Vem som kan söka bidrag från Forte varierar mellan olika bidragsformer och utlysningar. Ett grundkrav är dock att du som huvudsökande måste vara disputerad och knuten till en organisation som är godkänd som medelsförvaltare hos Forte. Information om vad som gäller för en specifik utlysning och/eller bidragsform hittar du på utlysningens sida på Forte.se.

Medelsförvaltare

Medelsförvaltaren är den svenska organisation där projektledaren är anställd och som tar emot de medel som betalas ut av Forte. För att godkännas som medelsförvaltare behöver organisationen uppfylla vissa kriterier och skapa ett organisationskonto i Prisma.

Fortes kriterier för medelsförvaltare »
Prismas användarstöd för organisationskonton

Huvudsökande

Huvudsökande är den person som är ansvarig för ansökan och som ska leda projektet. Om ansökan beviljas måste den huvudsökande, tillika projektledaren, vara anställd vid en svensk organisation som är godkänd som medelsförvaltare. Den huvudsökande behöver dock inte vara anställd av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället. Den huvudsökande måste vara disputerad och ha ett personligt konto i Prisma.

Medverkande forskare

I ansökan anges de medverkande forskare som kommer att delta i projektet. Medverkande forskare ska vara disputerade och ha sina egna personliga konton i Prisma, som kopplas till ansökan.

Övriga deltagare

Utöver medverkande forskare är det också möjligt att inkludera andra deltagare i projektet, samt att ansöka om lönemedel för dessa. Dessa personer behöver inte nödvändigtvis vara forskare, utan kan inkludera alla personer som behövs för att genomföra projektet. Det innebär också att de inte behöver vara disputerade. I denna kategori ingår eventuella doktorander som ska delta i projektet.

Övriga deltagare kan, men behöver inte, namnges. Deras roll och bidrag till projektet måste förklaras i ansökan. De behöver inte redovisa något CV.

Avräkningsbar tid

Några av Fortes bidrag har särskilda krav på karriärålder. Det finns då begränsningar kring hur lång tid som får ha förflutit sedan du avlade din doktorsexamen. För dig med en svensk doktorsexamen gäller det examensdatum som finns registrerat i Ladok. För dig med utländsk doktorsexamen gäller det datum då examensbeviset är utfärdat. Om du inte har haft möjlighet att arbeta som forskare under längre perioder efter din doktorsexamen så finns det möjlighet att ansöka om dispens från detta krav genom att åberopa så kallad avräkningsbar tid.

Forte godkänner följande anledningar till avräkningsbar tid:

  • Föräldraledighet (under dagar du annars skulle ha arbetat)
  • Vård av barn (som berättigar till tillfällig föräldrapenning)
  • Vård av närstående (som berättigar till närståendepenning)
  • Sjukskrivning (som berättigar till sjuklön/sjukpenning)
  • Förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer (som utförs under arbetstid)
  • Tjänstgöring som omfattas av lagen om totalförsvarsplikt

Exempel på icke godkända anledningar till avräkningsbar tid är andra anställningar, arbetslöshet eller semester. Allmäntjänstgöring (AT), specialisttjänstgöring (ST) eller praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP) godkänns inte eftersom Forte likställer det med annan anställning.

Du som vill åberopa avräkningsbar tid kan summera enstaka frånvarodagar för hela perioden mellan datumet för doktorsexamen och utlysningens stängningsdatum. Uppehållet ska sammanlagt uppgå till minst två veckor och avrundas uppåt till hela kalendermånader (dvs. 0-13 dagars frånvaro berättigar inte till att få åberopa avräkningsbar tid medan 14-31 dagar frånvaro avrundas till en månads frånvaro). Uppehållet anges beräknat som heltid.

Organisationsansökningar

De flesta av Fortes bidragsformer riktar sig till individer. Det finns dock särskilda bidrag som endast kan sökas av organisationer. Ett exempel på ett sådant bidrag är forskarskolor. Organisationsutlysningar är endast synliga för innehavare av organisationskonton i Prisma.