Här listar vi de projekt och program som fått finansiering inom satsningen prevention och folkhälsa. Länkarna under beviljade projekt leder till databasen Swecris. Där finns information om forskningsprojekt från flera forskningsfinansiärer samlat på ett ställe.

Beviljade program inom utlysningen: Preventiva och hälsofrämjande insatser inom folkhälsopolitikens målområden 2023

Beviljade program

David Ebbevi, Karolinska Institutet: Förebyggande av våld mot barn
Läs mer: Stort anslag från Forte till forskning om förebyggande av våld mot barn | Karolinska Institutet Nyheter (ki.se)

Elin Ekblom Bak, Gymnastik- och idrottshögskolan: WORK TOGETHER: Ett systembaserat forskningsprogram för att uppdatera företagshälsovården och minska hälsogapet
Läs mer: Satsning på arbetsliv och hälsa | Gymnastik- och idrottshögskolan (gih.se)

Elsa Charlotta Eriksson, Karolinska Institutet: God och jämlik miljöhälsa i en hållbar stad – Stockholms Miljöhälsoprogram

Ulf-G. Gerdtham, Lunds universitet: Att förebygga ojämlikheter i hälsa genom bättre beslut av förebyggande och hälsofrämjande insatser
Läs mer: Nyheter: Grattis Ulf Gerdtham! | Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Henna Hasson, Karolinska Institutet: Fatta beslut och agera: att omfamna komplexiteten i implementering för att minska hälsoklyftor
Läs mer: 24 miljoner kronor från Forte till ”Fatta beslut och agera” | Karolinska Institutet Nyheter (ki.se)

Miia Kivipelto, Karolinska Institutet: FINGER-Pro: Evidensbaserade hälsofrämjande interventioner för hälsosamt åldrande: Anpassning och implementering av FINGER-multidomänmodellen i skilda miljöer och sociokulturella sammanhang

Peter Larm, Stockholms universitet: Främjande och förebyggande arbete för barns psykiska hälsa och ojämlika psykiska hälsa – Från policy till åtgärder samt deras effekter
Läs mer: Stort anslag till forskningsprogam om barns psykiska hälsa – Institutionen för folkhälsovetenskap (su.se)

Lene Lindberg, Karolinska Institutet: Proportionell universalism i praktiken – ett program för studier av universella, selektiva och indikerade insatser för att stärka barns välbefinnande och psykiska hälsa under de första fem åren

Mare Löhmus Sundström, Karolinska Institutet: Byggnaders sårbarhet i ett förändrande klimat: Värmeexponering inomhus och folkhälsa

Anna Sarkadi, Uppsala universitet: Motverka ojämlikhet i hälsa och utveckling genom att förbättra barnhälsovårdens och förskolans kompensatoriska insatser

Ulf Strömberg, Göteborgs universitet: Metoder för att rikta och utvärdera folkhälsoinsatser till invånare i områden där sjukdomsbördan är hög eller deltagandet i organiserad screening är lågt
Läs mer: Forte satsar stort på metoder för geografiskt riktade folkhälsoinsatser | Göteborgs universitet (gu.se)

Läs mer

Mer om utlysningen: Preventiva och hälsofrämjande insatser inom folkhälsopolitikens målområden 2023 – Forte

Projektbidrag om bruk, riskbruk och missbruk inom ANDTS – Preventionens betydelse för folkhälsan 2021

Beviljade projekt

Betydelsen av föräldra-barnrelationen för ungdomars attityder och spel med eller utan pengar – kunskap och prevention

Hur väl fungerar alkoholpolitiska regleringar? En studie av de kausala effekterna på hälsa, fattigdom och kriminalitet under 1900-talets första decennier

Nya grepp för prevention och behandling av alkoholproblem i primärvård: en kombination av krav och utbildning i 15-metoden

Alkoholprevention inom hjärt- och kärlsjukvård – en outforskad möjlighet

Risker med injektionsbruk av narkotika i en svensk kontext (RISK): Prevention av skadeverkningar i praktiken enligt brukare, vårdpersonal och samhällsaktörer

Lokal ANT-prevention i Sverige 2011-2020 – omfattning och betydelse för konsumtion och skador 

Nationellt projekt om effekt av intervention mot tobak

Preventionsinsatser för att minska dödlighet och sjuklighet bland personer som injicerar droger – effekter och brukarnas erfarenheter av ett naloxonprogram inom sprututbytesverksamhet

Utveckling och utvärdering av ett digitalt verktyg för att öka tillgängligheten och effektiviteten av tobaksavvänjning i socioekonomiskt utsatta grupper 

Prevention för barn 6-12 år med missbrukande föräldrar: En effektutvärdering av den mest använda preventiva insatsen – stödgruppsverksamheter

Vi växte upp i en tid med historiskt låg alkoholkonsumtion, nu är vi unga vuxna – hur dricker vi idag och vad spelar det för roll hur vi drack tidigare?

Vem får vilken insats i svensk behandling av unga substansbrukare? En fallstudie av individuella egenskaper, behovsbedömningar och vårdvägar

Att förebygga ohälsa bland anhöriga till personer med alkohol- och drogproblem. Förklaringsmodeller, utbud och efterfrågan av stöd

Läs mer

Mer om utlysningen Bruk, riskbruk och missbruk inom ANDTS – Preventionens betydelse för folkhälsan (2021)

Hbtq+-personers livssituation och hälsa 2021

Beviljade projekt

Digital sexuell hälsa: Trygghet, njutning och välbefinnande i LHBTQ+-gemenskaper

Konsekvent asylprövning av asylsökande som åberopar sexuell läggning och könsidentitet som asylskäl?

Unga HBTQ+-personer i samhällsvård

Minoritetsglädje och minoritetsstress hos transpersoner: En interventionsstudie med en longitudinell kartläggning av hälsofaktorer

Psykosocialt stöd motsvarande behoven bland migranter som tvingats fly identifierande som HBTQ+: utmaningar och möjligheter i utbildning, klinisk vård och forskning

Våld mot Trans* Kvinnor inom Famijl och Arbete i Sverige: En Kvalitativ Aanlys av Social och Juridisk Status (vr.se)

Öka communitystöd och förebygga ofrivillig ensamhet bland äldre LHBTQ personer i Sverige – Ett deltagande aktionsforsknings projekt

Förklaringar till ojämlik hälsa baserad på sexuell läggning i olika delar av livsförloppet: en prospektiv longitudinell studie av risk- och skyddsfaktorer i en representativ befolkningsstudie

Utfall i könsdysfori med fokus på barn och ungdomar: ett mixed-methods projekt

Levbarhet i skärningspunkten mellan religion, genus och sexualitet. En etnografisk studie av religiösa och sociala barriärer för HBTQ+ personer inom olika religiösa samfund

HBTQ och demens i policy och praktik inom svensk demensomsorg

Ett eget queert rum: hbtq-ungdomars självorganiserade aktiviteter och mötesplatser

Läs mer

Mer om utlysningen Hbtq+-personers livssituation och hälsa 2021

49 miljoner kronor till forskning om hbtq+-personers livssituation och hälsa