar 2019” (PDF)