Området Folkhälsa inkluderar studier av hälsa, sjuklighet och dödlighet i befolkningen i stort, hur hälsa och ohälsa varierar mellan olika grupper samt hur hälsotillståndet förändras under människors livsförlopp. Faktorer som inverkar på folkhälsan inkluderar sociala och samhälleliga strukturer, människors villkor, möjligheter och handlingar samt hur dessa samspelar.

Både studier som syftar till en mer generell förståelse av dessa processer och fenomen som studier som syftar till att utforma, följa upp och utvärdera åtgärder i syfte att förebygga sjukdom och främja hälsa är välkomna. Vidare välkomnas studier som syftar till att identifiera och skatta betydelsen av riskfaktorer och skyddsfaktorer för sjukdom och ohälsa.

Varken kliniska behandlingsstudier, biomedicinsk grundforskning eller biomedicinsk mekanistisk grundforskning ligger inom Fortes uppdrag.

Beredningsgruppens medlemmar 2021

Beredningsgruppens medlemmar för utlysningen 2022 kommer att publiceras nedan senast i mitten av januari 2022.

 • Ordförande

 • Dag S Thelle

  Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Norge

 • Ledamöter

 • Terje Andreas Eikemo

  Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge

 • Linda Ernstsen

  Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge

 • Bernadette Nirmal Kumar

  Forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet (FHI), Norge

 • Nina Lindqvist

  Folkhälsomyndigheten, Sverige

 • Simon Nygaard Øverland

  Psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet, Norge

 • Kajsa Snidare

  Länsstyrelsen i Stockholms län, Sverige