För att främja forskningen i de nordiska länderna arbetar Forte i flera projekt och nätverk för kunskapsutbyte. Här kan du läsa om våra aktuella nordiska samarbeten.

NordForsk – främjar nordiskt samarbete inom forskning

NordForsk är en organisation under Nordiska Ministerrådet som finansierar och främjar nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur. NordForsk fungerar som ett samarbetsorgan mellan nationella forskningsfinansierande aktörer i alla stadier av forskningen, från grundforskning till mer tillämpade inriktningar.

Den största delen av NordForsks arbete organiseras i olika forskningsprogram där nationella finansiärer och NordForsk samfinansierar forskning inom utvalda områden. Forte är medfinansiär till fem av NordForsks program. Två av dem är i uppstartfasen: Digitalisering av offentlig sektor, respektive Hållbar stadsutveckling och smarta städer (Digitalisation of Public Sector, Nordic Programme on Sustainable Urban Development and Smart Cities) och där pågår arbete med att förbereda för kommande forskningsutlysningar. De övriga tre har pågått längre. Du kan läsa mer om dem här: