Vem som kan söka bidrag från Forte varierar mellan olika bidragsformer och utlysningar. Ett grundkrav är dock att du som huvudsökande ska inneha en doktorsexamen och vara anställd vid en organisation som är godkänd som medelsförvaltare hos Forte. Information om vad som gäller för en specifik utlysning och/eller bidragsform hittar du på utlysningens sida på Forte.se.

Krav och villkor för olika roller i ansökan

Medelsförvaltare

För att du ska kunna få finansiering krävs att de pengar som Forte betalar ut förvaltas av en så kallad medelsförvaltare. Medelsförvaltaren är den organisation som tar emot pengarna och där projektledaren är anställd. För att godkännas som medelsförvaltare behöver organisationen uppfylla vissa kriterier och skapa ett organisationskonto i Prisma.

De flesta av Fortes bidragsformer riktar sig till individer. Det finns dock särskilda bidrag som endast kan sökas av organisationer. Ett exempel på ett sådant bidrag är forskarskolor. Organisationsutlysningar är endast synliga för innehavare av organisationskonton i Prisma.

Fortes kriterier för medelsförvaltare »
Prismas användarstöd för organisationskonton

Huvudsökande

Som huvudsökande är du projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet. Huvudsökande måste inneha en doktorsexamen och ha ett personligt konto i Prisma. Du behöver inte vara anställd av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället, men ska vara anställd av medelsförvaltaren under hela projekttiden. Anställningen ska minst motsvara den tid du avsätter för projektet (aktivitetsgrad). Aktivitetsgraden ska vara anpassad till uppgiften och genomförandet under hela bidragsperioden.

Medverkande forskare

Medverkande forskare är andra forskare vars medverkan kommer att vara avgörande för att genomföra den planerade forskningen. Som medverkande forskare behöver du inte vara anställd hos medelsförvaltaren. Medverkande forskare måste inneha en doktorsexamen och ha ett personligt konto i Prisma. Medverkande forskare bjuds in till ansökan av den huvudsökande och ska sedan själva lämna nödvändiga uppgifter i Prisma och överföra dessa till ansökan.

Övriga deltagare

Utöver medverkande forskare är det också möjligt att inkludera andra deltagare i projektet, samt att ansöka om lönemedel för dessa. Dessa personer behöver inte nödvändigtvis vara forskare, utan kan inkludera alla personer som behövs för att genomföra projektet. Det innebär också att de inte behöver inneha doktorsexamen eller egna konton i Prisma. Övriga deltagare kan, men behöver inte, namnges. Deras roll och bidrag till projektet beskrivs närmare i ansökan. I denna kategori ingår eventuella doktorander som ska delta i projektet.

Särskilda behörighetskrav för vissa bidrag

Karriärålder och avräkningsbar tid

Några av Fortes bidrag har särskilda krav på karriärålder, till exempel etableringsbidrag. Det finns då begränsningar kring hur lång tid som får ha förflutit sedan du avlade din doktorsexamen. I vissa fall finns möjlighet att ansöka om dispens från detta krav genom att åberopa så kallad avräkningsbar tid.

Avräkningsbar tid »