Forte ser samverkan mellan forskning och omgivande samhälle som ett viktigt verktyg för att uppfylla vårt uppdrag. Målet med samverkan är att höja kvaliteten och relevansen i forskningen.

I många av Fortes utlysningar efterfrågas om, och i så fall hur, samhällsaktörer involveras i forskningsprojektet. Samverkan behöver dock inte ha samma betydelse, eller ens vara relevant, i all forskning. Vilka krav som ställs på samverkan framgår i respektive utlysnings informationstext.

Samverkan bedöms som en del av forskningens samhällsrelevans och nyttiggörande. Bedömningen av kvaliteten i samverkan utgår ifrån den beskrivna planen för hur och i vilka delar av forskningsprocessen som samverkan ska ske, men ingår även i helhetsbedömningen av projektet.

Samverkan kan ingå i en eller flera delar av forskningsprocessen. Ju fler delar berörda aktörer involveras i, desto högre grad av samverkan. Samverkan kan till exempel ske genom att aktörerna ingår i en rådgivande grupp/referensgrupp till projektet eller som medlemmar i projektgruppen. Samverkan har dock ingen fast modell eller uppsättning verktyg och tekniker. Att enbart involvera samarbetsaktörer i rollen som studieobjekt och att bidra med data uppfyller inte kraven för samverkan i forskning.

I de forskningsprojekt där samverkan ingår bör ansökan innehålla en beskrivning av de olika tillvägagångssätt som övervägs och processen för att göra samverkansparterna delaktiga i forskningsprojektet.