Forte har väl utvecklade samarbeten på nationell såväl som global nivå, vilka utgör viktiga arenor för forskningsfinansiering och forskningspolitiska diskussioner. Två aktuella exempel på aktiviteter kopplade till forskningspolitik där Forte bidragit med inspel är regeringens kommande forsknings- och innovationspolitik och Forskningsfinansieringsutredningen. På den här sidan hittar du mer information och underlag om detta arbete.

Forskningsfinansieringsutredningen

I oktober 2023 presenterade Forskningsfinansieringsutredningen (FoFin) ett förslag på en ny organisation för statlig forskningsfinansiering. Utredningen föreslår att tre nya myndigheter inrättas: Vetenskapsmyndigheten, Myndigheten för strategisk forskning och Innovationsmyndigheten. Samtidigt föreslår den att de nuvarande myndigheterna Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova avvecklas och att den externa forskningsfinansieringen vid Energimyndigheten upphör.

Under vintern 2023 remitterades utredningens förslag till ett flertal instanser. I Fortes remissvar, som lämnades in 31 januari 2024, avstyrker vi utredningens huvudförslag och varnar för långvariga negativa konsekvenser för svensk forskning.

Läs hela Fortes remissvar » 

Forskningspolitisk proposition

Fortes rekommendationer till regeringen

2023 fick Forte i uppdrag av regeringen att lämna underlag och rekommendationer inför nästa forsknings- och innovationsproposition. Fortes eget underlag, och ett gemensamt underlag från de statliga forskningsfinansiärerna, lämnades till regeringen i oktober 2023.

Sverige står inför flera stora utmaningar där forskning och innovation inom Fortes områden kan göra skillnad för samhället och människors liv. Det handlar om hållbara samhälls- och välfärdssystem, framtidens arbetsliv, god hälsa och jämlika livsvillkor. Läs hela Fortes underlag »

Forte föreslår därför ett antal forskningssatsningar som främjar ett jämlikt och socialt hållbart samhälle, till exempel vill vi se nya forskningssatsningar inom:

  • barns och ungas uppväxtvillkor
  • kvinnors hälsa och sjukdomar
  • nära vård
  • våld i nära relationer

Dessutom vill vi att pågående satsningar inom områdena nedan fortsätter eller förstärks:

  • psykisk hälsa
  • äldre
  • prevention och folkhälsa
  • arbetsliv
  • tillämpad välfärdsforskning

Film med Fortes generaldirektör och enhetschef för forskning:

Finansiärernas gemensamma rekommendationer

Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova har även lämnat ett gemensamt underlag med rekommendationer inför regeringens forsknings- och innovationsproposition. Excellent forskning, internationalisering och innovation står i fokus.

– Forskning, internationalisering och innovation i samverkan med omgivande samhälle, behövs för att lösa samtidens stora samhällsutmaningar, säger Jonas Björck, Fortes generaldirektör. För att säkra ett socialt hållbart samhälle i framtiden är det också ovärderligt med samarbetet oss finansiärer emellan, inte minst eftersom vi tillsammans har kompetens och förankring i samhällets olika centrala sektorer – från socialtjänsten till energisektorn!

Läs mer om finansiärernas gemensamma underlag »