Forte deltar i flera nordiska forskningsprogram. Här kan du läsa om våra aktuella nordiska samarbeten.

NordForsk – främjar nordiskt samarbete inom forskning

NordForsk är en organisation under Nordiska Ministerrådet som finansierar och främjar nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur. NordForsk fungerar som ett samarbetsorgan mellan nationella forskningsfinansierande aktörer i alla stadier av forskningen, från grundforskning till mer tillämpade inriktningar.

Att de nordiska forskningsfinansiärerna tillsammans utlyser medel för forskning är viktigt för att främja nordiskt forskningssamarbete. Det ökar kvaliteten i forskningen på flera sätt, bland annat genom att sammanföra forskare med olika expertis och bygga nordiska forskningsnätverk, men också genom möjligheten till jämförande studier.

NordForsk har sitt kansli i Oslo, och en styrelse med en ledamot från varje nordiskt land. Fortes generaldirektör, Jonas Björck är Sveriges ledamot och företräder därmed alla de tre svenska forskningsfinansiärer som ingår i NordForsk: Formas, Forte och Vetenskapsrådet. Jonas Björck är också sedan 1 december 2020 styrelsens ordförande.

Den största delen av NordForsks arbete organiseras i olika forskningsprogram där nationella finansiärer och NordForsk samfinansierar forskning inom utvalda områden.

Forte är medfinansiär till flera av NordForsks program:

Välfärd bland barn och unga i det postpandemiska Norden

De kortsiktiga effekterna av covid-19-pandemin utspelar sig i de nordiska länderna och världen över, men konsekvenserna i det långsiktiga perspektivet är fortfarande okända. Under barn- och ungdomsåren läggs grunden för ett hälsosamt och framgångsrikt liv som vuxen. Både fysiska och psykiska hälsoproblem, såväl som ogynnsamma ekonomiska och sociala omständigheter, i barndomen förs ofta in i vuxenlivet om inte aktiva motåtgärder vidtas. Minskad välfärd bland barn och unga kan därmed få långvariga konsekvenser både på individnivå, för familjer och samhällen och för den framtida folkhälsan. Programmet har en tyngdpunkt på utbildning, välbefinnande, psykisk hälsa och levnadsvillkor för barn och unga.
Till forskningsprogrammets hemsida

Framtidens arbetsliv

Ett välfungerande arbetsliv är centralt för samhällsutvecklingen. Det skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt och finansiering för välfärdssystemen. Det är också viktigt för individen då det skapar möjligheter och kan bidra till personlig utveckling. Programmet syftar till att skapa kunskap och lösningar för ett hållbart och inkluderande arbetsliv genom att stödja gränsöverskridande forskningssamarbete med nytta för forskning och samhälle.
Till forskningsprogrammets hemsida

Forsknings- och innovationsprogram för digitalisering av den offentliga sektorn

Digitaliseringens möjligheter och hot lyfts ofta fram i samhällsdebatten som ett prioriterat område där det behövs mer forskning. Syftet med satsningen på ett forsknings- och innovationsprogram om digitalisering inom offentlig sektor är att kombinera och integrera kunskapsbaserade, digitala innovationer med forskning om digitaliseringens effekter och nytta för samhället och individer.
Till forskningsprogrammets hemsida

Nordiska forskningsprogrammet för hälsa och välfärd

Det övergripande målet för programmet är att förbättra hälsan hos befolkningen i de nordiska länderna genom forskning av högsta kvalitet. Programmet avser generera kunskap kring effekterna av demografiska, sociala, miljömässiga och biologiska faktorer som påverkar människors hälsa och de utmaningar detta innebär för medborgarnas välfärd. Denna kunskap ska kunna omsättas till praktiska lösningar inom ländernas hälso- och välfärdssystem.
Till forskningsprogrammets hemsida

Gemensamt Nordiskt-brittiskt forskningsprogram om migration och integration

De senaste decennierna har migrationen ökat över hela världen. Europeiska samhällen har påverkats i olika grad, men har i hög utsträckning delat de möjligheter och utmaningar som följer av migrationen gällande integration och bosättning, tillgång till arbetsmarknad, utbildning, hälsa och sjukvård. Programmet syftar därför till att stimulera samarbete mellan forskare från de nordiska länderna och Storbritannien för att generera ny kunskap och möta utmaningarna kopplade till migration och integration.
Till forskningsprogrammets hemsida

Hållbar stadsutveckling och smarta städer

Urbanisering är en global megatrend. Hög befolkningsdensitet skapar sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar som kräver lösningar. Städer behöver bli hållbara. Målet för det tvärvetenskapliga och tvärsektoriella forskningsprogrammet är att främja samarbete mellan olika kunskapssamhällen i de nordiska länderna och ta itu med utmaningar inom hållbar stadsutveckling och smarta städer.
Till forskningsprogrammets hemsida

Nordiskt program för tvärvetenskaplig forskning

Tvärvetenskaplighet är nödvändigt för att generera nya och banbrytande forskningsresultat. Det finns ett ökande behov av forskning som överskrider de traditionella gränserna mellan olika forskningsfält och discipliner för att med nya perspektiv nå nya insikter. Målet för programmet är därför att främja forskning av hög kvalitet som kombinerar och integrerar kunskap från flera discipliner.
Till forskningsprogrammets hemsida