För att beviljas finansiering från Forte måste ett forskningsprojekt hålla hög vetenskaplig kvalitet, vara samhällsrelevant och genomförbart. Som underlag för bedömningen används Fortes krav och generella bedömningskriterier eller en kondenserad variant av dessa för mindre omfattande bidragsformer. I vissa fall tillkommer även bidragsspecifika kriterier, vilket då framgår av informationen på utlysningens webbsida.

Krav

Alla ansökningar måste möta nedanstående krav för att kunna få finansiering. I vilken utsträckning kraven möts är en del av beredningsgruppens helhetsbedömning.

 • Forterelevans
  Forskningen ska vara relevant i relation till Fortes områden och utlysningens inriktning.
 • Köns- och genusperspektiv
  Ett köns- och genusperspektiv ska beaktas i forskningen, om tillämpligt.
 • Etik
  Forskningen ska bedrivas etiskt och eventuell etisk problematik ska hanteras på ett lämpligt sätt.

Generella bedömningskriterier

I vilken utsträckning kriterierna uppfylls är en del av beredningsgruppens helhetsbedömning. De olika kriterierna har samma vikt i bedömningen, om inte annat anges i utlysningstexten.

Vetenskaplig kvalitet

 • Syfte, frågeställningar, teorianknytning och bakgrund
  Tydlighet och stringens i beskrivning och motivering av forskningens syfte, frågeställningar, teorianknytning och bakgrund, inklusive dess förankring i tidigare forskning.
 • Studiedesign, material och metod
  Tydlighet och stringens i beskrivning och motivering av forskningens design, empiriska material och metoder för datainsamling och analys, samt lämpligheten av dessa i förhållande till forskningens syfte och frågeställningar.
 • Originalitet
  Forskningens potential att bidra till forskningsfronten, till exempel genom att utveckla ny kunskap, nya metoder, teorier och/eller data.
 • Mång- och/eller tvärvetenskap
  Relevansen av en mång- och/eller tvärvetenskaplig ansats för den vetenskapliga kvaliteten, om tillämpligt.

Samhällsrelevans och nyttiggörande

 • Relevans för omgivande samhälle
  Forskningens betydelse för aktuella samhällsutmaningar samt forskningens bidrag för att hantera dessa.
 • Nytta för omgivande samhälle
  Forskningens nytta för omgivande samhälle på kort och/eller lång sikt samt hur denna är tänkt att främjas.
 • Samverkan med omgivande samhälle
  Tydlighet och stringens i beskrivning och motivering av planen för samverkan med de aktörer som berörs av forskningen, om tillämpligt.
 • Kommunikation av forskningsresultat
  Rimlighet och ändamålsenlighet i planerad kommunikation för samtliga relevanta målgrupper.

Genomförbarhet

 • Arbetsplan
  Arbetsplanens tydlighet och rimlighet för forskningens genomförande.
 • Kompetens
  Deltagarnas kompetens och färdigheter i förhållande till behoven för forskningens genomförande.
 • Budget och bemanning
  Rimlighet i budgeterade kostnader och deltagarnas planerade arbetsinsatser för forskningens genomförande.