Målet med Fortes uppdrag, som del av den svenska organisationen för ramprogrammet Horisont Europa,  är att stimulera svensk forskning på den europeiska arenan och att främja det internationella forskningsutbytet. Vi är involverade i två av sex så kallade kluster som ryms i den del av ramprogrammet som är inriktat mot samhällsutmaningar (pelare två).

Bro som leder bort över vatten

Hälsa

Forskning inom kluster 1; Hälsa, syftar till att bättre förstå och hantera hälsorelaterade frågor och sjukdomar, inklusive hälsorisker och smittor, för att leverera en integrerad, personcentrerad och jämlik hälsa och vård i hela Europa. Här eftersträvas en hållbar digital transformation av europeiska hälso- och sjukvårdssystem med gränsöverskridande, säker och etisk datahantering samt pålitliga försörjningskedjor. I klustrets målsättning ingår att upprätthålla en innovativ, hållbar och global konkurrenskraftig hälsoindustri.

Inom klustret har Forte ett särskilt ansvar att koordinera det svenska arbetet i partnerskapet Transforming Health and Care Systems (THCS).  Partnerskapsprogrammet syftar till att generera ny kunskap och skapa ett gemensamt lärande för att utveckla hälso- och vårdsystemen i Europa, och därigenom bidra till en bättre vård och omsorg för alla medborgare.  Läs mer om THCS 

Fortes kontaktpersoner för kluster 1:
Staffan Arvidsson, expert, staffan.arvidsson@forte.se
Aiga Giangiacomo, NCP, aiga.giangiacomo@forte.se

Kultur, kreativitet och socialt inkluderande samhällen

Forskning inom Kluster 2; Kultur, kreativitet och socialt inkluderande samhällen, ska bidra till att stärka demokratiska styrelseskick, skydda och främja kulturarv, hitta former för att understödja utvecklingen av kulturella och kreativa näringar samt hitta lösningar på samtida mångfacetterade utmaningar kopplade till sociala, ekonomiska, tekniska och kulturella förändringar. Migration och integration är exempel på prioriterade områden. Inom detta kluster finns många frågor som är relevanta för Forte. Den sociala dimensionen av hållbarhet är enormt central, liksom frågor som rör konsekvenser av pandemin samt omställningen av arbetslivet.

Fortes kontaktpersoner för kluster 2:
Martina Johansson, expert, martina.johansson@forte.se
Emilie Löfgren-Jarl, NCP, emilie.lofgren-jarl@forte.se 

Forte är även engagerade i ett antal projekt och nätverk med koppling till Horisont Europa och det förra ramprogrammet, Horisont 2020.